سوسن قجر عضدانلو

  • مریم رجویسوسن قجر عضدانلو

    سوسن قجر عضدانلو و همسرش کیستند؟

    مریم رجوی از وقتی پایش را داخل مناسبات فرقه ای گذاشت خودش را یک تافته جدا بافته می دانست و بعد از اینکه ملکه دربار رجوی هم شد، بیشتر عنان از کف داد. در فرقه رجوی تمام شرایط سخت و داعیه انقلابی گری، میلیشیا و…

دکمه بازگشت به بالا