نگاهی به رویاهای کودکانه مریم قاجار و موضع صریح و روشن دولت فرانسه درباره فرقه رجوی

پیشنوشت _ شنیدن رویاهای کودکان دردوران بچگی شاید یکی ازسرگرمی های بزرگان باشد _ این قشر سنی وقتی مورد سئوال قرارگیرند ارزوها وخواست هایی را بر زبان می رانند که درعین خنده داربودن بزرگترها رابا دنیایی غریبی اشنا می کند که درذهنیت کودکان ساخته شده است – معمولا رویاهای کودکان آنچنان تخیلی ودور از دسترس هستند که این طبقه سنی هیچگاه به آنها دست نمی یابند _ یاد آوری این خواسته ها درزمان بزرگ شدن کودکان بعنوان خاطره ازطرف بزرگترها شاید تنها نتیجه این خواسته ها باشند که باعث شوخی وخنده ووقت گذرانی دیگران می گردند.

مریم عضدانلو قاجار (رجوی) گرچه ۶۱ سالگی خودرا پشت سرنهاده ولیکن حکم کودک را دارد باهمان تخیلات و ارزوهای دور و دراز دست نایافتنی وغیرممکن _ مسعود رجوی از دودهه پیش با دروغ وفریب برای این زن یک دنیای پوشالی ودروغین ساخته واو را در این خانه حبابی به زندان کشیده است _ مریم اسیر توهمات مالیخولیایی مسعود رجوی است _ دیوارهای زندان تخیلاتی این زن چنان بلند است وتوانایی های اوچنان اندک که هیچگاه جرات وشهامت ندارد حتی لحظه ای نگاهی به بیرون این دنیای ساختگی وپوشالی بیاندازد _ مریم رجوی علف هرز تک پایه را می ماند که به یک چوب خشک خود متصل کرده است _ چوبی که چنان پوسیده وتاشده وبرزمین افتاده است ودرچنین حالتی حال وروز این علف هرز بسیار عجیب وغریب است _درحالیکه تکیه گاهش درهم ریخته و خود درحال پلاسیدن است سعی می کند باهرضرب وزوری هم که شده نشان دهد که هنوز هم امید رویشی وجود دارد و زنده است و جزو جانداران محسوب می شود …..

مریم رجوی زنی ترحم برانگیز است _ این زن درحالیکه _ بیمار است و فرتوت شده ودوران کهنسالی اش را می گذراند تلاش می کند با صرف میلیونها دلار از پس اندازهای مزدوری برای صدام درقالب ساختگی زنی فرورود که از دودهه پیش بعنوان رئیس جمهور پلاستیکی مسعود رجوی به گروه اندکی از فریب خوردگان این فرقه تحمیل شده است.

اگر بخواهیم کلمات فرهنگ گفتاری این زن اسیر بلا هت را فهرست کنیم شاید از ۱۰۰ کلمه تجاوز نکند او سالهاست این کلمات رابی وقفه تکرار کرده است _ واژه هایی چون: سرنگونی _ مقاومت ایران _ مماشات _ تعهد امریکا _ حامیان مقاومت _ پارلمانتر _ ایرانیان آزاده _ کلاه آبی _ محاصره پزشکی وحفاظت ووو.

مریم ازخود هیچ ندارد نه سواد ونه شعور ونه دانش وآگاهی _ آنچه این زن برزبان می راند را همیشه بصورت نوشته به او می دهند واوهم می خواند وازبر می کند لولی وعنترش حکایت این زن وشوهرفراری اوست.

مریم درسخنانش ادعاهایی را مطرح می کند که دقیقا برای اسیران ذهنی فرقه نوشته وتدوین شده اند _ سخن های مریم را اگر خارج از چهارچوب تشکیلاتی مورد بررسی قراردهیم اورا یک بیمار روحی _ روانی خوهیم شناخت که نیاز شدید به بستری شدن دریک بیمارستان روانی و درمان دارد و به همین دلیل است که هیچ انسان عاقل و خردمندی حرفهای اورا جدی نمی گیرد چراکه به طنز وشوخی بیشتر شبیه هستند تا تحلیل های سیاسی.

نمایش خانوادگی سالیانه فرقه رجوی درفرانسه _ قول سرنگونی از ۶ ماهه تا صدساله!

فرقه رجوی ازسال ۱۳۶۰ به مردم قول سرنگونی حکومت ایران را داده است _ درابتدای شروع عملیات تروریستی درسال شصت این قول ۶ ماهه بود و پس از آن طی این ۳۳ سال هرسال تمدید شده است (!) _ اخرین بار فرقه رجوی درسال ۱۳۹۲ رسما اعلام کرد امسال سال سرنگونی است _ این نوشته بردیوارهای کمپ تخلیه شده اشرف است که می گوید:سال ۹۲ سال سرنگونی! _ صدالبته سال ۹۲ تبدیل به سال تخلیه و تحویل خفت بار پایگاه ایدئولوژیکی این فرقه گردید و این شعارهای آبکی به نوعی دیگر به تحقق پیوست _ مریم رجوی که ۳۳ سال است مرتب این شعار را تکرار کرده وباعث خنده همگان شده است دراخرین سخنرانی خود درجمع مواجب بگیران در ویلپنت سرانجام از اعلام تعین تاریخ دقیق زمان سرنگونی هرساله کمی کوتاه آمد وگفت: رژیم درقرن ۲۱ سرنگون خواهد شد (؟!)

