اعلام خبر مرگ مسعود رجوی و پس لرزه های تشکیلاتی آن

اعلام خبر مرگ مسعود رجوی درگردهمایی جشن به اصطلاح مقاومت وگرامیداشت هزاراشرف درفرانسه توسط ترکی الفیصل وزیرسابق اطلاعات رژیم کودک کش سعودی که بعنوان میهمان ویژه درآن شرکت کرده بود براستی همه را سوپرایزکرد.اعلام خبرمرحوم شدن مسعود رجوی که بعد ازقریب به 13سال برای اولین بارآن هم توسط یک مقام رسمی ودریک مراسم زنده تلویزیونی پخش شد انعکاسات مختلفی بدنبال داشت ودرطی روزهای بعد ازآن درابعاد سیاسی درمحافل مطبوعاتی وخبرگزاریها به آن پرداخته شد.نکته عجیب وغیرقابل باور این است که علیرغم گذشت بیش ازیک هفته هنوزسرکردگان این فرقه وبیوه آن مرحوم ازگیجی وشدت این ضربه وتاثیرات روحی و روانی آن بخود نیآمده وهیچ موضع گیری رسمی درخصوص تائید ویا تکذیب این دسته گلی که سیدالرئیس وپدرخوانده جدیدشان فیصل به آب داده نکرده اند..اگرچه درمقاله ایی که یکی ازمرتبطین درجه چندم آنها نوشته دم خروس را بیرون داده وگفته "مقاومت به چنان مداری ازدرجه رشد رسیده که نبود مسعود را هم احساس نمی کند"! اما موضوعی که کمتربه آن پرداخته شده تاثیرات مخرب وپس لرزه های اعلام این خبردرمناسبات تشکیلاتی وبرروی اعضای مستقردرکمپ لیبرتی وآلبانی است.برای ما که سالیان دراین تشکیلات مخوف تحت اسارت ذهنی وفیزیکی بوده ایم بخوبی قابل فهم است که شنیدن خبرمرگ غیرمنتظره ومستقیم مسعود رجوی آن هم درجریان برگزاری یک جشن که ازماهها قبل سرکردگان این فرقه برای جا انداختن اهمیت آن با تبلیغات هیستریک اذهان نیروها را برای زمینه سازی های روحی وروانی آن آماده کرده بودند وقصد داشتند انجام این رویداد را بعنوان یک پیروزی وموفقیت بزرگ سیاسی درعرصه بین المللی دراذهان نیروها القا نمایند شنیدن عبارت مرحوم مسعود رجوی درلحظه چه شوک بزرگ وبی اعتمادی عمیقی نسبت به تشکیلات درذهن آنها ایجاد می کند.من با وجود اینکه درجمع اعضای فرقه موقع پخش مراسم نبودم ولی بدلیل داشتن تجارب شرکت درمراسم های مشابه می توانم بخوبی شرایط روحی وروانی،درگیریهای ذهنی وایجاد تناقضات بزرگ درلحظه آنهارا حدس بزنم.تصورش را بکنید سالن محل پخش مراسم کاملا با عکس های مسعود ومریم و پرچم های سه رنگ تزئین شده،صدای بلند سرود گوش ها را کرده،پرچم ها ازساعت قبل دردست اعضا بلاجبار تکان می خورد،ذهن ها ازروزها قبل درتوهم دست یابی به یک پیروزی بزرگ سیاسی وکسب حمایت های مالی وبین المللی ومنطقه ایی شستشو گردیده وچشم اندازسرنگونی نزدیک شده! یک مرتبه درمیان آن همه هیاهوی تبلیغاتی وسراب کاذب پیروزی با اعلام خبر مرگ مسعود رجوی توسط اصلی ترین میهمان برنامه یعنی ترکی الفیصل درمراسم شنیده می شود!  درلحظه اول چند بار خبر را در ذهنشان مرور می کنند،لحظاتی بعد دیگردستشان توان وقدرت تکان دادن پرچم ها را ندارد،آنها را به زمین می گذارند،سرشان گیج می رود،سالن بدور سرشان می چرخد،بخاطراین همه دروغ حالت تهوع به آنها دست می دهد بطوریکه تحمل ماندن درسالن را نداشته و به آرامی ازسالن خارج وبه سمت میزهای سماورهای چای پناه می برند،سیگاری روشن کرده ودرانتظاردیگر دوستانی که شرایط مشابه هم را دارند می مانند،جلسات محفلی شکل می گیرد،از صدر تا ذیل سازمان،مسئولین،خط وخطوط واستراتژی را زیرسئوال می برند،احساس می کنند سالیان به صداقت آنها خیانت شده،به سالیان جوانی وعمرتلف شده خود حسرت می خورند،به حال فرصت هایی که برای جدایی وفرارازفرقه داشته واز دست دادند غبطه می خورند،فضای تشکیلاتی برای آنها خفه کننده بنظرمی رسد وخود را درزندگی باخته می بینند ،دلشان  بطرزعجیبی هوای خانه وخانواده را کرده وخاطرات گذشته خود را مرورمی کنند، برای فرارازاین تناقضات به آسایشگاه پناه برده  وتظاهربه مریضی می کنند، لحظاتی بعد می بینند که اکثراعضا وضعیتی مشابه اورا پیدا می کنند،شب تحت فشارمسئولین تناقضات خودرا نوشته ودرجمع دیگر نفرات درنشست عملیات جاری می خوانند … وقتی درجریان برگزاری مراسم جشن سالگرد مقاومت ترکی الفیصل دوبارکلمه مرحوم را درمورد مسعود اشاره کرد مسئولین سازمان را در ذهنم  دروغگو خطاب کردم که چرا سالیان این خبررا ازما پنهان کرده اند؟ واعتماد خودرا ازدست داده وگفتم با مرگ مسعود دیگرهمه چیزتمام شده….. این گوشه کوچکی ازتاثیرات مخرب خبرمرگ مسعود رجوی دراذهان نیروها درجریان پخش مراسم 9 ژوئیه فرقه درلیبرتی وآلبانی که درقالب تجارب احساسی مشابه سالیان گذشته است.بی شک دراین مقطع با توجه به شرایط وروند اضمحلال این فرقه وانتقال بخش زیادی ازبدنه تشکیلات به آلبانی وبه گوررفتن آرزوهای حفظ هزاراشرف شدت بیشتری خواهد داشت وهمچنین خبرمرگ مسعود رجوی صرف نظر ازصحت وسقم آن ضربه سهمگینی براذهان نیروهای باقیمانده وتشکیلات آنها خواهد داشت وتمامی نیروها را زمین گیرکرده وتبعات آن به مراتب ازتاثیرات سیاسی وبیرونی آن بیشتراست.تاثیراعلام خبر مرگ رجوی آنقدربرای سرکردگان فرقه سنگین بوده که هنوز نتوانسته اند تعادل خودرا بازیابند کوچکترین سئوال وتناقض ذهنی نیروهای وامانده ومسئله دار درلیبرتی وآلبانی این است که اگر خبر دروغ است چرا مسعود رجوی خودش را با حضور علنی آن را تکذیب نمی کند؟.وبراستی وقتی  رجوی اینقدرجسارت ندارد که حتی خبرمرگ خودش را تکذیب کند برای همیشه دراذهان نیروهایش مرده است.
علی اکرامی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا