گلایه ازمحبوب هم عالمی دارد!

ف- خاوران چهره ی دیگری از زرادخانه ی باند مسعود رجوی است که قلم بدست گرفته تا با نصیحت آمریکا ودیگران، بتواند رغبت آنها را برای برقراری اسلام دموکراتیکی که نمونه های بارز آنرا درتشکیلات فرقه ی رجوی در داخل وخارج کمپ اشرف ولیبرتی شاهد بودیم، جلب کرده تا بزعم او صلح وصفای واقعی درایران ومنطقه وحتی جهان برقرار باشد!!
من شخصا آرزو میکردم که واقعا اسلام دموکراتیک رجوی آنگونه باشد که در روی کاغذ ادعا میشود و چشم وگوشی برای دیدن وشنیدن عملکردهای دستگاه مرید سازی نداشتم و بدتر اینکه تبعات این مرید پروری را درسطح فروپاشی خانواده ها دراین مناسبات وبازهم بدتر، پروسه ی حرمسراسازی تمام عیار درسازمان سابق مجاهدین ندیده و نمی شنیدم که این حرمسرا علاوه بر ایفای نقش حقیقی وطبیعی خود که ازگذشته ها متداول بوده، وسیله ی مهمی هم برای سرکوب هر اعتراض ساده ی این اعضای بخت برگشته ی مجاهدین خلق شده است!
اما چه کنم که ارزو یک چیز است و واقعیات که باجمع شدن درکنار هم حقیقت را میسازند، چیز دیگر ودومی است که همواره پیروز میدان میشود!
ف- خاوران درنوشته اش بانام " شاید عدو سبب خیر شود، خدا هم که میخواهد "! دررسانه های رجوی منتشر نموده، ادعا کرده است که:
" جنایت و قتل و آدمکشی تحت نام اسلام منطقه و جهان را در حال نوردیدن است و در اروپا و استرالیا و قسمتهای دور و نزدیکی از جهان وارد فاز جدیدی میشود و قدرتهای بزرگ مشخصاً امریکا اگر فرض کنیم نه آگاهانه در پا دادن و پرورش آن حداقل بیعمل و یا کم عمل هستند "!
درجواب این مدعا باید گفت که آمریکا درشکل یک نظام سلطه گر تمام عیار، بیش ازهمه باعث بوجود آمدن این جنایات وادمکشی ها شده واین اعمال وبرنامه های خود را نه سهوا که عمدا وبمنظور ادامه وتوسعه ی سلطه ورزی اش انجام داده و " کم عملی " و…درکار نبوده وفرق ظاهری مراحل مختلف این اقدامات ضدبشری اش تنها از وضعیت زمانی ومکانی نشات گرفته است و چیزی بنام " بیعملی " درکار نبوده است!
در ایجاد، تجهیز و کمک به مجاهدان افغانی که ازدل آن القاعده، طالبان، داعش و… بوجود آمد، آمریکا دراکثر موارد نقش درجه اول ودرمواردی نقش درجه دوم داشت وحالا میگذریم ارنقش ویرانگری که در تقویت داعش یهودی و… داشته است و…
این تحلیلگر باند رجوی ادامه میدهد:
" امریکا از طرفی بطور نیم بند در حال مبارزه و بمباران داعش در عراق و سوریه است و از طرفی با پدر خوانده داعش یعنی حکومت جانی و تروریست آخوندی ایران در حال مذاکره سلاح اتمی آیا بدم آیا ندم است. در این هم شکی نیست که تمام گروهای تروریستی اعم از شیعه و سنی و غیره و ذالک با پیدایش (رژیمی) مثل خمینی شروع به تشکل شدند که تا قبل از روی کار آوردن این هیولای هزارسال خفته از گروه و یا گروهای تروریستی خبری نبود و از جنگ فرقه ای و مذهبی خصوصاً شیعه وسنی هم خبری نبود!"
خاوران عزیز!
آیا این مطلب را ازروی کم اطلاعی مطرح میکنی یا قصد دروغ بافی داشته و  نیابتا " آی دزد، آی دزد " میکنی؟!
قتل عام یک میلیونی مردم رواندا ربطی به رژیم ایران داشت؟!
طالبان سنی که به محض به قدرت رسیدن، اولین کارش قتل دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بود، ربطی به رژیم ایران داشت!
بگذریم ازاینکه دکتر نجیب را ازدفتر سازمان ملل متحد درکابل بیرون کشیده، باوضع فجیعی کشت وجنازه ی بی جانش را برای ایجاد رعب وحشت روزها برسر دار بنمایش گذاشت که البته سازمان ملل متحد هم اعتراض چندانی به این کار طالبان نکرد و آبی هم درآمریکا از آب تکان نخورد!!!
آیا جمهوری اسلامی دردوران ظاهر شاه (پادشاه دموکرات منش افعانستان) که پایه های سلفی گری افراطی درآن زمان ریخته شده وبعدها نتایج تلخی برای افغانستان و منطقه دربرداشت،  اصلا وجود خارجی داشت؟!
اگر نداشت که نداشت، واگر انصافی دارید که ندارید، دنبال علل اصلی قضیه بگردید وما را هم ازماحصل تحقیقات خود باخبر سازید وبخاطر دروغ گویی تان از مردم که یادی ازشما نمیکنند وازاسرای لیبرتی که چشم بردهان شما دوخته اند، عذرخواهی کنید!!
آنگاه خواهید دید که تشبثات غیر داعشی آن قسمت از حاکمیت آمریکا که شما آنها را سازشکار ومماشاتگر میدانید، ماهیتا نمیتواند جدی باشد ودرمواردی ممکن است که این اقدامات بقول شما نصف ونیمه، برای ایجاد موازنه ی قوا بین تکفیری ها باشد ونه بیشتر!
آقا یا خانم خاوران مینویسد:
" امریکا علیرغم اینکه تحت افشاگریهای بی وقفه مقاومت ایران ودر نتیجه تحت فشاراذهان عمومی مردم خودش و جهان حکومت آخوندی را محور شرارت قلمداد میکرد ولی درعمل در پای میز مذاکره ابتدائی ترین حقوق مردم ایران و مقاومت برای آزادی را سر برید و به قل و زنجیر بست و تا جائی پیش رفت که تنها سازمان و تشکل مبارزه برحق برای آزادی یعنی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را به درخواست جانیان حاکم برایران در لیست سیاه و خود ساخته تروریستی قرار داد ".
خیر!
حداقل دولت بوش درصدد برانداختن رژیم کشورهایی مانند سوریه، کره شمالی، لیبی وایران بود وزمانی که مشاهده نمود ایران بهانه های لازم را برای حمله بخود ازدست او گرفته است، بوش پسر با اعلام اینکه ایران، سوریه وکره شمالی محور شرارت هستند، درصدد برآمد تنور جنگ سرد شده ازطرف سیاست های اصولی دولت وقت ایران را دوباره شعله ور سازد که دولت اش مستجل بود و امکانات وعمر خدمتگزاری اش به نئوکان ها، اجازه ی محقق کردن این جنایات را باو نداد!
نوبت به اوبامای زیرک تر از بوش که رسید وسندرم عراق وافغانستان افکار عمومی آمریکا وحتی ژنرال های پنتاگون را ازپا انداخته بود، تصمیم گرفت که کار را با دخالت های غیر مستقیم وهواپیماهای بدون سرنشین انجام دهد و منتظر فرصت مناسب باشد که با شروع جدی دوقطبی شدن جهان و نافرمانبرداری های روسیه، این فرصت " بوش خواسته " ورجوی طلبیده، بدست نیآمد ونخواهد آمد واگرهم ازروی بی تدبیری بخواهد بر مدم جهان تحمیل شود، آمریکا هم جزو بقیه ی نقاط جهانی خواهد شد که زمستان اتمی را باید تجربه کند!
شما چرا اینهمه برای ایجاد این زمستان اتمی عجله دارید؟!
آیا  واقعا این حرف مزخرف مریم را که با گفتن نام مسعود رجوی در دنیای باقی، به بهشت خواهید رفت، باورکرده اید؟!
اگر بازهم به تنها سازمان بودن خود درایران تاکید احمقانه ای دارید، من میگویم  ایرادی نیست و داشته باشید ودعا میکنم که حسودان بترکند!!
بردن ویا درآوردن سازمان شما به لیست تروریستی، با شناختی که ازدنیای سلطه گر دارم، بمعنی این است که بنیانگذاران سازمان ضدامپریالیست وتروریست " بد " بودند وشما که تنها نامی ازاین بنیانگذاران را یدک میکشید، بااقدامات خود، خودرا درلیست ترویستی " خوب " جای داده اید که توازن قوا نشان خواهد داد که آیا میخواهند ازاین تروریست های " خوب " استفاده بکنند یانه!
این هموطن به نوشته ی خود چنین ادامه میدهد:
امریکا…با انتخاب و ابقای نوری المالکی به سِمت نخست وزیری عراق او را در خون ریزی خصوصاً سنی مذهبها و کشتار مجاهدان و مقاومت ایران و گسترش سیاست حکومت آخوندهای تهران و توطئه های گوناگون همگام شد و یا چشم فرو بست و البته این سیاست با خروج بی مسئولانه و یا عامدانه اوباما از عراق و تحویل آن در سینی طلائی به سپاه تروریستی قدس راه قدس از طریق کربلا را هموار وباعث شدت بخشیدن دست اندازیهای آخوندها در منطقه شد و تمام افشاگریها و گزارشات مقاومت ایران در رابطه با سپاه تروریستی قد س و لیست بالا بلند مزدوران و حقوق بگیران حکومت آخوندی در عراق را هم نادیده گرفت ".
نوری مالکی البته بعنوان یک شیعه ونماینده ی یک حزب شیعی –  که من ابدا با خوب وبدش کاری ندارم- درانتخابات تحت نظارت آمریکا به حکومت رسید وآیا شما انتظار داشتید دریک کشور مذهبی مانند عراق با اکثریت 60درصدی شیعه، آسوریان، ترکمن ها ویا مشابهین آنها سرکار میآمدند؟!
چرا باور ندارید که آمریکا درعراق شکست خورده وموقتا هم که شده، نیروهایش رابرای کم کردن مخارج تریلیون دلاری وخواباندن صداهای اعتراضی خانواده های سربازان کشته وزخمی شده ی خود، ازعراق خارج ساخت؟!
فرقه ی رجوی مگر کی بود که ابرقدرتی مانند آمریکا بخاطر امیال او، کاری میکرد که کارشناسان برجسته اش حاضر به تایید نتایج مثبت آن برای آمریکا نبودند؟!
او مینویسد:
" نیاز این دوران به یک رهبری ذیصلاح مانند مریم رجوی که با یک نگرش عمیق و دمکراتیک و بردبار از اسلام که در قدم اول حصارهای ارتجاعی و تفکیک فرقه ای شیعه/ سنی را فرو بریزد ودر قدم بعدی همه مسلمانان و آزادیخواهان را اعم از شیعه و سنی و غیره را حول مبارزه با دشمن ترین دشمن تاریخی اسلام و خلقهای منطقه و جهان یعنی حکومت خونریز و تبهکار پس مانده از خمینی گردهم جمع کند وآنها را علیه آن به مبارزه تمام عیار بکشاند ضرورتی بسیار مهم و تعیین کننده است که از مرز ایرانزمین هم فراتر میرود ".
یعنی فکر میکنید رهبری مبارزه با ایران درچهارچوب اداره کردن یک حرمسرای 600نفری رجوی است که مریم ازعهده ی آن خوب برآمد؟!
آیا قراراست که درمنطقه حرمسراسازی شود که مریم رجوی بعنوان یک متخصص مجرب، زمام امور رابدست بگیرد؟!
یعنی مشکلات مردم منطقه وحل مناقشات غرب ساخته ی سنی- شیعه ازراه حرمسراپروری میگذرد تا انجام این مهم بدست توانای مریم سپرده شود؟!
آیا نیاز دوران، ایجاد حرمسراهای وسیع است که متخصص بی نظیر آن را که مریم باشد، میطلبد؟!
باز میخوانیم:
"… حال شاید عدو سبب خیر شود خدا هم که میخواهد و کشورهای غرب به عینه می بینند و همانگونه که بعضی از شخصیتهای دولتی خودشان گفته و نوشته اند اسلام ارتجاعی و بنیاگرا و افراطی را فقط باید توسط ضد خودش یعنی اسلام بردبار و مردمی از بین برد و این چیزی است که نه فقط مجاهدین از اوایل انقلاب بر خطر آن انگشت گذاشتند بلکه هم اکنون هم سکان این کشتی سرگردان و از کنترل بیرون شده بنیاد گرائی و افراطگرائی اسلامی در دستان پرتوان مجاهدین و مقاومت ایران و بلاخص مریم رهایی است که اگر نه از روی انتخاب که ناچاراً همه و همه باید به آن کمک برسانند تا خیرمردم ایران و منطقه و جهان که اراده خدا را هم مکمل خود دارد هر چه زودتر فرا رسد "!!
شما ازکجا میدانید که خدا چه چیزی را میخواهد وچه چیزی رانه؟!
آیا مشیت الهی باخواست شما دریک مسیر قرار گرفته که ما امی های غیر مسلح به " جام جهان نما"  آنرا درک نمیکنیم وآیا رابطینی وجود دارند که این اسرار الهی را برشما نازل کرده باشند؟!
چرا این رابط ورابطین را اعلام نمیکنید که خیال همه ی ما راحت شده وبه حرفی جز حرف مسعود رجوی گوش نداده وزحمت تحقیق وتفحص را نیز ازخود برانیم؟!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا