جا بجا شدن سنگ قبر مسعود رجوی

حمله هوائی آمریکا به کمپ مجاهدین در عراق تعدادی کشته داد. همزمان با اشغال عراق اتفاق افتاد. بیش از سی و پنج نفر بودند. مجاهدین اسامی کشته شدگان را در لیستی انتشار دادند.

رجوی از آن زمان غیبش زده است. در پنج سال گذشته اثر قابل لمسی از ایشان مشاهده نشده. گمان زنی ها بسیار بوده. درخبری آمد که همراه با جنایتکارانی دیگر تحت نظر آمریکائی ها در زندانی در عراق است. آن دیگری گفت که در اردن و تحت حفاظت آن کشور میباشد. آخرین خبر این بود که با یک هواپیمای هرکولس نظامی باتفاق چند نفر از همراهانش از اردن به فرانسه منتقل شده است. مریم رجوی و اطرافیانش وانمود میکنند که زنده است و روزی ظهور خواهد کرد.

مریدان رجوی برای اثبات زنده بودنش یک سنگ قبر در سایت های وابسته به مجاهدین از قبیل: آفتابکاران، ایران افشاگر، همبستگی ملی، مجاهدین و غیرو… برایش اختصاص داده بودند. عکس و مشخصاتش در روی این سنگها ثابت بودند. هراز گاهی یک جمله به آن اضافه میشد. آنهم متن پیامی بود که مسعود از درون قبرش داده بود. شاید هم مریم و دیگر وابستگانشان دوست داشتند که این جنازه چنین پیامی داده باشد. لذا خودشان آن را نوشته و زحمت اموات را کم می نمودند.

گفتم که مجاهدین لیستی از کشته شدگان توسط آمریکائی ها رامنتشر کردند. چقدر آن لیست با واقعیت تطابق داشت را خودشان میدانند. یقین دارم که حد اقل اسم یک نفر را در لیست نیاوردند. آن هم مسعود رجوی است.

مسعود رجوی نابود شده است. در همان بمباران. بدست آمریکائی ها. همان آمریکائی ها که از نظر مجاهدین امپریالیسم و دشمن خلق های تحت ستم بودند. همان آمریکائی هائی که مجاهدین سر کوچه در کمینشان ایستاده بودند. البته حالا هم در کمین ایستاده اند تا برایشان جاسوسی و مزدوری کنند.

چهار روز پیش در مورخه پنجم دیماه یک مطلب تحت عنوان "در سال دو هزار و یازده چنین خواهد شد" در سایت پرواز منتشر نمودم. در آن مطلب به پیام های رجوی و مرگ و زندگیش نیز اشاره شده بود. روز بعد با تعجب دیدم که سنگهای قبر مسعود رجوی همراه با پیام هایش از سایت های وابسته به مجاهدین محو شده است.

از طرفی خوشحال شدم. حدس زدم که تصمیم گرفته اند تا این جنازه را از سر راه بردارند و واقعیت را بیان کنند. بگویند که این فرد دیگر وجود ندارد. با عقاید پوسیده اش مدفون شده است. اما روز بعد از آن مشاهده کردم که این سنگ قبرها را مجددا در بعضی از سایت هایشان به سر جایش برگردانده اند. گمانم این است که علتش حملات هوائی اسرائیل به سازمان حماس در غزه میباشد. رقص و پایکوبی هم براه انداختند. به این گمان رسیدند که ایران و آمریکا با یکدیگر درگیر میشوند. لذا از این نمد هم برای آنها کلاهی درست خواهد شد. پس بهتر است که فعلا سنگ قبر رجوی جابجا نشود.

خروج از نسخه موبایل