بصیرت باز یافته

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت پنجم

  بصیرت بازیافته – قسمت پنجم

  سازمان برای این عملیات سرنگونی! با تمام توان ازجان دیگران مایه گذاشت وازاعزام دورترین هوادار از دورافتاده ترین نقاط دنیا نگذشت طوریکه به سرعت برق ودرعرض کمتراز24 ساعت نیروهای تازه نفس وخارجه نشین به عراق کشانده شدند و دریگانها سازماندهی شدند ودراین تجدید سازماندهی جدید،…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت دوم

  بصیرت بازیافته – قسمت دوم

  سازمان ودرراس آن شخص رجوی خائن به زعم خود با یدک کشیدن سابقه مبارزاتی وسیاسی خود درزمان شاه ملعون مدعی بود که پیشتازقیام ومالک انقلاب 57 بوده ولیکن امام توانسته آنرا ازآنان برباید! لذا نه فقط سهمی ازقدرت وصدارت بلکه تمام وکمال آنرا میخواستند وچون…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت یازدهم و پایانی

  بصیرت بازیافته – قسمت یازدهم و پایانی

  تا اینجای کاررد پای خدا را درتکوین" نقشه مسیر" نوین زندگی ام را به وضوح تمام دیدم وبدان مفتخرم. با ازدواج شایسته بیش ازپیش به دنیای تماما عشق ومحبت وآرامش رسیدم وتمام ازشرافکارات القاء شده رجوی واندیشه فرقه گرایانه اش رهایی یافتم. متعاقبا با اختیارآگاهانه…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت دهم

  بصیرت بازیافته – قسمت دهم

  خودم که دروغ چرا سراپا دراسترس بودم ودرانتظارشنیدن افاضات خواهرفرشته! ایشان ضمن خوش وبش بسیارصمیمانه وبدون توجه به وضعیتم گفتند" والله ازصبح تا شب کارم شده برخورد با خواهران شورای رهبری وبرادران مسول که مدام به زیردستان خود سیخ میزنند وبلد نیستند نیروداری کنند!. فقط…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت نهم

  بصیرت بازیافته – قسمت نهم

  دراین واقعه فقط مردمان عادی منطقه ازحضورواحدهای گشت وحفاظت مشترک رجوی وصدام آسیب می دیدند واذیت وآزارمیشدند چرا که به خاطرکوچکترین بهانه وسوء ظنی منازل مردم وخودروهایشان بتوسط همین واحدهای گشت عارفی – مجاهد مورد تفتیش وبازرسی قرارمیگرفتند وبارها مواردی بوده است که مردمان شریف…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت هشتم

  بصیرت بازیافته – قسمت هشتم

  واقعا من ازسرساده لوحی واعتماد مطلقی که دردستگاه مغزشویی به سازمان داشتم بی آنکه کمترین شکی به وعده های دروغین مهوش سپهری داشته باشم قبول کردم وترتیب اعزام من به اتفاق گروهی دیگربه عراق ریخته شد وازآلمان عازم خاک اردن شدیم تا ازآنجا با خودرو…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت هفتم

  بصیرت بازیافته – قسمت هفتم

  همچنانکه فوقا اشاره کردم بعد از تجاوز رژیم صدام به خاک کویت ومتعاقب آن، حملات بسیارشدید قوای آمریکایی با همیاری 32 کشورجهان ازجمله کشورانگلیس علیه عراق که فقط مردم محروم و بیدفاع عراق قربانیان آن بودند،‌ ارتش شکننده صدام بتدریج متلاشی شد و صدام با…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت ششم

  بصیرت بازیافته – قسمت ششم

  ما جملگی براساس یک سناریوی ساخته وپرداخته شده سازمان که برایمان دیکته میکردند، تلاش کردیم که با بیان خاطرات ازصحنه های دروغین اثبات کنیم که شاهد حضورفعالانه علی زرکش که النهایه منجربه شهادت دررکاب رجوی! شده است را بوده ایم وبدینوسیله اعلام شودکه برخلاف ادعاهای…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت چهارم

  بصیرت بازیافته – قسمت چهارم

  عملیات بی حاصل گردانی وحتی قرارگاهی رجوی را برآن داشت که درسطحی بالاتر و گسترده تر بخواهد در هماهنگی با صدام ماکزیمم فشاررا برنیروها ومرزبانان غیورایران بیاورد وبه زعم خودش راه را برای یک عملیات سرنگونی! بازکند. لذا درملاقات با صدام وافسران مخابرات واستخبارات وبا…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت سوم

  بصیرت بازیافته – قسمت سوم

  مطابق طرح, عملیات با عبورازراههای سخت وصعب وصخره ای واستقراردرنزدیکی پایگاه درحالیکه نیروهای ایرانی مطلقا احتمال حمله مجدد را نمی دادند,غافلگیرانه شروع شد وپس ازآتش اولیه دسته نفوذ توانست خودرا به داخل سنگرهای سربازان رسانده وبا به شهادت رساندن شماری ازآنان , 11 نفررا به…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبصیرت بازیافته - قسمت اول

  بصیرت بازیافته – قسمت اول

  به موجب افزایش فعالیتم درصفوف سازمان طبعا مثل قبل نمی توانستم به درس وتحصیل بپردازم طوریکه سطح نمراتم به نسبت قبل افت قابل توجهی داشت وازاین حیث ازجانب خانواده ام مستمرا تحت فشاربودم که ارتباطم با سازمان را قطع کرده وبا موفقیت درتحصیلاتم درفکرآینده ام…

دکمه بازگشت به بالا