از تحصن با شکوه خانواده ها در مقابل لیبرتی حمایت میکنیم!

برابر اخبار متوالیا منتشر شده، جمعی از خانواده های دردمند چند استان کشور، برای ملاقات بافرزندانشان به کمپ لیبرتی عراق مراجعه نموده و مطابق اخبار دریافتی، گماشتگان رجوی این بار نیزازاجابت این درخواست بغایت ابتدائی این خانواده های دردمند، خودداری کرده اند!
اگر ایجاد وقفه ی قابل تامل در انتقال این اسرا به کشورهای ثالث را هم باین خبر اضافه کنیم، باین نتیجه ی واضح میرسیم که اگربه رجوی امکان مانور داده شود، او بنا بندارد که با دادن ملاقات، ازدرد دیر سال این خانواده ها بکاهد و یا قصد حفظ جان فرزندان آنها را داشته باشد!
بنابراین لازم است که این فشارهای مردمی بر رجوی بیشتر وبیشتر گردد تا خانواده ها ازاین سفر با دست پر و چهره ی خندان بازگشته و دیگر خانواده ها نیز، مطمئن شوند که فرزندانشان اقلا وبه این زودی به آلبانی منتقل شده وجانشان حفظ شود!
ما بعنوان گروهی از خانواده های استان آذربایجان شرقی گرفتار دردست رجوی، حمایت قاطع خود را ازاین خانواده های متحصن اعلام نموده وبا محکوم کردن اعمال جنایتکارانه ی رجوی درممانعت از حق، ازتمام ارگان ها ودوایر ذیربط عراقی وجهانی درخواست میکنیم که درحل این معضل بزرگ، حامی جدی ما باشند!
گروهی از خانواده های اسرای رجوی درلیبرتی
آذربایجان شرقی
ایران
 

خروج از نسخه موبایل