بر خلاف خواست باند رجوی، با وجود تمامی مشکلات، بن بستی درکار نیست!

گروه مافیایی رجوی با مشاهده ی موفقیت های هم کیشان رقیب خود درعراق، وبا پیش بینی اینکه ازاین نمد هم کلاهی براونیست، بازهم ساز چه کنم، چه کنم میزند.
بلی چه موضوعی از این بهتر که درآستانه ی مذاکرات بسیار جدی ایران با 6 قدرت برتر جهانی، با شنیدن مخالف خوانی های چند، ازطرف نئوکان های مدافع صهیونیست ها، قند توی دلش آب میشود وخدا خدا میکند که این مذاکرات قرین به موفقیت نشده و چند صباحی دیگر حرفی برای گفتن به اسرای لیبرتی در راستای فریب آنها داشته باشند.
سرمقاله ی اخیر وبسایت رسمی این گروه، " بن بست و مختصات آن " نام دارد که طی آن با صغری کبری چیدن های خود نوشته است:
" رژیم اگر نه در تمامیتش، اما باند رفسنجانی ـ روحانی که فعلاً عهده دار مذاکرات است، پذیرفته که اساساً دست از سودای اتمی بردارد… که در آستانهٴ خفگی قرار گرفته است. اما اعلام علنی و بی پردهٴ دست برداشتن از سودای اتمی که بارزترین وجه آن، دست برداشتن از غنی سازی است، می تواند به انفجار جنگ قدرت در درون رژیم به انجامد. به همین جهت تیم مذاکره کننده در تنگنای کشنده یی قرار دارد، چون طرف حسابها و مشخصاً آمریکا حاضر نیستند غنی سازی را آن طور که تیم مذاکره کننده می خواهد، برای رژیم به رسمیت بشناسند و در قرارداد وارد کنند. به همین دلیل وزیر خارجه روحانی و تیم همراهش در خفا به طرف مذاکره و مشخصاً آمریکا التماس می کنند که در صدی از غنی سازی را که جنبهٴ سمبولیک و حفظ چهره دارد و خطری هم ایجاد نمی کند، برای رژیم بپذیرند و از آن اغماض کنند. این تنها حدس و گمان نیست. همین حرف و همین خواسته را به زبانی که در علن بشود گفت، می گویند و می نویسند.
ظریف طی مقاله یی که در روزنامه لوموند به چاپ رسانده، صورت مسألهٴ کنونی و در واقع خواسته های دو طرف را چنین بیان می کند: «این معامله تاریخی… بر دو محور اصلی مبتنی است. نخست این که، غربیها… به حیثیت و احترام ما اذعان کنند. دوم آن که ما هم آمادگی داریم نشان بدهیم فعالیتهای هسته یی ما انحصاراً صلح آمیز می باشند… «من از همتایان خود می خواهم که در مقابل تمایل ما در پرداختن به نگرانیهای مربوط به توانمندیهای ما، نسبت به تقاضایمان برای حیثیت و احترام، با درک برخورد کنند». "

شما توقع داشتید که همه ِ دست اندرکاران جمهوری اسلامی درمذاکرات حضور داشته باشند؟! مسلما که این توقع ناممکن است و روال کار دراین است که تعدادی از مسئولین وکارشناسان انجام کار معینی را بعهده میگیرند که دراین مورد کلیت حاکمیت – علیرغم تفاوت سلیقه هایی که میتواند وجود داشته باشد- تصمیم برآن گرفته اند که وزارت امور خارجه که قاعدتا متخصص تر وشایسته تر درمذاکرات اینگونه با طرف حساب های خارجی است، امور مذاکرات را سازماندهی وبه پیش ببرد وپرواضح است که دراین میان با کارشناسان مختلف مشاوره های لازم را انجام میدهد و بطوری که بارها اعلام کرده اند درتعامل منطقی با دیگر ارگان های حکومتی، پاسداری از منافع ملی وعدم اجحاف درمورد حقوق دیگران، در سرلوحه ی امور ودستور کارشان قراردارد وآیا این عمل بنظر شما غیر عادی است وچرا؟؟
غنی سازی حقی است که ایران بموجب پروتکل های جهانی از آن برخوردار است وکسی نمیتواند مانع این کار شود، بخصوص که اکثریت 6 کشورها بزرگ بارها براین حق تاکید ورزیده اند ومسلما درگرماگرم این مذاکرات ودرحالی که دراولین نشست ژنو برآن صحه گذاشته شده، کشوری نمیتواند خلف وعده کرده و حرفش را پس بگیرد وما میدانیم که این کشور کدام است و چگونه تحت فشار نئوکانهای صهیونیست مدام مجبور به نعل ومیخ کوبیدن میشود والبته که ما مسئول اراده ی ضعیف آنها نیستیم وتنها دربرابر کارهای خود مسئولیم.
دولتمردان ما علاوه بر انکار قطعی داشتن اهداف نظامی در فرآوری های هسته ای، خود بعنوان پیشنهاد دهنده ی برچیدن سلاح های اتمی است وبنابراین صداقت خود را درعمل نشان داده ومجبور به پاسخگویی به چپ وراست زدن های آمریکا وایراد های بنی اسرائیلی مجاهدین نمیباشد!
ما در امور پزشکی وسایر موارد انسانی وخیرخواهانه احتیاج به غنی کردن داریم چرا که درغیر اینصورت، طرفی که حسن نیت ندارد، از عدم توانائی ما دراستفاده  صلح آمیزاز این فن آوری، مسلما خواهد کوشید که در سر بزنگاه با عدم تحویل آن به ایران، ما رادرمضیقه ی علمی، پزشکی و… قراردهد وما  مکررا این تجربه ی تلخ را ازاین طرف حساب هایمان داشته ایم!
ما که بعلت تحریم حتی برای تهیه ی یک عینک طبی دودید، مجبور به تامین آن ازکشورهای ثالث ودست چندم هستیم، بی رحمی طرف مقابل مان را بخوبی درک میکنیم وینابراین خودرا درموقعیتی قرارنخواهیم داشت که از هروسیله ای برای فشار بما و از راه تحریم های کاملا غیر انسانی سوء استفاده شود.
اینجانب بعنوان نویسنده ی این سطور، مسائل واختلافات موجود بین ایران ودیگران وبخصوص آمریکا راسیاسی دانسته ومسائل اتمی را بهانه ای ازطرف آنها برای اعمال فشارهای سیاسی وایجاد تنگناهای اقتصادی ارزیابی میکنم.
این فشار های سیاسی برای چیست؟
زندگس نشان داده است که طمع ورزان امپریالیستی، به رابطه ی برابر حقوق با کشورهای پیرامونی اعتقادی نداشته و چیزی را که ازما میخواهند، تسلیم کامل دربرابر خواسته ها وتحقق آمال شیطانی آنهاست که این موضوع با منافع ملی ما سازگار نیست وبنابراین این تحریم های بشدت ظالمانه را ادامه میدهند!
دولت وملت ما با آگاهی ازاحتمال هرگونه کارشکنی در مذاکرات هسته ای، آگاه است ودلیل شرکت فعالش دراین مذاکرات، نشان دادن حسن نیت خود دربرابر نیات زشت طرف مقابل دربرابر افکارعمومی جهانی و ملت های این نوع دولت های سلطه گر است. ما با این کار حجت خود را برجهانیان تمام میکنیم والبته با توجه به تغییر تناسب قوای موجود به ضرر آمریکا وشرکایش، این امید را هم داریم که دستآوردی ازاین مذاکرات داشته باشیم!
درجای دیگر این سرمقاله ی وبسایت اصلی فرقه ی مافیایی رجوی میخوانیم:
" این تنگنای رژیم ایران در پشت میز مذاکرات وین6 بود، اما تنگنای آمریکا چیست؟ جواب روشن است: کنگرهٴ آمریکا بارها به صورتهای مختلف اعلام کرده است که اگر در قرارداد نهایی با رژیم ایران حق غنی سازی به رسمیت شناخته شود، بلافاصله طرح تشدید تحریمها را به رأی خواهد گذاشت. طرحی که یک بار 73سناتور آمریکا طی نامه یی از آن پشتیبانی کرده و به دولت هشدار داده اند که در صورت امضای یک قرارداد بد، آن را در دستور قرار می دهند".
کسان دیگر ازهمین هیئت حاکمه ی آمریکا سخنانی برخلاف متن فوق گفته اند، چرا آنها را علنی نمیکنید؟؟
 دیگر اینکه بموجب نظر سنجی های اخیر، کنگره ی آمریکا فقط درمیان 7% مردم آمریکا محبوبیت دارد، آیا شما سفره ی خود را با این 7% مردم آمریکا پهن میکنید و93% دیگر را که این کنگرس من ها را ازآن خود ومدافع منافع خویش نمیدانند، از خود نمیدانید؟؟ طرفداری ازاقلیت برخوردار بنفع اکثریت زحمتکشان؟؟ آیا این بود جامعه ی بی طبقه ی توحیدی شما که اینهمه درگذشته برروی آن هزینه کردید؟؟ آیا نوک پیکان تکامل جامعه ی بشری در درون این 7% قراردارد که شما خودرا متحد یا مباشر آنها میدانید؟! البته شما با این موضعگیری تان نشان میدهید که براستی  با دشمنی با این 93%، ضد آمریکائی  اصیل بوده و جرات ابراز علنی این موضع خود را ندارید.
من درکنار اکثریت مردم ایران خود رادشمن اکثریت مردم آمریکا ندانسته وضدیت ام تنها با آن 7% برخوردار وسلطه گر آمریکائی است که خود با اکثریت مردم آمریکا وجهان دشمن هستند!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا