دفاع شرم آور”کمیته ی مسلمانان فرانسوی برای دفاع ازحقوق اشرفیان” از مناسبات برده داری

این کمیته ی دست ساز فرقه ی رجوی که درمقر مریم درفرانسه کنفرانس بی مسمای " مسلمانان متحد در برابر سوء استفاده افراط‌گرایان از اسلام " برپا داشته، دراصل قضیه، خود از تمامیت خواهی، رواج کیش شخصیت بنفع مسعود رجوی- کسی که نه تنها معصوم نیست بلکه جنایتکاری کم نظیرهم هست – ومناسبات برده داری موجود دراشرف سابق ولیبرتی فعلی به مدافعه برمیخیزند، چه قرابتی با اسلام روادار ودموکراتیک میتوانند داشته باشند؟ آیا این کنفرانس با این مشخصات چیزی جز ملکوک کردن چهره ی اسلام انجام داده است؟
آیا این گروه رجوی جمع کرده، از روابط حرمسرایی موجود که با خواست رجوی شهوت ران ومریم رجوی دلاله ی محبت وپیشکار اصلی مسعود اطلاعی دارند؟
اگر دارد چرا با شرکت دراین نوع مراسم به لاپوشانی جنایات مخوفی که در فرقه ی رجوی روی داده ومیدهد وفریب افکار عمومی جهان شریک جرم میشود؟
آیا این است همان اسلام مداراگر که ادعایش را دارند؟ اینکه برضر هرچه اسلام ومسلمانی است بوده وسعدی بزرگ برسر همین مسائل است که فغان بر میآورد:
" گرتو قرآن بدین نمط خوانی        ببری رونق مسلمانی"!
یا نمیدانند وهمینطوری سربزیر انداخته و دهانشان رابرای خواندن خطابه ای که باند رجوی متن آنها را برایشان نوشته اند، میخوانند؟!
اگر اینطور است که مامورند ومعذور واستقلال رایی نداشته وجزو ادوات رجوی ویا احیانا عوامل نظام سلطه گر جهانی هستند که چه بدتر!
سرتیتر خبر به نقل از وبسایت رسمس فرقه ی رجوی چنین است:
"  کنفرانس با حضور مریم رجوی – روز یکشنبه 9آذر 1393، به‌دعوت «کمیته مسلمانان فرانسه برای دفاع از حقوق اشرفیان» و با حضور خانم مریم رجوی کنفرانسی تحت عنوان «مسلمانان متحد در برابر سوء استفاده افراط‌گرایان از اسلام»، در اورسور اواز برگزار شد ".
درمتن بیانیه ی صادره ازطرف این مسلمانان؟! آمده است:
«ظهور داعش و بحران بزرگی که امروز منطقه خاورمیانه و جهان اسلام با آن مواجه است، اساساً ریشه در سیاستهای رژیم ایران در این منطقه دارد؛ به‌طور مشخص حمایت (این رژیم) از سیاست فرقه‌گرایانه دولت مالکی در عراق که بخش بزرگی از جامعه این کشور را که اهل سنت هستند سرکوب کرد و به‌ حاشیه راند و همچنین حمایت همه‌جانبه‌اش از دیکتاتور سوریه…».
اما بنظر تحلیل گران بیطرف که نویسنده ی این سطور نیز با آن موافقت دارد، داعش پدیده ی جدیدی نیست و برای تبار شناسی این پدیده ی منحوس، علاوه براینکه باید به تشبثات دولت فخیمه دربقدرت رساندن وهابیت در عربستان در اواخردهه ی 1910 وسپردن بعدی آ ن بدست آمریکا واقدامات وسیعی که این جریان تکفیری درسراسر جهان بکمک دلارهای نفتی وحمایت های نظامی – سیاسی غرب تحت زعامت آمریکا، دقت شود، علت وجودی رژیم " پل پوت" درکامبوج را هم دردهه ی 1960 مورد توجه باید قرار داد.
بموجب تحقیقات معتبری که دراین خصوص انجام شده، " پل پوت " ابتدا با تعداد معدودی از همراهان متحجر خود گروهی را  مثلا برای مبارزه با اشغالگری آمریکا ترتیب داده بود که ابتدا مورد توجه مردم کامبوج نبود. اما براثر بمباران های سفره ای آمریکا – که گفته شده میزان بمب های ریخته شده به این کشور کوچک وعقب مانده بارها ازمجموعه ی بمب های استفاده شده درجنگ دوم جهانی بود-!، مردم اندک اندک به " پل پوت " روی آوردند تا آنها را ازشر آمریکا نجات دهد وبدین ترتیب بود که این مردم بستوه آمده و وامانده، ازچاهی به چاه دیگر افتادند!
محققان مورد نظر اذعان دارند که هیچ ملاطی برای چسباندن  مردم به " پل پوت" نبود  واین آمریکا بود که با ظلم وشقاوت وکشتاری که انجام داد، این ملاط را بوجود آورد و مردم را دچار داعش کامبوجی کرد!
درعراق هم برهم خوردن نظم آن کشور و ویرانی زیر ساخت ها وایجاد دشمنی بین سنی وشیعه، ماحصل حمله ی نظامی آمریکا وموتلفانش بود که هزار متاسفانه، هیچکدام از موارد فوق عمدا مورد توجه کنفرانس این مسلمانان فرانسه! قرارنگرفته است!
درادامه ی این بیانیه ی پایانی میخوانیم:
" از نظر سیاسی قاطعیت در مقابل رژیم ایران و خلع‌ید از این رژیم در منطقه به‌ویژه در عراق و سوریه و کنار زدن شبه‌نظامیان تروریست وابسته به آن، بخش ضروری و اجتناب‌ناپذیر مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی است ".
ما درپاراگراف بالا روشن ساختیم که داعش ها چگونه بوجود آمد و وعلت وجودی اش همانها ست که گفتیم ودراین میان شبه نظامیان تروریست وابسته به ایران وسوریه، یک دروغ محض بوده ودرجهت انحراف افکار عمومی مطرح شده تا نقش غرب سلطه گر بعنوان ابو داعش یهودی، مسیحی، اسلامی واخیرا ژاپنی و… (بودائی)، درخاطره ها نقش نبندد!
بیانیه چنین ادامه مییابد:
" از نظر فرهنگی و ایدئولوژیک، جریانهای بنیادگرا به یک ایدئولوژی مخرب و خطرناک و یک برداشت کاذب از اسلام متکی هستند، برای مقابله با آنها باید یک آلترناتیو ایدئولوژیک و فرهنگی یعنی یک برداشت بردبار و دموکراتیک از اسلام ارائه کرد".
بنظرمیرسد که راه حل ما که طی آن به ریشه ی قضایا پرداخته ایم، صحیح تر وعملی تراست: برای رفع فتنه ی داعش ازانواع مختلف اش، باید که نظام سلطه وتابعیت ازدنیا رخت بربندد وبنابراین ما به این مسلمانان؟! فرانسوی توصیه میکنیم که اگر درد انسانیت واسلامیت را دارند، به اشغللگری ها وچپاول های موجود اعتراض کرده و دردرجه ی اول به دولت خود بگویند که دست از این شیوه ی چاکر منشآنه درمقال آمریکا بردارد و گروه مافیایی رجوی را بخاطر ترویج خشونت وارائه ی اسلام  خشن و حرمسرادارانه، ازفعالیت های سازمان یافته در آن کشور منع کنند!
باز آمده است:
«ما به‌عنوان نمایندگانی از جامعه مسلمانان فرانسه معتقدیم که در برابر این بربریت و افراط‌گرایی به‌نام اسلام، همه اسلام بردبار در صف واحدی قرار می‌گیرند و در این راستا از ایده‌های خانم مریم رجوی برای ارائه یک آلترناتیو فرهنگی در برابر اشاعه بینادگرایی اسلامی حمایت می‌کنیم ".
شما بعنوان نمایندگان بخشی ازجامعه ی مسلمان؟! فرانسه اگر واقعا غم اسلام وبشریت دارید، نمیتوانید تحت عنوان مبارزه با افراط گرایی در کاخ اسرار آمیز مریم رجوی که خود معاونت افراط گرایی وخشونت را درعرصه ی ایران وعراق بعهده دارد، جمع شده وبه صدور این بیانیه های مضحک وتحریف گر حقایق مشغول باشید. مجاهدین خلق خود نیز بلحاظ استمرار مناسبات برده داری در تشکیلات خود ورواج حرمسراداری منسوخ، جزئی از ارتجاع اند وحمایت ازاین گروه بمنزله ی حمایت از داعش درانواع مختلف آنست!
در قسمت نهائی این بیانیه آمده است:
" ما خواهان لغو محاصره و محدودیتهای اعمال‌شده بر خواهران و برادران خود در کمپ لیبرتی در عراق هستیم که در سالهای گذشته قربانی کشتارها و خشونت عوامل رژیمهای مستبد در عراق و ایران قرار گرفتند و به‌رغم اینها بر ایمان و اعتقاد خود استوار ماندند ".
چه کس وکسانی مانع تردد آنها به بیرون از کمپ هستند؟ آیا این دولت عراق، ایران ویا سازمان ملل متحد است که مانع ملاقات های تلفنی وحضوری این خواهران وبرادران هستند؟ چه کسی اخبار سانسور وکنترل شده را دراختیار آنان قرار میدهند؟ آیا دولت ایران، عراق ویا نمایندگی سازمان ملل متحد مانع دسترسی آنها به کتب، مجلات و… هستند؟
حق حیات وحضانت از فرزندان وتشکیل خانواده ازطرف چه کسی ازاین خواهران وبرادران سلب شده است؟ چه کسانی مانع صحبت های خصوصی ودوستانه بین آنهاست؟ چه کسی نمیگذارد که آنها به قرارگاه های دیگر برای دیدن دوستان خود بروند، امری که درهرپادگان نظامی با هرنوع حکومتی طبیعی وآزاد است؟
مسلما همه ی این نقض خشن حقوق اهالی لیبرتی را گماشتگان مریم ومسعود انجام میدهند وشما ای مسلمانان فرانسوی امضا کننده ی این بیانیه! چرا این درخواست را همانجا وفی المجلس از مریم خانم نکردید؟
خلیل مرون مدیر مسجد اوری و رئیس کمیته مسلمانان فرانسه، توفیق سبتی، دبیرکل شورای مسلمانان فرانسه؛ دفتر شورای مسلمانان فرانسه، حکمت ترک، رئیس شورای مسلمانان ترک فرانسه شیخ زاهو مسکین مدیر مدرسه رئوسیت حمیدا مایگا، رئیس فدراسیون مسلمانان و مدیر مسجد سرژی سعید المحیدین  محمد عزیزی روشنفکر مسلمان مراکشی ازجمله سخنرانان این مراسم بودند که سخنانی درهمان حد وحدود فوق زده اند که بررسی سخنان بی حساب وکتاب شان لازم دیده نشد!
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا