مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

اتمام اعتصاب دروغین رجویها، پیروزی یا شکست

همانطور که مشخص بود اعتصاب غذا در اشرف یک بازی دروغین بیش نبود که رجوی از سر استیصال و درماندگی و وفادار جلوه دادن نیروهایش به آن دست زد. بنابراین ادعای پیروزی بر اساس آنچه که در پیام ها و بیانیه های رجوی آمده است ادعای پوچ و تبلیغاتی فرصت…

مجاهدین؛ وطن فروشان حرفه ای

پوچی ادعای داشتن نفوذی و هوادار در داخل کشور از بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران کاملا برای رسانه ها و مجامع بین المللی و مردم ایران روشن شده است، که مجاهدین به همراه همه دنبالچه های شورایی و... آن نتوانستند حتی چند نفر را در صف…

از سرود نبرد با آمریکا تا کاسه لیسی آمریکاییها

رجوی حتی برای کتمان بسیاری حقایق از چشم خود آمریکایی ها، دستور داد تا تمام کتب و نشریات سازمانی که در آنها کلماتی بر علیه آمریکایی ها بود را در اشرف بسوزانند تا او بتواند راحتتر مجیز آنها را بگوید.البته این اولین باری نیست که آنها چنین…

اعتصاب غذای رجوئیها در اشرف پر!

رجوی که خود بیشتر از همگان واقف بر اعتصاب دروغین بود و خوب می دانست که باور تحمل گرمای 55 درجه مرداد صحرای عراق توسط نفرات اشرفش برای همگان غیر ممکن است، از سر استیصال و بیچارگی باز هم بر بطالت و خواسته هایش اصرار ورزید. ولی علی رغم تبلیغات…

شوی مسخره اعتصاب غذا ی رجوی ها

بعد از سقوط و کنترل اشرف توسط پلیس عراق رجوی که دیگر دستش از همه جا کوتاه شده بود و نمی توانست از هیچ حربه ای همچون به آتش کشیدن افراد در جریان دستگیری مریم توسط پلیس فرانسه سوء استفاده کند. با دادن پیام، دستور اعتصاب غذای نیروهای نگون بخت…

افراد اسیر در اشرف، برگی برای تبلیغات فرقه ای

اگر افراد اسیر فرقه کشته شوند، قهرمان شده و تمام سالیانی که با فرقه بودند جزء سابقه مبارزاتی آنان محسوب شده و به این ترتیب فرقه با تبلیغ حول فرد یا افراد کشته شده، چنین وانمود می کند که کماکان نیرو داشته و از طرف دیگر با پیش کشیدن پای حکومت…

هوچی گری و اعتصاب غذای رجوی ها

مریم رجوی در پاریس تلاش دارد با هیاهو و فریب و تحریک احساسات مجامع حقوق بشری اوضاع اعتصابیون را وخیم جلوه دهد و با اطلاعیه های دروغین و با ذکر اسامی و نفرات اعتصابی مسئله را جدی وانمود نماید. اما امروز بعد از یک ماه نیم روز شماری اعتصاب…

از پدر خوانده مافیایی تا مادر خوانده فرقه ای رجویها

عملکرد زنان در این باند همانند عملکرد زنان در مناسبات فرقه می باشد به عنوان مثال آنان هم برای ارتقا به سطح رهبری می بایست به درجاتی از شقاوت و خشونت و شکنجه گری و عقده ای بودن و حتی آدم کشی برسند و به قول سایت بی بی سی باید از به اصطلاح سقف…

افطاری مجاهدین از اشرف تا اوور

دادن افطاری مانند قبل در قرارگاه اشرف فقط برای بدست آوردن حمایت از خودتان بوده است. بهتر بود برای همدردی با اشرف نشانان مقداری وضعیت ظاهری را حفظ می کردید. دادن افطاری به نظامیان عراقی صدام و دعوت کردن شیخ های طرفدار صدام و پر کردن شکم این…

خانم سلمه امیر علی پور: مجاهدین قصد اخاذی از ما را داشتند

ناامیدی او از پدرم باعث شد که به طرف من بیاید تا با برقراری رابطه تلفنی به من فشار آورده تا پدر را متقاعد کنم که سهم او را برایش بفرستد عدم توجه به درخواست او اندک اندک او را عصبانی کرد و شروع به اتهام زنی و همکاری خانواده مان با رژیم می…