اشرف نه. بگوئید معسکرخالص

گروه تحلیل و خبر کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی مینویسد: بعد از اینکه قرارگاه مجاهدین خلق درعراق به کنترل عراقی ها در آمد فرماندهان نظامی عراقی به شدت از به کار بردن نام اشرفبرای این قرارگاه امتناع میورزند و قرارگاه را با نام معسکرالخالص می شناسند و آنها در تمام قراردادها و برگه ها و فرمهای تحویلی به مجاهدین از همین نام استفاده کرده اند ؛ حتی وقتی مجاهدین هم میخواهند از نام اشرف استفاده کنند آنها چنان برخورد میکنند که گوئی نام غریبه ای را شنیده اند تا جایی که مجاهدین هم مجبور میشوند از همین نامی که مربوط به قبل از تحویل قرارگاه توسط صدام به مجاهدین بوده استفاده کنند. دعوای این نام گذاری ناشی از یک اختلاف سلیقه نیست بلکه ناشی از یک اختلاف عقیده است ؛ عراقی ها معتقدند که این قرارگاه مربوط به ارتش عراق است و نه مجاهدین و کنترل آنها بر این قرارگاه نشان دهنده غلط بودن تحلیل مجاهدین خلق و نقش بر آب شدن همه استراتژی این گروه است ؛ مجاهدین در شرایط فعلی بسیار خطرناک به نظر میرسند آنها برای اینکه نشان دهند این استراتژی غلط نبوده ممکن است جان آدمهای بیگناهی را که هنوز در این قرارگاه به سر میبرند به بازی بگیرند.

کانون وبلاگ نویسان مستقل ایران، سی و یکم اوت 2008

خروج از نسخه موبایل