قرارگاه اشرف و نظارت پلیس کشور عراق

در چند روز اخیر فرقه مجاهدین با براه انداختن سرو صدا و تبلیغات همیشگی مدعی شد که پلیس عراق به قرارگاه اشرف وارد شده است و از این بابت اظهار نگرانی نمود که بدنبال آن حامیان مجاهدین و کسانی که معلوم نیست به چه جهت تمام هم و غم خود را برای این فرقه بکار گرفته اند فعال شده و مشغول نامه نگاری و جمع آوری امضاء می باشند. در این ماجرا جای تعجب است که فرقه مجاهدین همیشه از دولت های مختلف و بخصوص ارتش امریکا درخواست میکردند که به حفاظت آنها توجه نماید و با عنوان کردن اتفاقات مختلفی خود را در معرض خطر جلوه می دادند و اکنون که در خاک عراق پلیس عراقی به این محل مراجعه کرده ادعا می نمایند که خطر بزرگی بوجود خواهد آمد. در اینجا باید از فرقه مجاهدین پرسید که اصولا عناصر متخلف همیشه از پلیس ترس و واهمه دارند والا که برای یک انسان معمولی همیشه پلیس یک دوست و کمک کننده می باشد و اکنون که پلیس به قرارگاه اشرف مراجعه کرده است چرا باید با آن مخالفت نمایند در صورتی که می بایست از آن نیز استقبال هم می کردند ولی از آنجایی که فرقه مجاهدین هرگز در مناسبات سیاسی خود قادر و مایل به پاسخگویی و حسابرسی نبوده و نیستند اینبار هم وجود یک پلیس در کنار خود را ناخوشایند می بینند. ترس فرقه مجاهدین از این است که به عنوان یک شهروند و یا یک پناهنده و یا هر عنوانی که خود مایل هستند در مناسبات دنیای معمولی قرار بگیرند وهمین امر باعث خواهد شد که به حصارهای فرقه خللی وارد شود. به همین دلیل اینبار رهبران مجاهدین از بکار بردن واژه " شهر اشرف " صرف نظر کرده واز آن به عنوان قرارگاه و کمپ یاد کرده اند که بتوانند تحت این عنوان دنیای بسته خود را حفظ نمایند. از نگاه سایت آوا:
ورود و بازرسی و کنترل هر نهاد بین المللی و یا عراقی در قرارگاه اشرف یکقدم به فروپاشی این مناسبات ضد انسانی و برده داری نوین کمک خواهد کرد و حضور پلیس عراقی نیز باعث خواهد شد که سرکردگان فرقه مجاهدین نتوانند به اعمال ضد انسانی خود در مورد اعضای اسیر در این قرارگاه مثل سابق ادامه دهند.

خروج از نسخه موبایل