بغض های ترکیده ودروغ های شرم آور وادعاهای مسخره مریم قجر تروریست درجمع مواجب بگیران

مریم قجر درابتدای سخن پراکنی پس از ردیف کردن مشتی دروغ می گوید شخصیت های امریکایی- اروپایی وعرب دراین گردهمایی بارها گفته اند عراق درسینی طلاعی تقدیم یه ایران شده است!

منظور مریم از شخصیت ها همانگونه که دربالا اشاره شد مشتی مسئول سابق واز رده خارج هستند که از سربیکاری به استخدام فرقه رجوی درامده اند و تقدیم عراق به ایران هم ادعای رذیلانه دهساله فرقه رجوی است و پایه واساس ندارد

دفاع از جانوران داعش و پیوند گوز وشقیقه توسط مریم قجر

مریم قجر حمله جانوران مزدور عربستان و مشتی جنایتکار به شهر موصل را انفجار انقلابیون عراقی می خواند وبلافاصله آه از نهاد برکشیده وبه سقوط اسارتگاه اشرف وانتقال تروریست ها به اردوگاه اوارگان لیبرتی وصل می کند وآه وناله وفغان سر می دهد که چرا امریکا این تروریست های بازنشسته و از رده خارج رابه کشور خود نمی برد؟ اومی گوید هزینه اش راهم خودمان می دهیم!

ناراحتی و وحشت مریم قجر از انتخابات درایران و گفتگوهای ۵+ ۱ وتکرار ادعاهای نتان یاهوی صهیونیست

مریم قجر بخشی ازسخنرانی اش رابه واکنش عصبی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری درایران وگفتگوهای اتمی اختصاص داده وضمن گریه وزاری وناله ونفرین واظهار عجز با این دومسئله به مخالفت برخواسته وسخنان صهیونیست ها را کمی با آب وتاب بیشتری برزبان می راند ومی گوید گفتگو فایده ای ندارد فکر دیگری کنید!

مریم قجر همه این دروغ ها ویاوه گویی ها را سرهم می کند تا از موضوع اصلی که بهانه بدبختی وشکست های ۳۰ ساله فرقه اش شده است برسد وآن ترس ووحشت وگلایه از افشاگریهای گسترده که سقوط اشرف بخش کوچکی از نتایج این روشنگریها بوده است ….

مریم قجر شکوه وگلایه می کند که: اعضای سابق ومنتقدین چرا افشاگری کرده واین فرقه تروریستی را رسوای خاص وعام کرده اند _ او با توطئه خواندن این آگاهی رسانی ها می گوید چرا هزاران نوشته وده ها کتاب وسریال ونمایشگاه علیه این فرقه برپا شده است (؟)

باید باید های مسخره مریم قجر به مخاطب قراردادن امریکا ونگرانی از دستگیری وتحویل شکنجه گران

مریم قجر درحالیکه مخاطبش درمورد اسیران لیبرتی طبعا باید دولت عراق باشد به امریکا می گوید _ دولت امریکا باید عراق را از هرگونه حمله به لیبرتی بازدارد _و باید هفت گروگان را ازادکند _ باید امنیت لیبرتی را تضمین کند _باید به محاصره ضد انسانی پایان دهد وحقوق پناهندگی ساکنان لیبرتی تا نفر آخر تامین شود _ سازمان ملل باید یک واحد کلاه ابی درلیبرتی مستقر کند.

البته تکرار این باید باید های احمقانه ودستوری ومسخره برای دلخوشی اسیران ذهنی بیمار ودرنوبت مرگ مستقر درکمپ سالمندان لیبرتی است وگرنه هیچ کسی به این یاوه گویی ها وچرندبافی های این تروریست توجهی نخواهد کرد

ولی جمله تا نفر آخر نشان می دهد که نگرانی این زن تروریست ازکجا ناشی می شود _ از میان ۲۴۰۰ نفرساکن لیبرتی حدود ۷۵ نفر از فرماندهان ترور _ شکنجه گران _ بازجوها وکسانی که درکشتار مردم ایران وعراق دست داشته اند مخفی شده اند چراکه درعراق وایران دارای پرونده قضایی هستند ودولت عراق اجازه خروج این خلافکاران را نداده ونخواهد داد (برای مثال معصومه ملک محمدی جلاد) و نگرانی مریم قجر از این بابت است که می داند این افراد سرانجام دستگیر ومحاکمه خواهند شد لذا به امریکا می گوید باید درقاچاق وفرار جنایتکاران از عراق این فرقه رایاری کند

تقاضای خنده دار راه پیمایی درتهران وسقوط ۳۵ روزه رژیم

امروزه برهیچ کس پوشیده نیست که تعداد طرفداران فرقه رجوی درایران از تعداد دوانگشت دست تجاوز نمی کند _ این فرقه حتی درمیان ایرانیان برون مرزی نیز مورد تنفراست وهیچ پایگاهی ندارد _ ایرانیان با اعضا وطرفداران اندک این فرقه همانند بیمار مبتلا به جذام برخورد می نمایند _ انزوای این فرقه درخارج باعث شده تابرای گردهمایی هایشان دست بدامن پناهندگان غیر ایرانی وبی خانمان ها ومعتادان و … شوند- جمع طرفداران این فرقه در بیرون مرز بااحتساب اسیران کمپ اوارگان لیبرتی از چندهزار نفر تجاوز نمی کند _ درچنین صورتی مریم قجر با دجالیت و رذالت خواهان راه پیمایی طرفداران خود درایران می گردد وقول می دهد که درچنین صورتی رژیم ۳۵ روزه هم دوام نمی آورد (!؟)

چگونه موضع اخیر دولت فرانسه حباب گردهمای مواجب بگیران فرقه درفرانسه را ترکاند

هنوز مریم قجر تروریست درحال وهوای خوشحالی ازیاوه گویی های خود بسر می برد که رومین نادال سخنگوی دولت فرانسه درواکنش به شوهای مسخره فرقه رجوی درگفتگو با اسوشیتر پرس سخنانی درباره این فرقه برزبان اورد که همچنان اواری برسر مریم قجر ومزد بگیرانش فروریخت _ درسخنان رومین نادال چند نکته حائز اهمیت اند که عبارت بودند از _

ارمان های ضد دموکراتیک وخشونت آمیز فرقه رجوی

_ ماهیت فرقه ای این گروه

_ راه اندازی شوها ونمایشات تبلیغاتی جهت ارائه امارهای دروغین ونفوذ اطلاعاتی

_ غیر قانونی بودن حضور این فرقه درفرانسه و درنهایت عدم هرگونه ارتباط بین دولت فرانسه وفرقه رجوی

سخنان سخنگوی دولت فرانسه تعادل روانی فرقه رجوی را کاملا بهم ریخت و تمامی هزینه هایی راکه این فرقه از طریق دلارهای خونین صدام صرف گردهمایی ها ونمایش های تبلیغی می کند رایکجا برباد داد.

مریم رجوی که از این موضع گیری صریح وروشن دولت فرانسه دچار عصبیت و اشفتگی ودرماندگی گردیده بود دریک جمله اینگونه واکنش نشان داده وگفت: این موضع گیری هدیه ایست به حکومت ایران (!)

درواقع مریم قجر بااین واکنش بچه گانه تمامی موارد موجود در سخنان رومین نادال را کاملا پذیرفته ولیکن گلایه کرده است که چرا این سخنگو این موضع گیری را علنی کرده است! _ واکنش دولت فرانسه به تبلیغات دروغین ونمایشات تبلیغی مسخره فرقه رجوی بخوبی نشان می دهند که کلیه فعالیت های این فرقه درفرانسه دقیقا زیر نظر مسئولین سیاسی – امنیتی قراردارد _

علل موضع گیری روشن فرانسه درمقابل فرقه رجوی

این موضع گیری چندین علت دارد که مهم ترین آنها عبارتند از

یکم – وجود پرونده سنگین جرم وجنایت فرقه رجوی درنزد فرانسوی ها _ اخراج مسعود رجوی را می توان درهمین راستا ارزیابی کرد

دوم _ شکایات متعدد خانواده های قربانیان ترور فرقه رجوی در دادگاه های فرانسه

سو م _ نزدیک بودن زمان اعلام حکم نهایی دادگاه ضد تروریستی فرانسه درباره عملیات سال ۲۰۰۳ (” تئو) ماجرای حمله پلیس به مقر فرقه رجوی وبدست آوردن ۷ ملیون دلار پول کثیف _ نقشه حمله به سفارت و نقشه برای ترور مخالفان ومنتقدان و خودسوزی های تشکیلاتی سال ۲۰۰۳

چهارم _ حمایت تمام قد فرقه رجوی از گروه تروریستی داعش تحت نام انقلابیون عراقی!

درواقع دولت فرانسه بااین موضع گیری به فرقه رجوی هشدارداده است که همه تحرکات این فرقه را دقیقا تحت نظر دارد ولذا تکرار حمله به پایگاه این گروه همانند سال ۲۰۰۳ چندان هم دور از تصور نیست چراکه طی این سالها برگ های اتهامی زیاد تری برپرونده فعالیت های این فرقه درفرانسه افزوده شده است _ خاطرات اعضای سابق و افشای گسترده جنایات این فرقه درعراق و گسترش خلافکاری های این باند تبهکاری دراروپا – جمع شدن بساط شیادی این فرقه درعراق (سقوط اشرف) وانتقال وقاچاق تروریست هایی چون محمد اقبال ووو می توانند زمان حسابرسی دولت فرانسه از این گروه تروریستی رابه جلو انداخته باشند.

ج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا