کاری باقی ماند که میتوانستید برعلیه ایران بکنید، ولی انجام ندادید!

لرد مگینس که نماینده ی مجلس اعیان انگلستان است، در نشریه هیل  که رسانه رسمی کنگره آمریکاست مقاله ای نوشته که ضمن ریختن زهر خود به مردم ایران، فراموش نکرده که ابراز ارادت هایی هم به مریم رجوی بکند!
آیا این نماینده ی اعیان واشراف انگلستان که لقب عالی " لرد " را هم دارد وطبعا نباید احتیاجی به بخشندگی های مریم داشته باشد، اینقدر طماع است که نمیتواند هرچقدر هم که باشد ازپولی که به هروسیله بدست آید وحتی موجب شرمندگی مردم انگلستان هم بشود، نگذرد؟!
یا مسئله جای دیگر است واین " لرد" درحمایت ازنئوکان های آمریکائی و صهیونیست ها، میخواهد صدای شوم آنها درکارشکنی تقریبا ناممکن علیه توافق هسته ای ایران با 6 قدرت برتر جهان را رساتر کند ومریم رجوی را راضی وشادمان پی نخود سیاه بفرستد؟!
هرشق قضیه که درست باشد، مقاله نویسی این شخص طبعا بی احتیاج به پول و…، مورد توجه خاص رسانه های رجوی قرار گرفته واین رسانه ها مانند انسان درحال موت، به دست وپازدن های بیمورد پرداخته اند!
نام این نوشته که به تزئین؟! رسانه های رجوی پرداخته، " یک معامله برای نیروی تازه بخشیدن به آخوندها "؟ نام دارد که درقسمتی ازآن میخوانیم:
" در هر صورت، بدون در نظر گرفتن تحریف مکرر واقعیتها توسط رژیم ایران و این واقعیت که تاسیسات قبلی هسته‌ای آنها توسط نظام بازرسی‌ها کشف نشده بود ۵+۱ بازهم بر اساس نیت خوب با آنها یک معامله امضا کرد. حتی وقتی ایرانیان معمولی نمیدانستند غذای بعدی خود را از کجا به دست بیاورند رژیم ایران به تلاش پر هزینه برای دستیابی به بمب ادامه داد بودجه سپاه پاسداران را دو برابر کردند و به کمک مالی به ماشین کشتار بشار اسد در سوریه ادامه دادند. علاوه بر این، قبل و حتی بعد از مذاکرات، آخوندها به طور علنی در باره فریب دادن غرب و نزدیکتر شدن به بمب فخر فروشی کردند. با وجود اطلاع از تمامی اینها چگونه ۵+۱ اعتماد به مقاصد تهران را مشروع می‌پندارد "؟
ازاینکه این بازرسی ها دراسرائیل چرا انجام نگرفته ودرایران گرفته، شما نماینده ی اعیان محترم باید خجالت کشیده واین حرف را اصلا مطرح نمیکردید!
اگر نیت خوبی درکار بود، این مذاکرات اینقدر طولانی نبود ویا شاید هم احتیاجی بدان وجود نداشت!
بازرسی های کافی انجام گرفته بود وحتی سرویس های امنیتی شرکایتان- آمریکا واسرائیل- کرارا به شما گزارش داده بودند که ایران فاصله ای بمدت 20 سال تا ساختن بمب اتمی دارد که امثال شما ها قصاص قبل ازجنایت؟! کرده ومردم ایران را با تحریم ظالمانه  دچار تنگنای دارویی وادوات صنعتی کردید والبته نتوانستید آنها را به وضعی برسانید که برای " وعده ی غذایی دیگر"، به فکر بیافتند واین حرف شما دروغ بی شرمانه ای بیش نیست!
کمک به سوریه بعنوان دوست استراتژیک، ابدا خارج از عرف دیپلماتیک نبوده و این عمل وظیفه ی قانونی واخلاقی دولت ایران بوده وهست و ربطی به مذاکرات اتمی ندارد!
همه میدانند که درصورت برخورد سست ایران، روسیه و… با مسئله ی سوریه، این کشور به محل جولانگاه تروریست ها وآدمکشان حرفه ای تبدیل شده وکشوری با داشتن عضویت رسمی درسازمان ملل متحد، دچار تجزیه شده وبه یکی ازمنابع صدور تروریزم تبدیل خواهد شد!
یعنی کمک به برقراری امنیت درسوریه ونابکار کردن گروه های تکفیری، یک مبارزه ی ترقیخواهانه ویک اقدام انسانی است شبیه آنچه که مذاکرات هسته ای این وظایف را انجام داد!
دروغ نگویید اعیان محترم!
ایران هرگز پزداشتن بمب اتمی را نداد وتنها گفت که بعلت عدم اعتقاد به این سلاح، هرگز نخواست ازتوانایی های خود برای ساخت آن استفاده کند.
این " لرد " بیشرم به سخنانش چنین ادامه میدهد:
" حتی اگر کسی میتوانست تغییر قلبی در ۲۰ سال حرکت مهاجمانه به سمت بمب را حس کند این معامله هنوز هم معنا ندارد. در حالی که رژیم دیکتاتوری آخوندی به دلیل تحریمهایی که سالها طول کشید برقرار شود در یک جایگاه آسیب پذیر اقتصادی قرار داشت چرا بر اساس وعده های انجام نشده هسته ای آن را از بین ببریم در حالی که نقض داخلی و صدور تروریسم [توسط رژیم] ادامه دارد؟ چنانچه غرب به مدت بیشتری تحریمها را در جای خود باقی میگذاشت و آرمانهای دمکراتیک مردم عادی ایران را به رسمیت میشناخت و از گروههای اپوزیسیون ایران مانند شورای ملی مقاومت ایران حمایت میکرد این رژیم تهدید قویتری به پایه های وجودی خود احساس میکرد. در تاریخچه خود، ما میدانیم که این رژیم فقط زمانی سازش میکند که مجبور به آن شود زمانی که آنها واقعا در یک شرایط وخیم قرار گیرند ".
پس معامله با اسرائیل وپاکستانی که ده ها سال قبل به انجام این مهم؟! نایل شده اند، چرا فارغ ازایراد شده است!
بدتر وبهانه ناپذیر تراینکه ایران به کشوری حمله نکرده، ادعای ارضی برعلیه دیگران مطرح ننموده ودرعوض دوکشور نامبرده به درجات متفاوت- اسرائیل بیشتر، پاکستان کمتر-  دارای کارنامه ی ننگینی در اشغالگری- مستقیم وغیر مستقیم- میباشند!
آیا متوجه شدید که استاندارد های چندگانه ی شماها دربرخورد با جهانیان حامل چه فجایعی است؟؟
آیا میتوان به نظریات کسانی که میگویند که شما حکومت ها را به " عامل من " بودن "  ویا " دشمن من " بودن تقسیم کرده اید وحق استقلال برای هیچکس قایل نیستید؟؟
مفسرین انسان گرا چه کاربدی کرده اند که ثابت نموده اند شما دیکتاتورهای جهان سومی را به  " بد " و " خوب "- نافرمان وفرمانبردار ازشماها-  تقسیم کرده اید و دیکتاتوری های " خوب " را درروی چشمان خود حفظ میکنید؟!
صحت ادعای  مورد نظرمصلحین اندیشمند، درسطور بعدی نوشته ی شما بخوبی روشن است که فرقه ی رجوی را " تروریست خوب " معرفی کرده و پیشنهاد داده اید برای بقدرت رساندن آنها، مردم ایران را درفشار اقتصادی بیشتری قرار دهند وآنگاه چرا ازما انتظار دارید که شما را بعنوان تراشیدن یک آلترناتیو که رئیس آن حرمسرا دار مسعود رجوی تروریست بوده، مورد لعن وانتقاد قرار ندهیم!
دوباره میخوانیم:
"… غرب به ناحق این رژیم را جری تر کرده است و اکنون این رژیم پول نقد دارد تا به کارزار ترور در سوریه، عراق، یمن، لبنان و در ایران ادامه دهد ".
رژیم ایران با تصویب سازمان ملل متحد، قانونا و عملا نماینده ی ملت ایران است ولو اینکه بد باشد! ودراینصورت آیا شما حق دارید که این پول بی زبان مردم ایران را به این بهانه های واهی، صرف توسعه وتجهیز دوستان ویا خودتان بکنید.
آیا سازمان ملل متحد میتواند پولی را بدون اجازه ورضایت مردم ایران نگه دارد؟!
مگر فکر کرده اید که ایرانی ها صغیرانی هستند که دشمنانی مانند شما باید ولی آنها باشند؟؟!!
مگر این پول ها که غصب شده، ارث پدری شما میباشد که درباره ی آن بدین راحتی تصمیم میخواهید بگیرید؟!
این  " لرد" انگلیسی که تصور میکند کشور ما هنوستان قرن 19 و20 است و خودشان نیز استعمارگران قدرتمند که مقابله با انها ممکن نیست، به دخالت هایش درامور دیگران و دمیدن برشیپور جنگ، ادامه میدهد:
"…رجوی اشاره کرد که "پولی که به خزانه رژیم ایران سرازیر میشود باید تحت نظارت شدید سازمان ملل قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود برای نیازهای فوری مردم ایران مورد استفاده قرار میگیرد. حقوق پرداخت نشده کارگران، معلمان و پرستاران باید پرداخت شود و غذا و دارو باید به شهروندان ایرانی ارائه شود".
متاسفانه!! دراین مورد پیشنهاد یک آدم بی صلاحیت و رئیس حرمسرای سابق رجوی وشمایی که ایرانی نبوده و مسئولیتی دراین مورد ندارید، مورد تایید قرار نخواهد گرفت وتنها این اظهارات شما دونفر نشان از وابستگی این خانم به شمای نوعی دارد که سخت درامور داخلی ما دخالت میکنید!
بازهم مطرح کردن مکنونات کثیف قلبی یک دشمن مردم ایران وجهان (نئو کان ها اقلا با 90درصد مردم جهان دشمنی میکنند!)، از زبان این خانم گماشته شده توسط مسعود رجوی جانی درمیان است:
" رجوی همچنین نیاز به یک سیاست قاطع برای اخراج رژیم ایران از سوریه، عراق، و یمن را به رسمیت شناخت جایی که رژیم همچنان به حمایت مالی از ترور ادامه میدهد و بدون شک با تزریق های زیاد پول نقد جری تر میشود ".
شما به همراه دوستان وارباب بزرگتر خود که منطقه را ترک کنید، همه چیز به روال عادی برمیگردد واحتیاجی به کارهای اضافی نیست!
این پیشنهاد را امتحان کرده و نتایج پرثمر ومتعالی آنرا ببینید!
سرانجام هندوانه دادن زیر بغل مریم رجوی وگفتن حرف دل خود با زبان  یا نفع او:
" چنانچه کنگره معامله ایران را بپذیرد یا رد کند، امید است و فراخوان داده میشود که اظهارات خانم رجوی مورد توجه قرار گیرد و آرمانهای مردم ایران و جنبش مقاومت آنها برای تغییر دمکراتیک در ایران به رسمیت شناخته شود ".
اینکه اوضاع آنقدر خراب باشد که مردم ایران تصمیم به برکناری حکومت با رفراندوم و راههای خشونت آمیز بگیرند، هنوز درافق روشن هویدا نیست!
اگر چنین موقعیتی بوجود آید، چشم! خبرتان میکنیم و توصیه میکنیم تا موقع اعلام این خبر، فعلا دنبال کشک ساییدن خود باشید وبه مریم رجوی هم تکه ای بدهید که بیکار ننشسته وبسابد!
صابر
 

منبع

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا