بهمراه مریم، روزنامه ی قطری هم چیزی از مسعود رجوی مطرح نکرد!

مریم رجوی با روزنامه ی الشرق قطر مصاحبه کرده ورسانه های رجوی آنرا پوشش داده اند که مفصل است ومن با آوردن قسمت های اساسی این مصاحبه و با حذف شعار دهی های مکرر، نظری بدان انداخته و نقد جانانه ای از آن میکنم تا اگر حجب وحیایی درایشان مانده باشد؟!، در انجام اینگونه مصاحبه ها کمی درنگ کرده وحرف های مفت نزده واتهامات دروغین کمتری مطرح کند!
 او میگوید:
” مرحله سرنگونی رژیم را شروع کرده ایم و به هر بهایی که باشد از آن عقب نشینی نخواهیم کرد”.
 شما که عزیز برادر باشی، دهه هاست که دست به این کار زده وهمواره مثل موش آب کشیده ازصحنه خارج شده اید!
آیا با این حرف میخواهید بگویید که سرنگونی نوع شما، با سرنگونی خاص رجوی فرق دارد و زمانی که رجوی با شدت وامکانات زیاد مشغول به این کار بود، شما به انجام وظیفه ی حرمسراداری خود مشغول بودید و وقتی برای فکر کردن به سخنان مسعود نداشتید؟!
 شما راسا چیز باارزشی دراین مورد ندارید که بخواهید هزینه کنید وآیا این هزینه را ازجیب عربستان، قطرو اسرائیل تامین خواهید کرد؟!
آنها درست است که پول وامکانات میتوانند دراختیار شما بگذارند، اما از گذاشتن نیروی اصلی (نیروی انسانی) دراختیارتان معذورند!!
 مریم خانم میگوید:
“هدفمان سرنگونی دیکتاتوری و برقرای ایرانی دمکراتیک صلح جو و غیر اتمی است ”.
 نوع دموکراسی تان را در کمپ های مختلف تان درعراق وکردستان دیده وشنیده ایم. لطفا روی این یکی خط بزنید.
ترورهای بیش از ده هزار نفری شما، نشان از غیر صلح جو بودن شما دارد وهچنین شرکت فعال تان درجنگ عراق برعلیه ایران!
 آیا ازاین کارهایتان شرمنده شده اید؟!
 اگر جواب مثبت است، طی اطلاعیه ای آنرا اعلام کرده و علت این توبه کردن وشرمندگی خود را به ” خلق قهرمان ” توضیح دهیدا!
 مثلا میتوانید بگوییدکه تمامی این خیانت ها زیر سر رجوی ملعون ازحیز استفاده افتاده بوده وشما درحکم مامور معذور کاری ازدست تان بر نمیآمده وحالا که بدست شاهزاده ی عربستانی آزادتر شده اید، اعلام موضع میکنید!
 درضمن شما روشن نکرده اید که آیا با داشتن انرژی اتمی هم مخالف هستید وبرخواهید چیدش، یا همانطور که جمهوری اسلامی عملا میکند بمب نخواهید ساخت؟!
همچنین:
 ” پیام ما به تمام کشورهای منطقه این است… دشمن مشترکی بنام رژیم ایران در جلوی ما قرار دارد.. که باید آن را از بین برد “.
یعنی عربستان، قطر وامثالهم، قادر به انجام این مهم هستند ویا پس از استفاده ازکارت ضعیفی بنام باند رجوی، شما را رها خواهند کرد!
 آخر زن حسابی! حکومتی که با دست عربستان سرنگون شود- درحالی که عربستان دریمن به آن کوچکی غرق باتلاق شده- چگونه میتواند دوست مردم ایران باشد وبتبع آن مردم ایران از شما بخاطر تحقق این امر ناممکن حمایت کنند؟!
دوباره میخوانیم:
” رژیم ایران بعد از اینکه جلوی رشد اقتصادی را گرفت, از جانب تمام ایرانیان منفور شده است “.
 جلوی رشد اقتصادی به چه شکلی گرفته شد؟!
 نظریه پردازان اقتصادی، رای واحدی دراین مورد ندارند.
