تاملی بر زندگی و سرانجام مسعود رجوی رهبرفرقه مجاهدین خلق

یکی از بدنام وآوازه ترین افراد درتاریخ معاصر ایران مسعود رجوی است _ نگارنده که دستی درپژوهش و جستجوگری درتاریخ معاصر دارم کسی را نمی شناسم که تا این حد مورد نفرت وبیزاری عموم ایرانیان قرارداشته باشد _ رجوی کسی که بخاطر شرم ازجنایت و ترور و ترس از محاکمه وزندان ۱۰ سال است مخفی گردیده است _ ولی براستی مسعود رجوی کیست وهم اکنون درکجاست؟ دراین نوشتار تلاش براین است که درحد ممکن زندگی وسرانجام اینفرد مورد بررسی قرار گیرد. مسعود رجوی متولد سال ۱۳۲۷ در شهر طبس دراستان خراسان است _ گرچه درمورد تحصیلات او هیچ سند معتبری دردست نیست ولیکن ورود او درسن ۱۸ سالگی به سازمان تروریستی مجاهدین و درتداوم زندگی مخفی وسپس دستگیری وزندان بخوبی نشان می دهد که سواد وتحصیلات این فرد درقابل قبول ترین شکل ممکن درحد دیپلم دبیرستان می باشد. مسعود رجوی درسن ۱۸ سالگی وارد سازمان مجاهدین می گردد _ در سن ۲۴ سالگی دستگیر ومحاکمه و با درخواست عفو ملوکانه وهمکاری باساواک به حبس طولانی مدت محکوم می شود _ این فرد دردیماه ۱۳۵۷ از زندان آزاد ودر ۶ مرداد ۱۳۶۰ از ایران فرار می نماید _ بنا بروجود ده ها سند وشاهد زنده و مقالات تحقیقی مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه مجاهدین می باشد. وقتی از رهبری عقیدتی نام می بریم باید یک چارت سازمانی هرمی را تصور نمائیم که این شخص درراس هرم قراردارد _ بهمین دلیل مسئولیت کلیه فعالیت های این گروه از سال ۱۳۵۸ بدین بگونه ای کامل بردوش اینفرد قراردارند. نمودارهای شخصیتی مسعود رجوی مسعود رجوی بنا به شناخت اینجانب شخصیتی است بزدل _ ترسو _ مستبد _ خودخواه _ قدرت طلب _ بی ترحم _ شقی _ زن ستیز _ ریاکار _ شیاد _ فریبکار _ دروغگو _ حراف _ متوهم _ تخیلگرا و دریک جمع بندی یک بیمار مبتلا به انواع وافسام بیماریهای روحی _ روانی پیشرفته میباشد که شکست های پی درپی اورا به نهایت جنون ودیوانگی کشانده اند. مسعود رجوی گرچه به هیچ دین وآئینی باورواعتقاد ندارد ولیکن برای نشرو پیشبرد افکار مالیخولیایی خوددرترسیم خط وخطوط تشکیلاتی از هرکس وهرتئوری کمک می گیرد _ اگرنگاهی به سخنرانی های این شخص دردوران قدرت دراردوگاه محصور اشرف ودرجمع گروهی بی خبروناآگاه بیاندازیم بخوبی درمی یابیم که تئوری های این فرد متوهم را حتی کسانی که فریب اورا خورده اند نیز باور نکرده اند _ فرار بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای تحت انقیاد فکری رجوی از سال ۱۹۹۲ بدین سو از تشکیلات ” خروج ممنوع ” فرقه ای رجوی بهترین دلیل این مدعاست …… دلائل نیستی مسعود رجوی کدامین اند واکنون این فرد درکجاست؟ بنا بر خاطرات جداشدگان از این گروه مسعود رجوی از سال ۲۰۰۳ بدین سو درهیچ جمعی حضور فیزیکی نداشته است خانم مریم سنجابی (عضو فراری شورای رهبری) درگفتگوبا اینجانب اظهار نمود که این شخص را آخرین باردرسال ۲۰۰۷ دراردوگاه اشرف بگونه ای حضوری دیده است _ این اظهارات شاید آخرین سرنخ وجود این شخص دراشرف بوده چراکه پس از آن تاکنون هیچیک از جداشدگان نشانی از وجود او دراختیار ندارند. درمورد وضعیت مسعود رجوی بنا بر مستندات موجود سه فرضیه مطرح شده است فرضیه نخست _ گروهی ازاعضای سابق این گروه معتقدند که مسعود رجوی در زمان بمباران اشرف توسط نیروهای امریکایی درسال ۲۰۰۳ کشته شده است _ چنین نظری به واقعیت نزدیک نیست چراکه اولا_ درباره بمباران اشرف که منجر به کشته شدن اعضای این گروه شده باشد هیچ مدرک مستندی دردست نیست واگر چنین اتفاقی با تلفات وجراحات توام بوده باشد دستگاه تبلیغی این گروه بی شک آنرا با وسعت وگستردگی فراوان منتشر می کرد تا از آن بهره برداری تبلیغی نماید _ دوما _ ارتش امریکا تاکنون هیچ گزارشی از حمله به این پادگان وکشته وزخمی شدن ساکنان آن منتشر نکرده است _ سوما _ بنابراظهار نظر اعضای سابق این گروه مسعود رجوی ونزدیکان او دراین اردوگاه دارای اسکان های ویژه امن زیرزمینی بوده اند _ بنابراین به فرض حقیقی بودن تئوری تهاجم بی شک این شخص ونزدیکانش درامنیت کامل قرارداشته اند. فرضیه دوم _ برخی از اعضای سابق این گروه معتقدند که مسعود رجوی همچنان درمقر ۴۷ دراردوگاه اشرف دراسکان امن حضور دارد و این گروه دلیل وجود صد نفر باقی مانده دراشرف تخلیه شده را بخاطر وجود او می دانند. اگر چه نمی توان بطور کلی این فرضیه را مردود شمرد ولیکن برفرض چنین حضوری دیر ویازود این اردوگاه دراختیاردولت وارتش عراق قرارخواهد گرفت و دراین صورت مسعود رجوی مجبور است ازاین قلعه مخوف خارج گردد. فرضیه سوم _ گروه سوم بر فرارمسعود رجوی ازکشورعراق قبل ازسال ۲۰۰۹ یعنی زمان تحویل حفاظت اشرف از نیروهای امریکایی به نیروهای عراقی تاکید دارند _ این گروه با شناخت شخصیت بزدل وترسوی رجوی بعید می دانند که این شخص اهل ماندگاری ومقاومت درکنار اعضای گروه خود باشد. دستگاه تبلیغی واعضای رده بالای گروه درباره دلائل نیستی مسعود رجوی چه می گویند؟ اگرچه سئوال درباره محل زندگی مسعود رجوی درمناسبات تشکیلاتی فرقه مرز سرخ تلقی می شود ولیکن به هرصورت اعضای سطح بالای این گروه مجبور شده اند که علت غیبت مسعود رجوی رااینگونه سربسته اعلام نمایند: “رهبری فعلا صلاح دراین دیده درجمع ما نباشد وهرگونه ایشان صلاح دید حتما درجمع حضورخواهد یافت “ چنین پاسخی بخوبی نشان می دهد که محل حضور این شخص کاملا سری است وشاید تنها اندک نفراتی از افراد کاملا مورد اعتماد او از محل حضور وی آگاهی داشته باشند. دیگران درباره وضعیت مسعود رجوی چه گفته اند؟ امریکایی ها گرچه هیچگاه حاضر به دادن اطلاعات درمورد سرانجام مسعود رجوی نیستند ولیکن یکی ازفرماندهان ارتش امریکا درجواب اصرار یک خبرنگار درسال ۲۰۰۸ گفت: او (مسعود رجوی) درعراق حضور ندارد _ و یک مسئول دیگر ارتشی درباره او بکلی اظهار بی اطلاعی نمود _ درسال ۲۰۱۱ یک نفر که خودرا سخنگوی گروه رجوی دراسلو معرفی می کرد گفت: تمامی ۳۴۰۰ نفر اعضای مستقر دراشرف از جمله رهبری از کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان درعراق درخواست پناهندگی نموده اند. مریم عضدانلو قاجار دوماه پیش درپاسخ به یک خبرنگار که درمورد زنده ویا مردن مسعود رجوی از او سوال کرده بود تنها به این پاسخ کوتاه بسنده کرد که: ” اوزنده است “ نظر شخصی نگارنده درمورد شرایط و وضعیت کنونی مسعود رجوی جستجو وکنکاش ها و نتایج بدست آورده اینجانب درمورد وضعیت مسعود رجوی چنین است _ مسعود رجوی درسال ۲۰۰۷ ویا ۲۰۰۸ تحت حمایت وحفاظت نیروهای امریکایی ازعراق خارج وبه کشور اردن منتقل گردیده است _ طی این سال ها مسعود رجوی وتنی چند از محافظانش درخانه رغدصدام (دختر صدام حسین) درحومه امان پایتخت اردن تحت حفاظت شدید نیروهای امنیتی اردن وامریکا زندگی کرده است. این خانه به شدت تحت حفاظت قراردارد وعلت اینکه هیچ رد ونشانه مصوری از این شخص طی۱۰ سال گذشته منتشر نشده بخاطر امنیت فشرده نامبرده بوده است _ مسعود رجوی ازسرانجام عبدالله اوجالان و عبدالمالک درس گرفته است و لذا بسیاروحشت دارد که مشخص شدن کوچکترین ردپایی از او منجر به ترور ویا دستگیری وی گردد _ پیشنهادهای محافظان امریکایی _ اردنی اوجهت رعایت کلیه اصول امنیتی می تواند دلیل دیگری از این مخفی کاری ترس آلود او باشند. سرانجام مسعود رجوی به کجا ختم خواهد گردید؟ نگارنده معتقد است که جنایتکاران ومستبدان وشکست خودرگان قبل از مرگ فیزیکی دچار مرگ ونابودی شخصیتی می گردند دراین حالت گرچه شخص ظاهرا نفس می کشد وزندگی گیاهی دارد ولیکن درواقع از او جزجسدی متحرک برجای نمانده است _ مرگ شخصیتی خیلی زود تر از حد طبیعی به مرگ فیزیکی منجر خواهد شد ودرحقیقت مسعود رجوی هم اکنون علیرغم نفس کشیدن زنده نیست ووجودخارجی ندارد چراکه زندگی دریک حصار چند لایه امنیتی خود تحمل زندان توام با وحشت زندگی نام ندارد بلکه زندان است _ زندانی ابد ودائم تا آخرین روزهای مرگ بالینی _ بنابراین بنده فکرمی کنم مسعود رجوی سرانجامی جزعاقبت پل پوت رهبر جنایتکار وفراری خمرهای سرخ ندارد. مسعود رجوی هزاران شاکی را پیش روی خود می بیند از خانواده های ۱۵۰۰۰ نفری که جان خودرا درعملیات تروریستی دهه شصت درایران از دست دادند ویا مجروح ومعلول شدند تا صدها عضو سابق که هستی _ زندگی و جوانی شان توسط این شیاد جنایتکار فنا گردیده است _ رجوی با ده ها پرونده باز درمحاکم قضایی درایران وعراق وفرانسه روبروست _ رد پای این متهم فراری بعنوان رهبر فرقه در پرونده کشتار اکراد وشیعیان عراق درسال ۱۹۹۱ و پرونده خلافکاری درفرانسه درسال ۲۰۰۳ میخکوب شده است وراه فراری برای او وجود ندارد _ این شخص همچنین مورد تعقیب پلیس بین الملل (اینترپل) قراردارد و بااین پرونده های سنگین تبهکاری وجنایت هیچ راهی برای حضور او دردنیای آزاد وجود ندارد واین حقیقت را او بخوبی می داند و به همین دلیل دیر یا زود باید چشم براه خبر مرگ فیزیکی او در زندان امنیتی باشیم. مریم عضدانلو قاجار و ژست هایی که درحد او نیست طی چهارسال گذشته مریم عضدانلو قاجار تلاش می کند که خودرا بعنوان جانشین مسعود رجوی به غربی ها معرفی کند ولی حرکات و سخنان و ژست های این زن چنان مصنوعی وساختگی وظاهری است که کمتر کسی اورا باور می نماید _ این فرد درجامعه ایرانی ها نیز نه تنها منزوی است بلکه بخاطر ادعای مضحک رئیس جمهور منتخب! مورد تمسخر قرار دارد وبه دلیل همین انزواست که این شخص با آگاهی ازتنفرایرانیان دل درگرو گروهی سیاستمدار از رده خارج امریکایی واروپایی وگروه اندکی پارلمانتر مواجب بگیر وعضو گروه بسته است ….. نتیجه = گرچه کشتی سازمان تروریستی مجاهدین (فرقه تبهکار رجوی) سال هاست به گل نشسته است _ وپرونده این گروه درمیان ایرانیان با بدنامی بسته گردیده ولی این همه کار نیست ما ایرانی ها که دهه شصت را با ترور وبمب گذاری وناامنی ایجاد شده توسط این گروه به سختی پشت سر نهاده ایم تا به دادگاه کشاندن سران این گروه دمی از پای نخواهیم نشست. پدرام میرپارسی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا