شمارش معکوس آزادی اسیران فرقه رجوی

همانگونه که از پیش کاملا مشخص بود از اول آپریل 2009 برپایه توافق بین دولت عراق وامریکا نیروهای نظامی این کشور باید کلیه شهرها وروستاهای عراق را ترک نموده ودر پادگان ها مستقرگردند واین به معنی بیرون رفتن آخرین سربازان امریکایی از اسارتگاه فرقه رجوی و اعمال حاکمیت دولت وارتش عراق براین منطفه ازخاک خود می باشد..

بنابراین ازابتدای ماه جاری دست دولت وارتش عراق برای جمع نمودن این اردوگاه اسارت وتحت تعقیب قراردادن شکنجه گران وسرکردگان فرقه رجوی باز خواهد شد.

نکاتی که دولت وارتش عراق ازنگاه انسانی دراین تحول باید مدنظرقراردهند می توان چنین اولویت بندی نمود..

یکم _ تضمین کامل امنیت این اسیران بویژه زنان توسط ارتش ونیروهای نظامی وانتظامی

دوم _ تحت پیگرد قانونی قراردادن آن پنچاه وپنج نفراز سرکردگان تحت تعقیب این فرقه از آنجایی که این افراد از جمله رهبران این گروه تروریستی هستند چنین اقدامی ضروری باعث فروپاشی قسمت مهمی از تشکیلات فرقه خواهد گردید.

سوم _ جدا نمودن محل اسکان آینده زنان ومردان ازهم وقطع هرگونه ارتباط تشکیلاتی وبه یکدیگر رساندن خانواده های از هم پاشیده شده توسط فرقه.

چهارم_ قطع برنامه تلویزونی فرقه ودردسترس قراردادن منابع خبری مستقل _ تلویزیون های ماهواره ای و قراردادن امکان دسترسی به اینترنت ونشریات آزاد برای اسیران رهاشده.

پنجم _ تحت درمان قراردادن ومعاینه کامل پزشکی وروانپزشکی آزاد شدگان.

ششم _ فراهم آوردن مکانی امن برای ملاقات خانواده ها با افراد آزاد شده دراسرع وقت

هفتم _حق انتخاب آزاد_ به این آزاد شدگان باید درمحیطی آزاد حق انتخاب عطا نمود تابتوانند درمورد محل آینده زندگی خود تصمیم بگیرند.

هشتم _ تلاش جهانی برای دستگیری سرکرده فراری فرقه (مسعود رجوی) وهمسرش (مریم قاجار) و محاکمه آنها درمحاکم قضایی عراق.

هشداربه مسئولین عراقی _ از آنجایی که ازاول آپریل 2009 کلیه مسئولیت این افراد نگاهداری این افراد تا تعین تکلیف نهایی بادولت وارتش عراق می باشد لذا برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده های احتمالی سرکردگان فرقه درآخرین روزها ولحظه ها از این اسیران لازم است تحول درشرایط این پادگان تروریستی و جابجایی افراد مستقردر آن تحت شدید ترین ومحکم ترین ترتیبات حفاظتی امنیتی قرارگیرد زیرا این امکان وجوددارد که سرکردگان دیوانه ومجنون این فرقه با استفاده از امکانات بقایای حزب بعث وسازمان القائده وتجهیزات وابزارهای مخفی خود به اقداماتی تروریستی جهت به عقب انداختن این پروسه مبادرت ورزند _ فراموش نکنیم درسال گذشته عوامل همین فرقه بدستور سرکرده آن دوموشک به اطراف این پایگاه پرتاب نمودند وبنابراین تکرار چنین سنایورهایی محتمل بنظر می رسد.

یادآوری به سرکرده خائن وفراری فرقه _ اینجا پایان سی سال شرارت وجنایت وخیانت ومزدوری وسرسپردگی است وتو شیاد راهی به جز تسلیم نداری_ واگرسرانجامی همانند اربابت صدام درانتظارت نباشد باید به سرنوشتی چون پل پوت بسنده کنی _ بیا و از پیشگاه بزرگوار مردم باگذشت ایران به افکارزشت و رویاهای مالیخولیائی ات اعتراف کن وتقاضای عفوو بخشش نما _ توکه در تقاضای عفو نمودن تجربه دار هستی ودرسال 1351_ اینکارا کردی واز عفو ملوکانه برخوردارشدی _ بنابراین اگرکوچکترین شهامت وجسارتی دروجود توهست یک بار دیگر واین بار ازمردم ایران طلب بخشودگی نموده وخود را به مقامات قضایی دولت عراق معرفی کن

سخنی هم با هم میهنان آزاده _ دوستانی که بنا بردلایلی غیرقابل توجیه تاکنون سکوت پیشه کرده اید بیائید برای یک بار هم که شده با خانواده این اسیران هم زبان شده وبرای آزادی آنها ورسیدن آنها به آغوش گرم خانواده هایشان در آینده هیچ کوششی دریغ نکنید _ فراموش نکنید اینها درزمره بهترین فرزندان خلق هستند که ذهن وفکرشان بوسیله یک شیاد مذهبی با سراب سرنگونی! مورد دستکاری قرار گرفته است.

اپوزسیون قلابی درحال تدفین درگورستان تاریخ است پس بجاست درراستای جنبش مدنی مردم ایران اختلافات عقیدتی خود را کنار گذاشته وبه تشکیل یک اپوزسیون دموکرات وترقی خواه همت ورزید..

هرچه شب تیره تر می شود

به تابش خورشید نزدیک تر می شویم

بوی پگاه می آید_ موسم آزادی

وقت تازه شدن دیدار

خنده مادر _ دست نوازشگر پدر

راستی چه سخت بود روزهای کشدارفراق

هرچه بود _ اما گذشت وشب تسلیم نور شد

بیا که برایت یک دنیا درد دل دارم

بغض های درگلو شکسته

حرفهای نگفته _ قصه دیو

درفراموش شده ترین قلعه دنیا.

خروج از نسخه موبایل