مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

رحوي : جاسوسي هسته اي ايران خدمت بزرگ به بشريت

ولي آنچه كه از همان ابتداي پيامش به وفور به چشم مي خورد اسامي حاميان و سناتورو قضات معلوم الحالي است كه فقط با پول و دلار و رشوه به حمايت از آنها مي پردارند و يا اينكه در جهت پياده كردن سياستهاي استعماري خود د رجهان

راه حل سوم يا درخدمت ارتش آمريكا

در يك كلام اينگونه مي شود مطرح كرد كه مانند افغانستان و يا عراق نيروي سومي براي سرنگوني دولت ايران به خدمت ارتش آمريكا در آيند و حتما رجوي براي توجيه اين كار يك بند از انقلاب آورده و به آن مهر ايدئولوژيك مي زند تا بتواند نيروها ي خودش را…

راي دادگاه استيناف : خروج يا ابقا

اگر رهبران فرقه مزورانه شعار نه جنگ و پيشنهاد راه حل سوم را سر مي دهند ، براي در حصار قرارگرفتن خود توسط نيروهاي ائتلاف مي باشد كه امكان ترورو تخريب را ندارند .و در جبر بوجود آمده راه استمالت سناتورهاي غربي و آمريكائي را براي از ليست خارج…

نوع ديگري از جذب نيرو در فرقه رجوي

ج : هيچوقت چنين چيزي امكان نداشت مثلا اگر روزي مي خواستم كار كسي را تائيد كنم اول مي بايست دست خودم را رو كنم رو كردن دست يعني گفتن افكار خود براي جمع و يا گفتن ذهنيات اخلاقي در جمع و درواقع اول بايدخودم را خراب كنم تا مورد تائيد مسئولين…

آش شور خاله مريم

مطمئن باشيد كه شما ها نيز د راين ليست قرار داريد چون مناسبات دروني فرقه و شورا براي همگان رو شده و حناي مريم ديگر رنگي ندارد بهتر است قبل از نوشتن اين مقالات مقداري با اعضاي جدا شده فرقه در خارجه حرف بزنيد تا بفهميد دموكراسي كه فرقه از آن…

باز هم اطلاعيه فاز پاياني مريم

به عنوان عضو جدا شده اي كه سالها در دنياي بي خبري اشرف با شنيدن اين اطلاعيه ها و اخبار گوبلزي رهبر، منتظر سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي بوده ام بايد به اطلاع افكار عمومي برسانم وقتي كه امروزواقعيات اجتماعي ايران را مشاهده مي كنم به عمق دجاليت…

آسياب به نوبت

راستي اگر بر حسب اساسنامه شورا اعضاي مسئله دار و بريده و .... !! از شورا اخراج مي شوند ، پس چرا بيانيه رسمي توسط دبيرخانه شورا در جهت اخراج اين اعضاي صادر نمي شود؟ بعنوان اعضا و جدا شدگان از تشكيلات فرقه اي كه سالها در جهنم عراق شاهد قشري…

رجوي : ” صل‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ــــــــــــــــــــــــــــــــح زير پاي جنگ “

چرا او اينبار بدون مقدمه با خوشحالي و با اشاره مستقيم به موضع جديد ايالات متحده آمريكا !! نسبت به ايران آن را يك نقطه چرخش سيا سي و استراتژيك و فاصله گرفتن از حكام جمهوري اسلامي مي داند .

ميليشياها هم بازگشتند

علي رغم اينكه براي همه روشن بود كه اين ارتش هرگز براي تهاجم به ايران استفاده نخواهدشد ولي با لاجبار مي بايست در آن شركت ميكردند .خودم چند بار به فرماندهان گفتم كه اين مانورها به چه منظور انجام مي شود و آيا نتيجه اي دارد يا ..... كه مرا…