وقاحت و دروغگویی خانم رجوی پایانی ندارد!

نگاهی به مصاحبه ی نامبرده با العربیه
خانم مریم رجوی، این بار بعنوان رئیس شورای ملی مقاومت، مصاحبه بلند بالایی با تلویزیون العربیه کرده و ازنظر خود ویا درتداوم روسپی گری سیاسی دائمی اش، دوای تمام  درد های ایران، خاورمیانه و حتی جهان را تجویز نموده که ما برای محک زدن این ادعاهای این خانم رئیس زندان 3000 نفر از ساکنین لیبرتی، نقل قول هایی از این مصاحبه ی طولانی آورده و نکاتی چند را درمورد آنها بیان میکنیم.
این رئیس زندان قسی القلب، منشی اسبق، رئیس حرمسرای سابق مسعود رجوی،محلل ومشاطه ی نظام سلطه وتابعیت جهانی، گفته است:
"  من فکر می کنم تا آن جا که به منطقه برمی گردد، برای سوریه، عراق، ایران و سایر خلق های منطقه، یک دشمن واحد وجود دارد و آن هم رژیم آخوندها در تهران است. بنابراین آن چه که واقعیت دارد این است که مردم سوریه و مردم عراق، قبل از هر چیز، از دیکتاتوری ملاها رنج می برند چون اگر دخالت های این رژیم نبود بشار اسد الان در حاکمیت نبود و اگر نظام ملاها نبود دولت عراق هم نمی توانست این چنین جنایت و سرکوب را بر مردم عراق به خصوص اهل سنت روا بدارد ".
یعنی اینکه این آمریکا وانگلیس نبود که به عراق حمله کرد وجنگ نیابتی وحشیانه ای برعلیه مردم سوریه براه انداخت وآخوند ها بودند که همه ی این کارها را انجام دادند که مثلا درصدد این بودند که رژیم سوریه را ساقط کنند تا بجای لوله های گاز ایران، لوله های گاز قطر ازسوریه به اروپا متصل شود؟؟!!
ازخانم نامبرده میپرسیم که دستمزد این آخوندها چقدر بوده که کوشیدند با تغییر رژیم سوریه که حاضر به قبول لوله های گاز قطر بجای لوله های گاز ایران نبود واینگونه باید به نیابت از آمریکا مورد تعرض وسیع گروههای تکفیری و… گردد؟؟
آیا این نوع سخن گفتن، انجام عمل مشاطه گری و به فراموشی سپردن نقش مستقیم وغیر مستقیم آمریکا در به خاک وخون کشیده شدن منطقه نیست؟
چرا مریم خانم باید همیشه به این نوع شغل های مشابه: منشی گری 24 ساعته، حرمسراداری، زندان بانی و مشاطه گری مشغول باشد و آیا کار دیگری ازاو ساخته نیست وتمامی استعداد هایش دراین زمینه هاست؟! یعنی کار نان  و"آب" دار بهتری را سراغ ندارند؟!
بازهم بنقل از بخش فارسی تلویزیون العربیه میخوانیم:
"آن چه که واقعیت دارد قبل از هر چیز حمایت ماست از انقلاب مردم سوریه، از ائتلاف ملی سوریه، از ارتش آزاد سوریه و هم چنین انقلاب مردم عراق، مردم به جان آمده از دیکتاتوری حاکم. بنابراین این حمایت ما یک حمایت سیاسی در سطح بسیار عالی از انقلاب مردم سوریه است. هم چنین کاری که مقاومت ما کرده و آن را ادامه می دهد افشای دخالت ملاها در سوریه و در عراق است که منجر به کشتار مردم بیگناه سوریه شده است ".
دراین مورد باید گفت که آنچه که در سوریه میگذرد، یکی از زنجیره های توطئه ی امپراطوری آمریکا برای تسلط بلا منازع برجهان بوده وحکم " ضدانقلاب" رادارد و دادن صفت انقلاب به این تحرکات ضد بشری، توهین به روح انقلابیون زنده یادی است که جهان بشریت به وجود آنها افتخار میکند وخواهد کرد. البته از خانم رجوی هم چیزی  جز مخدوش کردن مرز بین خلق وضد خلق وانقلاب وضدانقلاب انتظار دیگری نمیرود.
صحبت که به عراق میرسد، این سئوال مطرح میشود که آیا این آخوند های ایران بودند که عراق را اشغال کرده، زیر ساخت های آنرا نابود نموده، میلیونها نفر را درکام مرگ، بیماری، فقر، بیکاری وآوارگی فروبرده یا مسئولین آمریکائی بعنوان نماینده ی یک درصد از مردم آن کشور – یک درصدی که ازرفاه وتنعم میترکند وعطش سیری ناپذیر چاه ویل گونه به پول و… داشته وجنگ افروزی تمام عیار درحق بشریت مینمایند؟؟
درقسمتی دیگر ازسخنان این مشاطه ی غرب میخوانیم:
" همچنان که گفتم داعش یک گروه افراطی است، گروهی که ترور می کند، مراقد ائمه و انبیا را منفجر می کند، مسیحیان را کوچ می دهد. به همین دلیل ما داعش را محکوم می کنیم. این در واقع تبلیغات رژیم ملاها هست که می خواهند مجاهدین را به داعش مرتبط کنند. و آن را وسیله ای کنند برای حمله به مجاهدین. این واقعیت ندارد. اما مساله ما شیعه و سنی نیست. ما برادران اهل سنت و خواهران اهل سنت را خواهران و برادران خودمان می دانیم. اسلامی که ما اعتقاد داریم با فرقه گرایی فاصله زیادی دارد ".
بلی این شما نبودید که " داعش" را بوجود آوردید، بلکه اربابان تان با خام خیالی ابلهانه این مار را درآستین خود پرورش دادند.آنان (داعش ومشابهین) حکم خوک صفتانی را دارند که به این راحتی ریشه هایشان قطع نخواهد شد و زمانی که دست داد، به دریدن اربابان خود هم روی خواهند آورد.
 آیا این قطر نبود که برای تشکیل اولیه ی این گروه تکفیری 20 میلیارد دلار دراختیار ترکیه قرار داد؟؟ قرارداد که چه بشود؟ آنها ماموریت یافتند که با اشغال مناطق مرزی عراق وسوریه ودرست جاهایی که گاز ایران از آن طریق میتواند به تسخیر بازارهای جهانی بپردازد، قطع کرده وقطر بتواند این ثروت باد آورده را تصاحب کرده و ایران را از صدور میعانات پارس جنوبی محروم کرده وحتی گاز ایران را هم صدور کند که همگی از کم وکیف آن اطلاعاتی  داریم.
شما چه بخواهید وچه نخواهید، داعش رادرصفوف خود ودرمجموعه ی ایادی امپریالیزم تحمل خواهید کرد واین اعلام برائت ها از داعش، به دنبال ترس وحشتی است که درعربستان و… از حضور این چنینی داعش پدید آمده است.
ادعای فرقوی نبودن مجاهدین خلق، ازآن شوخی های خنده دار دیگری است که خانم رجوی کرده است.
شما که درمناسبات تشکیلاتی مافیاگونه ی خود به دوستان خود رحم نکرده وآنها را به غل و زنجیر میکشید وسربه نیست شان کرده وحق کوچکترین اظهار نظر سازمانی وشخصی را ازآنها سلب میکنید، چگونه خواهید توانست درموقع ناممکن بدست گرفتن قدرت، عدالت را بین سنی، شیعه ومسیحی برقرار کنید؟!
این خانم مکرمه، درجای دیگری از مصاحبه اش گفته است:
" مشکلات عراق ناشی از دخالت های رژیم ملاها و حضور مالکی است بنابراین بنا به گفته خودعراقی ها راه حل عراق، خلع ید از رژیم ایران و رفتن مالکی به کنار و تشکیل یک دولت ائتلاف ملی است که منافع همه مردم عراق را در بر بگیرد. این خواست، خواست همه مردم عراق، مردم منطقه و موضوع یک اجماع بین المللی است که از جمله ما هم در مورد آن هم نظریم. اما مشکل لیبرتی و فشار و تحریمی که روی لیبرتی هست به خواست ملاها است. مالکی آن جا را یک زندان کرده و تمام فشارهایی را که به آن تحمیل می کند خواسته خامنه ای است و در هر حالت این کار را می کند کما این که الان هم آنها تحت فشارها هستند ".
یعنی مردم عراق مشکلی بنام ازبین رفتن زیر ساخت هایشان ازطرف گروه ائتلاف ندارند؟ آیا وقتی که این کشور بنحو ظالمانه ای ازطرف آمریکا اشغال نشده بود، مسئله ودرگیری ای بنام شیعه وسنی داشتند؟؟ مگر همین شیعیان وسنی ها نبودند که با هم فامیل میشدند؟؟
آیا قبل از اشغال عراق توسط آمریکا و نوچه هایش، اثری ازگروه القاعده درآن کشور بود؟ جواب منفی است و حقیقت آنست که این گروه بعد از حضور نیروهای آمریکائی درعراق حاضر مستقر شده وموجب اینهمه خسارت وجنایت شدند و آیا شما نمیدانید که همین گروه القاعده ی عراقی بود که چاق وچله تر شد و با جنگ نیابتی در سوریه به اشتهار رسید وسیل کمک های مالی تجار مرتجع محترم! عربی آنها را شیر کرد وآیا بخاطر ندارید که شما درمورد القاعده نه تنها موضع منفی نداشتید بلکه زمانی که حادثه ی بشدت مشکوک 11 سپتامبر روی داد، رجوی به نوکرانش در اشرف گفت که این  ضربه ی اسلام ارتجاعی به دیگران بود و شما خواهید دید که اسلام انقلابی مجاهدین چه ضربات محکم تری وارد خواهد کرد وآیا ضربات موعود به منافع چپاول گران جهانی غرب، همین موضعگیری های خانم رجوی است که مشاهده میکنیم؟؟!!
گفته اید که فشار وارده براسرای لیبرتی ازطرف نوری مالکی بوده است وحال که او کنار رفته وضع ساکنین زندانی لیبرتی سروسامان خواهد یافت؟ چگونه؟
اگر درواقع امر هم این اسرا تحت فشار دولت عراق بودند، چرا ازوجود خانواده هایشان برای کم کردن این فشارها استفاده نکردید؟ چرا نگذاشتید که تک تک آنها با خانواده های خود تماس گرفته وطلب کمک کنند و این درصورتی است که میدانستید اقدامات خانواده ها چه آثار معجزه آسایی داشت؟
شما بجای این کار، خانواده ها را ازدیدار چند صد متری گذرا هم با ساکنان لیبرتی منع کردید زیرا که میدانستید که خانواده ها اجازه ی زندانی کردن عزیزان شان را نخواهند داد واین شما بودید که از این زندانی شدن ومحدودیت های طبیعی یا عمدی موجود منتفع می گشتید واگر ادعایتان درمورد سختگیری آقای مالکی صحت داشته باشد، این سخت گیری بنفع شما، به ضرر خانواده ها و بیشتر ازهمه برعلیه اسرا بوده است!
خانم رجوی درادامه فریبکاری هایش میگوید:
" به خصوص که در شروع رفتن به عراق هم مجاهدین استقلال عمل خود و پایبندی به عدم دخالت در عراق را اعلام کردند و دولت سابق عراق هم آن را پذیرفته و به آن پایبند بود. این چیزی است که در همه جا آثار و علایمش به وفور وجود دارد ".
مگر شما جرات داشتید باوجود صدام وعدم تمایل او درامور عراق دخالت کنید؟؟ اتفاقا دخالت هم کردید ولی موقعی که صدام ازشما خواست که بعنوان زائده ی ارتش او، به کردکشی وشیعه کشی بپردازید ودراین کار هم سخت موفق ومفتخر بودید!
درمصاحبه ی مورد بحث، سیاست هسته ای باند رجوی چنین توضیح داده میشود:
" بنابراین آری مقاومت ایران افتخار می کند که اولین کسی است که سایت های مخفی اتمی ملاها را افشا کرده و منطقه و جامعه بین المللی را از یک دیکتاتوری مذهبی مسلح به سلاح اتمی نجات داده است. بنابراین ما خواستار این هستیم که در مذاکراتی که در پیش است با ملاها به آنها امتیاز ندهند. آن باید چه در قلب این مذاکرات باشد، اجرای قطعنامه های شورای امنیت است و قطع کامل غنی سازی. برای این که یک دیکتاتوری مذهبی که به بمب اتمی مسلح باشد، به هیچکس رحم نخواهد کرد. این مذاکرات باید نقض حقوق بشر و هم چنین نسل کشی در سوریه و عراق را شامل شود ".
اولا که خود آمریکا و بخصوص سازمان های اطلاعاتی اسرائیل بوده که این اخبار آلوده به کذب وتحریک را در دهان شما گذاشت تا منابع اطلاعاتی خود را مخفی نگه دارد وثانیا ضرباتی بدست شما به جمهوری اسلامی وارد کند. مغرض ترین سازمان های اطلاعاتی هم هرگز ادعا نکرده اند که ایران باین زودی ها سلاح اتمی خواهد ساخت ومخصوصا البرادعی بعد از تمام شدن ریاست اش بر دبیر کلی آژانس بین المللی انرژی هسته ای اعلام نمود که هدف آمریکا از انتشار وسیع این نوع خبرها منزوی کردن وسرنگون ساختن جمهوری اسلامی ایران بوده ومسئله ی اتمی ایران به این جدیتی که مطرح شده نیست.
ثانیا درمذاکرات فرارو، هرکدام از شرکت کنندگان (نمایندگان 7 کشور) با لحاظ تناسب قوای هردم ناپایدار شونده، به فراخور منافع ملی یا جناحی خودشان عمل خواهند کرد وتوصیه ی شما را پشت گوش خواهند انداخت ویا  اصلا نخواهند شنید.
اما اکثریت مردم ایران میدانند که فشارهای آمریکا درراستای تسلیم کامل شدن جمهوری اسلامی (از قبیل، قبول دوباره مستشاران نظامی ودادن پایگاه های نظامی و…) بوده ومسئله ی اتمی ایران بهانه ای بیش نیست.
درمورد این تسلیم شدن کامل باید به اطلاعتان برسانیم که ملت و دولت ایران هنوز باین نتیجه نرسیده اند که قبول ارباب هایی بنام مستشارهای نظامی کنند وتا اطلاع ثانوی!! قول مثبتی دراین مورد بشما و اربابان تان نمیدهند.
اینکه مسئله ی حقوق بشر و… هم درمذاکرات اتمی گنجانده شود، خواست پارلمانترهای سوپر راست وارتجاعی آمریکائی بوده وحرف تازه ای نیست!
اما قبول کنید که طرح مسائل حقوق بشری پای رهبریت فرقه، اسرائیل، آمریکا و… را هم بمیان خواهد کشید که باورداشته باشید بصلاح شما ودوستان بزرگوارتان نیست!
آیا طرح مسئله ی حقوق بشر،  ازحمله سرکوب شدید جنبش وال استریت و جنبشی که الان برعلیه آپارتاید درآمریکا برقرار است، سودی برای شما وبزرگ تر هایتان خواهد داشت؟
آیا درآنجا مطرح نخواهد شد که درفلسطین واکراین، قوم کشی، نسل کشی وجنایت برعلیه بشریت اتفاق افتاده است وشما ها چه سودی ازاین جلسات افشا کننده خواهید برد؟؟
درآنجا نخواهند گفت که توپ های مخصوص حمله به مراکز نظامی، درکشتار مردم فلسطین بکار رفته وبودجه ی تمامی این آدم کشی های فجیع را آمریکا پرداخته است؟؟
نخواهند گفت که مانع رسیدن آب وغذا به مردم شرق اکراین شده اند واگر دست داد، عاملین این جنایات که آمریکا افتخار سرکردگی همه ی آنها را دارد، باید دردادگاه بین المللی محاکمه شوند؟؟
بازهم بخوانید:
" ولی این که هنوز سرنگونی ملاها واقع نشده به دو دلیل است: یک: ابعاد گسترده سرکوب، و دو مهم چنان که گفتید سیاستهای بین المللی و سیاست مماشات که چشم پوشیده به: یک- نقض حقوق بشر و سرکوب در داخل ایران و دوم: دخالت های بین المللی و صدور تروریسم و بنیادگرایی به کل منطقه، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان. و هم چنین چشم پوشیدند تا الان به تلاش هایش برای تولید بمب اتمی امیدوارم که یک سیاست قاطع در مقابل این رژیم اتخاذ کنند و مطمئنم که در آن صورت مردم و مقاومت ایران می توانند این رژیم را سرنگون کنند ".
آیا اینهمه تحریم ظالمانه وبلوکه کردن 100 تا 150 میلیارد دلاری دارایی های یک ملت مماشات است؟؟ اربابان شما تمام راه ها را رفته اند وفقط مانده است که حمله ی نظامی به کشوری بکنند که کوههایی مانند دماوند، سهند وسبلان وزاگرس و… دارد و درکنار گستردگی اراضی اش، مانع  بسیار سختی برای هر متجاوز است.  بنابراین فعلا وضع سوریه، عراق، افغانستان، لیبی، بیماری های مشکوک مردم آفریقا، اکراین و… را اصلاح بکنید بعد!
بازهم دروغ دیگری از مادر عروس بشنویم:
" شورای ملی مقاومت متشکل از احزاب، گروه ها، عقاید مختلف، نمایندگان اقلیتهای قومی، اقلیتهای مذهبی، هنرمندان، ورزشکاران، و همه اینها است. و سازمان مجاهدین هم یکی از اعضای متشکل این شورا ست ".
این موضوع برهمگان روشن است  که بجز چند حقوق بگیر حقیر، کسی که عضو فرقه ی رجوی نباشد، دراین باصطلاح شورا حضور ندارند واین ادعاها پشیزی ارزش نداشته وقادر به دادن بار دموکراتیک باین بساط و مغازه ی رجوی ها نمی باشد!
والنهایه اینکه فرموده شده:
" من می توانم بگویم که در ایران آینده همه اقلیت های قومی از حقوق برابر برخوردارند در حاکمیت ملی ایرانشورای ملی مقاومت ایران طرح خودمختاری کردها را تصویب کرده، این آن چیزی است که به حقوق آنها از جمله زبان مادری و سایر حقوقشان جواب میدهد و سایر خلق ها هم می توانند از حقوق برابر برخوردار باشند. بنابراین حقوق آنها در کادر حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تامین می شود ".
ما آذربایجانی ها مثل معروفی داریم که میگوید: " گوروکن کنده نه بلدچی؟= دهی که  دیده میشود، چه احتیاجی به راهنما دارد؟ ".
تشکل مافیایی شما مجموعه ای ازاین اقوام است وفراموش نکرده ایم که رجوی یک بار گفته است که " من باگرفتن قدرت، هیچ امتیازی به  آذربایجانی ها نخواهم داد، چرا که آنها کار درخور توجهی بنفع من نکرده اند"!
این سرنوشت آذربایجانی ها که درکنار فارس ها- با کم وبیش اختلافی که درمورد آمار میتواند وجود داشته باشد و این نوشته درصدد تحقیق و ثبوت آن نیست-  بزرگترین قوم ساکن ایران بشمار میروند.
فقط کردها کمی تلطیف شده اند بدانجهت که کوه هایشان برای عبور ومرورهای غیر قانونی لازم  و مناسب است و روابطی که با بعضی ها طی دهه ها زده اند و درحاکمیت عراق نقش بزرگی را گرفته اند و…
اما اینطور نیست که ما ازنیات  وعمل خبیثانه ی این باند اطلاع نداشته باشیم. میدانیم که استعمال شفاهی زبان مادری درمناسبات رجوی ازممنوعیت کامل برخوردار است کتبی اش بماند! این ممنوعیت آنچنان شدید است که ما درملاقات های پراکنده ی دهه ی اول قرن حاضر متوجه عدم قابلیت صحبت کردن بردگان فرقه به زبان مادری خود  شده ایم و حتی رها شده هایی وجود دارد که بعد از گذشتن چندین سال از ترک این مناسبات ظالمانه، قادر به تکلم درست به زبان آذربایجانی نیستند!
آیا با ادامه ی همین سیاست زبان کشی وآسیمیلاسیون، فدرالیزم برقرار کرده وعدالت را درمیان اقوانم ایرانی برقرار خواهید کرد؟
دراین مورد تنها باید گفت که ازشکل ومحتوی برنامه های تلویزیونی ورسانه هایتان معلوم است و خوب گفته اند که: "  سالی که نکوست از بهارش پیداست "!
ازطرف:
گروهی از خانواده های اسرای  رجوی در رجوی
تعدادی از خانواده های جان باختگان در تشکیلات رجوی
جمعی از رها یافتگان از مناسبات رجوی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا