هذیان گویی های وحشت آلود فرقه رجوی درقبال افشاگری های اعضای جداشده از فرقه

باند مفلوک، پلید وغرق دربحران فرقه رجوی سالهاست که قسمتی ازسایت فحشاگرخود تحت عنوان به اصطلاح "مزدوران را بشناسید" را بطور ثابت برای ابرازهذیان گویی وحشت آلود و زبونانه خود علیه اقدامات افشاگرایانه اعضای رهایافته ازفرقه درنظر گرفته است! سران این فرقه مافیایی ودزد صفت همواره دراین بخش از سوزنامه خود سعی کردند بطور دوره ای هر بار چند نفری از اعضای رهایافته را که در دوران اسارت خود درمناسبات فرقه خیانت، جنایت و دروغگویی رجوی را با گوشت وپوست خود لمس کرده اند واکنون بعد از رهایی ازفرقه براساس وظیفه اخلاقی وانسانی خود دست به افشای جنایات وفریبکاریهای فرقه می زنند را آماج حملات کینه توزانه خود قرار دهند!
سران فرقه رجوی علاوه برحملات هیستریک وزبونانه درسایت لمپنی وفحشاگرخود علیه دیگرعناصر رهایافته اینبار مجددا با اضافه کردن موضوعات جدیدی از توهین و افتراعات گوناگون علیه آقای صمد نظری به همراه ایشان اسم اینجانب وآقایان  اکرامی، شعبانی و صالحی را که به تناوب طی چند سال گذشته به لطف خداوند ودعای خیرخانواده هایمان توانستیم ازجهنم فرقه نجات پیداکنیم را بعنوان کسانی که به همراه وی مشغول افشاگری علیه جنایات ضدانسانی فرقه هستیم همراه با درج عناوین خودساخته نامبرده است.
سرکردگان فرقه،دربندی ازسوزنامه چند صفحه ای وغیرمنطقی خود علیه آقای نظری با عنوان "سرکوب و شکنجه و اعمال فشار گسترده علیه مخالفین رژیم " نوشته اند " نامبرده (یعنی صمد نظری)سرکرده تشکل پوششی اطلاعات آخوندی موسوم به نجات دراستانهای مازندران و گلستان است که مسئولیت پیشبرد طرحهای وزارت اطلاعات و توطئه علیه اشرف واعزام ماموران اطلاعاتی به عراق را برعهده دارد. وی یکی از مهره‌های گشتاپوی آخوندی برای اعمال فشار ماکزیمم روی هواداران و اعضای خانواده مجاهدین در داخل کشور است که همراه مزدورانی همچون هادی شعبانی،حسین فرقانی،ایرج صالحی،علی اکرامی وحمید دهدارحسنی… با ارعاب و تهدید و شکنجه روانی، آنها را مجبور به شرکت در جلسات و همراهی با آنها علیه فرزندان مجاهد خود می‌کنند. یکی دیگر از وظایف این مزدوران، تبلیغات مسموم و ایجاد جو یاس و بدبینی است تا بزعم خود مانع از جذب نیروهای جوان به سمت مجاهدین شوند".!!
البته تشبثات،هذیان گویی وسوزوگدازسران غرق دربحران فرقه رجوی علیه اعضای جداشده ازفرقه موضوع جدیدی نیست. واقعیت این است که یکی ازنقطه ضعف های این فرقه افشاشدن رازهای هزارتوی فرقه شان که مملوازدروغ،فریبکاری وجنایت است می باشد که همواره با ایجاد یک مناسبات بسته وکنترل شده سعی کردند چهره فرقه گرایانه خود را ازدیدگان عموم مخفی نگه دارند. به همین دلیل هم بود که رجوی مفلوک همیشه درمقابل انتقادات منتقدین واعضای رهاشده از ترفند "هرکه با ما نیست پس با رژیم ایران است " استفاده می کرد وبطرز هیستریک و با رفتار لمپنی خود آنها را زیر رگبار تهمت و افتراء قرار می داد که امروزه این رفتار و تفکرمالیخولیایی وی به بازماندگان وامانده وفریبکارش که درخارج کشور با ادامه همان فرهنگ خیانت پیشه گی به ادا واطواری های مدره نمایی مشغول هستند به ارث رسیده است تا همچنان با زدن انواع تهمت وافتراعات به منتقدین و بخصوص اعضای جداشده ازفرقه آنچه ازپلیدی وشیادی درپس چهره دارند مخفی نگه دارند! یادم هست وقتی از فرقه جداشدم مسئولین فرقه به بهانه فرستادنم به ایران مرا تحویل زندان ابوغریب دادند،قبل ازرفتن به ابوغریب "فهیمه اروانی" از زنان مجیزگوی رجوی درنهایت بی شرمی به من گفت "یادت باشد که اگربخواهی روزی علیه فرقه دست به افشاگری بزنی برای ما کاری ندارد که اعلام کنیم تو از اول جاسوس رژیم ایران بودی که ما خودمان اخراجش کردیم "!! اما برای اثبات دیگردروغ ها وفریبکاری های این فرقه این نکته را یاد آورشوم که اگر واقعا سران این فرقه به فکرونگران خانواده های اعضای نگون بخت خود هستند پس چرا وقتی آنهابرای ملاقات با عزیزانشان تا پشت کمپ بدنام اشرف سابق آمدند نه تنها به آنها حتی اجازه یک ساعت ملاقات با عزیزان دربندشان ندادند بلکه باران سنگ وفحش وناسزا بود که نثارآنها کردند؟! ودرجای سران فرقه چنان ازایجاد تبلیغات مسموم، یاس وبدبینی ومانع شدن ازجذب نیروهای جوان جامعه به فرقه توسط اعضای جداشده حرف می زنند! که گویی  حالا تمامی آنها پشت مرزهای کشوربرای پیوستن به فرقه صف کشیده اند که ما با اقدامات آگاهی بخش خود مانع ازپیوستن آنها شدیم!!واقعا سران روباه صفت و جنایتکار رجوی کی می خواهند ازدنیای اوهام و خیال پردازی خود خارج شوند تا ببینند تاچه اندازه در کودنی و ناآگاهی سیاسی از اوضاع وتحولات جامعه امروز ایران بسرمی برند، ویا ببینند که نه تنها هیچ جایگاهی دربین مردم ایران ندارند بلکه آنها این باند خبیث را بخاطر جنایت،ایجاد ترور وخشونت درجامعه وبخصوص که هرگزخیانت رجوی  درجنگ تحمیلی علیه ملت وکشورخود را فراموش نکرده ونخواهندکرد. واقعا ازبس که سران این فرقه به مفت خوری سیاسی ؛جاسوسی وخیانت پیشه گی عادت کردند که غیرازبیان این خزعبلات هم ازآنها انتظاری نمی رود!!
اما آنچه واقعیت دارد این است که دروغ، فریبکاری وخشونت طلبی جزء ماهیت وجودی فرقه رجوی است وهذیان گویی وتحرکات هیستریک سران این فرقه علیه اعضای جداشده یقینا ناشی از تاثیرات افشای ماهیت دروغین این فرقه درعرصه بین المللی و داخلی توسط آنهاست که سران این فرقه با چنین تشبثات وزدن اتهامات واهی به آنها  سعی دارند همچنان چهره دروغین و فریبکار خود را درپس نقاب مدره نمایی پوشالی مخفی نگه دارند.!
بنابراین ما تک تک اعضای رهایافته ازبند های جهل وجنایت فرقه رجوی ازآنجایی که طی سالیان جنایت وخیانت های این فرقه رابا گوشت وپوست خود لمس کردیم هرکدام والبته با هدفی واحد وظیفه اخلاقی وانسانی خود دانسته که  به هرطریق ممکن ماهیت ضدبشری وفریبکارانه این فرقه را افشا کنیم،تا هم دیگر اسیران دربند این فرقه نجات پیدا کنند وهم اینکه با اقدامات اگاهی بخش بی وقفه خود مانع ازآن شویم تا بازنسلی دیگرقربانی فریبکاری ومنافع سودجویانه سران فرقه رجوی بعنوان بزرگترین دزدان حیثیت وکرامت انسانی شوند.ویقینا جیغ های بنفش،تشبثات رذیلانه،تهمت،افتراعات وهذیان گویی های این باند خبیث هرگزنمی تواند مارا ازهدف خود بازدارد. تا سیه روی شود هرکه دراو غش با شد.
حمید دهدارحسنی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا