استمداد از آقای بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

شماری ازخانواده های اعضای دربند وگرفتاردرفرقه رجوی با اجتماع دردفترانجمن نجات گیلان ضمن نگارش نامه ای ازآقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل برای رهایی عزیزانشان ازچنگال مخوف رجوی جنایتکاروبازگشتشان به دنیای آزاد استمداد طلبیدند.
خانواده های دردمند و چشم انتظارگیلک که هریک عضوی ازخود دراسارتگاه دهشتناک رجوی متواری دارند نزدیک به ده سال است که متعاقب سرنگونی صدام دیکتاتورمصرانه پیگیروضعیت عزایزانشان درکمپ مضمحل شده اشرف بودند وبه دفعات وبا تحمل شدائد فراوان خود را درمقابل اسارتگاه رجوی یافتند وبه تحصن نشستند شاید که فریاد رسی بیابند ولولحظاتی بتوانند به تماشای قامت عزیزانشان بنشینند وگپ وگفتگونمایند. اما دریغ وصد افسوس که گمارده های رجوی نه تنها چنین امکانی را برای خانواده های دردمند مهیا نکردند درعوض درمنتهای دنائت وپستی با سنگ وچماق وتهمت وافترا ازاین عزیزان پذیرایی کردند تا با ناامید کردن این عزیزان سرمطالبات مشروع وبه حق خود , چند صباحی دیگربرعمرخفیفانه فرقه رجوی بیفزایند.
برغم کارشکنی مشمئزکنده سران تشکیلات مخوف رجوی علیه مطالبات مشروع وانسانی خانواده های متحصن درمقابل اسارتگاه اشرف به عیان دیدیم که این خانواده ها بودند که درمقابل دنائت بی حدوحصررجوی پیروزو سربلند درآمدند وحاصل کارزارخود را با فرارروزافزون اعضای ناراضی اززندان رجوی درو کردند ومهمترازآن زهرعقب نشینی فلاکت باررجوی ازاسارتگاه اشرف به کمپ موقت لیبرتی را به کامش ریختند.
حال همین خانواده های دردمند ازظلم وجوررجوی مصرانه برآنند تا متعاقب اضمحلال اسارتگاه اشرف که رجوی آنرا کانون استراتزیکی نبرد!! مینامید (بخوانید اسارتگاه نیرنگ ودروغ ودغل ومغزشویی) اجازه ندهند رجوی خائن باردیگرلیبرتی را برای فرزندان خود وناراضیان به تنگ آمده ازمناسبات فرقه ای به زندان دیگری تبدیل بکنند ودراین راستا با مزدوری وآویختن به بیگانگان و با رشوه دهی به مشتی لابی صهیونیستی وورشکستگان جنگ طلب امریکایی بدنبال بهره برداری وبقاء عمرخفیف وذلتبارخویش باشند. متن نامه شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک به آقای بان کی مون
آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل
ما شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار از استان گیلان هستیم که هر یک عزیزی را در اسارتگاه مخوف رجوی داریم. بعضا سالیان متمادی است که هیچگونه خبری از صحت و سلامت عزیزانمان نداشته وعکسی از آنان نداریم و همان چهره های نوجوانی و جوانی شان را در ذهن وخیال می پرورانیم. پس ازسرنگونی صدام خوش خیالانه بر این باور بودیم که آغاز پایان تشکیلات مخوف رجوی را به جشن و پایکوبی خواهیم نشست و لابد عزیزانمان را درآغوش خواهیم کشید وهیچ مانع و رادعی را درسر راه خویش نمی دیدیم ولیکن گویا دنیای سیاست و سیاست پیشگی حرف دیگری دارد ومنافع پست و حقیرخود را دنبال میکند و حال برغم ده سال ازسرنگونی صدام دیکتاتور و ارباب رجوی هنوز که هنوزاست رجوی در کشورعراق جدید جا خوش کرده است و کما فی السابق عزیزانمان را به شدت و حدت تمامتر در اسارت خویش دارد و هنگامیکه خانواده های اعضای گرفتار را در مقابل قلعه الموت خود می بیند ضمن تهمت و افترا با پرتاب و سنگ و چماق به آنان مانع انجام یک ملاقات ساده فی ما بین اسیر اشرفی و خانواده هایشان میشود وبه وضوح میداند که چنانچه این ملاقات میسر شود فوج فوج از اسیران به دنیای آزاد و خانه و کاشانه شان سرازیر خواهند شد و یک شبه تشکیلات یونولیتی فرقه رجوی دود شده و بالکل به فراموشی رفته و در زباله دان تاریخ مدفون خواهد شد.
آقای بان کی مون
لابد استحضار دارید که به همت دولت صبورعراق و آقای کوبلر نماینده سازمان ملل عمده اعضای گرفتار و نگون بخت از اشرف به کمپ موقت لیبرتی انتقال داده شدند تا از آنجا در یک روند منطقی و مسالمت آمیز به کشور ثالث انتقال داده شوند. ولیکن بنا به اظهارات آقای کوبلر سران تشکیلات مخوف رجوی درکمپ موقت لیبرتی درکار یونامی کارشکنی کرده و اساسا تمایل به همکاری با هیئت یونامی و دولت عراق ندارند و متاسفانه بطور احمقانه ای به آقای کوبلر تهمت و افترا بستند که شخص بی طرفی نیست و دارد به نفع نظام ایران کارمیکند!!
ما میخواهیم یادآور شویم که فرقه رجوی نمیخواهد بطور مسالمت آمیز روند منطقی و حقوقی پرونده عزیزانمان با نظارت نماینده شما آقای مارتین کوبلر طی شود و آنان به دنیای آزاد و کانون گرم و پر مهر خانواده بازگردند و در این راستا به یک ترفند کثیف متوسل شدند و اندک اعضایش را در اسارتگاه اشرف به بهانه فروش اموال اهدایی صدام ومردم دیاله باقی گذاشتند واین کارشان بسیارمرموز و مشکوک بوده و مترصد ایجاد درگیری و به قربانگاه فرستادن اعضای ناراضی هستند تا بتوانند متعاقب آن مظلوم نمایی کرده و در انظار جهانی به گمان واهی خویش بهره برداری نمایند وعملا عزیزانمان را دراسارتگاه خویش داشته باشند.
آقای بان کی مون
دولت صبورعراق یک هفته به سران تشکیلات رجوی فرصت داده تا دراین فرجه تعیین شده بتوانند اشرف را بطور کامل تخلیه کرده و تحویل دولت عراق بدهند ولیکن ما نگران هستیم که اولتیماتوم دولت عراق به اتمام رسیده درحالیکه سران فرقه رجوی کمترین توجهی به مطالبات مشروع دولت عراق و توصیه ها و سفارشات آقای مارتین کوبلر نداشته و جالب توجه است که در محافل غربی با حمایت مشتی رشوه بگیر و جنگ طلب مدعی میشود که به کمپ لیبرتی اعطای پناهندگی بدهید!! ببینید توقعات فرقه رجوی چقدر مضحک و احمقانه است!؟
در پایان از شما میخواهیم که با جسارت و شهامتی که از شخص شما سراغ داریم مهر پایان بر امید و آرزوهایمان بنهید تا بتوانیم هرچه زودترعزیزانمان را درآغوش بکشیم. دراین راستا ما هم به وظیفه خود آگاهیم و میدانیم که بایستی برای رهایی عزیزانمان قیمت بدهیم و آماده هستیم که با تقبل و تحمل شداید سفر به کشور ناامن عراق مسافرت نموده و با عزیزانمان در کمپ موقت لیبرتی دیدار و ملاقات حضوری داشته باشیم که اطمینان خاطر داریم متعاقب این دیدار بلاشک عزیزانمان از صمیم قلب به دنیای آزاد و خانه و کاشانه پدری خود بازخواهند گشت و همچنین اسم شما در این اقدام انسانی و خیرخواهانه در قلب تاریخ به ثبت خواهد رسید. رونوشت به:
مارتین کوبلرنماینده ویژه ملل متحد
آقای نوری المالکی دولت مردمی عراق
دفترصلیب سرخ جهانی
کمیساریای عالی پناهندگان اسامی شماری ازخانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک خواهان اعزام به لیبرتی
هوشنگ زاد اسماعیلی
شهربانو مرندی (مادرسلیقه دار)
جعفر حسن زاده گلشنی
فاطمه قاسمی
علیرضا یوسفی
خدیجه ملازاده
غلامعلی راهدار
مرتضی پورحسن
لیلا عاشوری
جلیل وجلال ومجید اکبری
صدیقه بازرگانی
محمد حسین پورمحمدعلی بازکیایی
معصومه و رقیه گویا
سید زهرا موسوی باغی
پوران و احترام و فرهاد مبرهن
حسین فدایی گوهری
بتول مهرانی
ناصر تلاوتی
هاجر امدادی ماسوله
سهیلا خورسندی آستانه
سکینه و رقیه نیکزاد
حسین وشاپورعزیزی
ابراهیم و فضه آقاجانی
جواد و مصطفی و محمد دولتپور
لیلا مصدقی
جهانگیر شهبانی
عیسی موسی پورچابکی
سید طاهر محمدزاده خیمرانی
سیده مریم نورانی
اکرم میرزاده
حسین وفاطمه ومرضیه و زهرا وشهربانو ومحمدولی قلیزاده
ابوالحسن و کبری و گوهرتاج مرادخانی
طوبی محمدپور
حمیده راد محمدعلیزاده
آمنه خاتون مرغی فومنی
محمد دهقان
حسنعلی وفریبرز وعلی آلفته
زینب و طیبه نیکزاد
هادی رضاپورمقدم
قربانعلی و شادمان بالایی
سید حسن میرموسوی بارکوسرایی
سید اشرف میرزاهد بارکوسرایی
آمنه وعلیرضا محمودی
محمدتقی رضائیان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا