30 مهر 1372

  • مریم رجویمجاهدین و رئیس جمهور خود خوانده

    مجاهدین و رئیس جمهور خود خوانده

    جای تعجب دارد که مریم عضدانلو به خود جرات می دهد با اعمال جنایتکارانه ایی که در حق مردم ایران انجام داده و وطن فروشیهایی که در پیش اربابان غربی از خود نشان می دهد، این چنین گستاخانه کلمه رئیس جمهور را که بسیار پر…

  • مریم رجویسی مهر خواب تعبیر نشده مریم رجوی

    سی مهر خواب تعبیر نشده مریم رجوی

    اکنون 16 سال از ریاست جمهوری خیالی و مضحک مریم رجوی می گذرد ولی کماکان در خواب به قدرت رسیدن است و هرگز نتوانسته از این نقطه صفر قدمی به جلو گذاشته باشد.در انتخاب مریم به مقام ریاست جمهوری خیالی اعضا و بدنه اصلی سازمان…

دکمه بازگشت به بالا