فساد اخلاقی یک قانونگذار آلمانی هوادار مجاهدین

مطبوعات آلمان نوشتند که نظام قضائی این کشور در نظر دارد علیه "یورگ تاس" یک نماینده پارلمان این کشور و از حامیان گروه مجاهدین، به خاطر فساد اخلاقی و در اختیار داشتن تصاویر غیراخلاقی از کودکان، کیفرخواست صادر کند.
به گزارش ایرنا، مطبوعات از "رودیگر رهریگ" از مقامات قضائی آلمان نقل کردند که قرار است اتهاماتی علیه تاس تنظیم و ارائه شود و بررسی ها در خصوص احتمال مجرمیت وی به خاطر در اختیار داشتن تصاویر و سایر اقلام غیراخلاقی ادامه دارد.
تحقیقات قضائی مربوط به این رسوایی ماه مارس و پس از پیدا شدن برخی مستندات از فساد اخلاقی تاس 56ساله آغاز شد، اما از آنجا که اعلام جرم علیه وی، به لغو مصونیت پارلمانی او منوط است، پیش بینی می شود که پارلمان تا پیش از انتخابات عمومی 27سپتامبر، در این رابطه تصمیم بگیرد.

خروج از نسخه موبایل