 دسته ای میگویند که دولت تاجر خوبی نیست وهمه چیز را باید بدست بحش خصوصی بسپارد که بانک جهانی، مبلغ این ایده است.
 درمقابل، دسته ی دیگری میگویند که دولت باید مراقبت کاملی بر برنامه ریزی های اقتصادی داشته وکارش در مسیر ترویج عدالت اجتماعی باشد. ازبخش خصوصی صنعتی حمایت کرده ودرمقابل، مالیات قابل توجهی از آن گرفته وبه زخم های مردم ودولت بزند!
 شما نگفته اید که کدام یک ازاین الگوها را میخواهید درایران فردای موهوم پیاده کنید؟!
 ونیز:
” برنامه ما برای اداره کشور بعد از رفتن رژیم آماده است و مردم دست بالا را خواهند داشت”.
 چگونه؟
 شبیه همان که درمناسبات داخلی خود اجرا کرده واحدی غیر از رجوی حق اظهار نظر نداشت ویا چیزی شبیه عربستان؟؟!!
 بازهم:
 ” شیعه های واقعی کسانی هستند که اهل سنت را برادران و خواهران خود میدانند “.
 وکسانی که ریختن خون شیعیان را مباح میدانند ونام شان “وهابیون ” است وبر عربستان حکم می رانند چطور؟!
 مریم گفته است:
 ” جنگ شیعی و سنی ساخته و پرداخته رژیمی است که با آن بر دخالتهایش و اشغال کشورها سرپوش می گذارد “.
 نه بابا!
 اتفاقا ایران بیشترین تلاش را برای وحدت بین سنی وشیعه میکند واین طرف مقابل است که به هیچ صراطی مستقیم نیست!
 عربستان درحمایت از یک دولت مستعفی – ودراصل صدور بحران های ساختاری اش- دست به آدم کشی هایی در یمن زده که ایران هرگز توانائی وجرات آن را درخود نمی بیند!
 تلاش های دولت منتخب ایران درایجاد روابط حسنه با مسلمانان وهمسایه ها، دروغ بودن این ادعای شما را بطور کامل ثابت میکند!
 عربستان قسمتی ازخاک یمن را دراشغال خود دارد وتازه یک قورت ونیمش هم باقی است چنانکه مال مریم خانم هم باقی میباشد!!
 واما اصل قضیه وگاف بزرگی که مریم داده است:
 ” حضور امیر ترکی در کنفرانسمان نشان دهنده دوستی و برادری بین عربستان و مردم ایران است ”.
 یعنی این شاهزاده ی فتنه گر واطلاعاتی حکومت مرتجع عربستان، نماینده ی مردم عربستان است که حضورش در شوی اخیر شما، برادری مردم دوکشور را تداعی کند؟
 شما اینگونه به مسائل می نگرید؟! پس وای به حال تان و به حال اسرایتان!!
 کسانی که در درجه ی اول خود باید محاکمه شوند، توقع محاکمه ی دیگران را دارند:
 ” پیگیرانه برای محاکمه رهبران این رژیم به اتهام کشتن ۳۰هزار زندانی سیاسی تلاش می کنیم “.
 اصلا درنگ نکنید!
 مطمئن باشید که اگر محاکمه ی عادلانه ای درکار باشد، رجوی بعنوان متهم ردیف اول درصندلی اتهام قرار میگیرد ومردم ضرری ازاین کار نمیکنند.
 اما این حرف مریم نگذاشت من بعنوان برادر کوچک یکی اززندانیان ۶۷، سّری را برای همیشه نگه دارم وخواستم با افشای آن به کشف قسمتی ازحقایق کمک کنم.
۱- قبل از عملیات فروغ جاویدان، برنامه ی رهبری مجاهدین اعلام توابیت درزندان ها بود تا بدینوسیله در نهادهای مربوط به زندان و …، نفوذ کنند.
 این مسئله درزندان تبریز، با بدست گرفتن فروشگاه مرکزی زندان بود وتوابین میتوانستند تحت شرایط راحتی به بیرون رفته و اجناس فروشگاه را تهیه کنند.
 دراثنای این رفت وآمدها با عناصر سازمان در شهر ارتباط برقرار میشد و برنامه ریزی هایی انجام میگردید.
 مسئولین زندان، زمانی متوجه شدند که کمپوت های آورده شده به این فروشگاه، صرفا توسط بعضی ازوابستگان مجاهدین خلق خریداری وبجای مصرف، انبار میشوند که موجب شک وشبهه میگردد.
 با بررسی کمپوت ها معلوم میگردد که درداخل آنها مواد منفجزه جا سازی شده است!
 مواد جاسازی شده بقدری بوده که می توانست یک دیوار بزرگ زندان را منفجر کرده وسبب فرار همه ی زندانیان باشد.
 بعد از بازپرسی های زیاد از مظنونین، روشن شد که بدنبال انفجار زندان، قرار بوده که زندانیان مجاهد شرکت کننده دراین عملیات، هر پاسدار وحتی عضو زندانی هر گروه غیر خودی را کشته وبا ضبط سلاح مامورین، شورش عمومی درداخل شهر برپا سازند!
 ۲- توسط این عوامل نفوذی درفروشگاه بود که رادیوی قوی وارد زندان شده ودریک صندوق یخ وبا استفاده از قیر(برای جلوگیری از نفوذ آب به گیرنده) جاسازی شده بود.
 این رادیو برروی موج صدای مجاهد تنظیم وهمیشه باز بود وتوسط سیم هایی ظریف به زیر بالشت گروهی از معتمدین مجاهدین وصل بود!
 آنها به بهانه ی خواب، این صداها را با گوشی دریافت کرده و خلاصه نویسی هایی از اخبار پخش شده و … نوشته وبه مسئولین بشدت مخفی خود میدادند!
مسئول مربوطه، بعد ازخواندن تمامی این برداشت اشخاص ازخبرها، بولتنی تهیه میکرد که تقریبا تمامی سخنان رادیو را بازتاب می داد!
 این بولتن بنام سازمان و درسطح شهر به واسطه ی کارکنان فروشگاه زندان وهسته های بیرونی پخش میشد وکسی نمی دانست که هسته های سازمان درداخل شهر، بدون همکاری زندانیان یاد شده، قادر بانجام این کار نیستند.
 این کارها، عملیات فروغ جاویدان، جمع شدن تعداد زیادی از هوادران سازمان درپای تلویزیون درزندان که با هیجان زیاد خبر عملیات فروغ جاویدان را تعقیب میکردند، کمک بزرگی میتوانست به اعدام های سال ۶۷ بکند که صد متاسفانه کرد.
 هیچ انسان شرافتمندی حق ندارد، با بیان قسمتی از قضیه و پوشاندن قسمت دیگر، همه ی گناهان را برگردن تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی بگذارد!
 حتی دربین ملاقات کنندگان از خانواده ها، کسان ره گم کرده و هوادارساده لوحی هم وجود داشتند که از پشت شیشه ی ملاقات، خبر های مربوط به عملیات فروغ جاویدان را بر روی مقوا نوشته وبه زندانی مجاهد نشان داده وآنها را تحریک میکردند وطبیعی بود که این حوادث، که من شمه ی کوچکی را ازآن بیان کردم، برآرای دادگاه هایی که بطور اضطراری برگزار شد، تاثیر منفی زیادی میگذاشت.
 البته هدف از نقل این ماجرا ها، ابدا حمایت از اعدام های مربوطه نیست ومن هنوز موفق به کسب آگاهی ازتمام وجوه قضایا نشده ام که نظر قطعی دراین مورد داشته باشم وتنها اظهار تاسف زیادی است که دراین مورد میتوانم ابراز دارم!!
یک دروغ بی گنجایش:
 ” … مقاومت ما در روزهای آینده برای سازماندهی و گسترش فعالیتهای خود و شبکه هایش در داخل در وضعیتی که دو تغییر قابل توجهی در داخل ایران وجود دارد تلاش خواهد کرد “.
از پیام رسانی های موبایلی تان اطلاع دارم.
 عجیب این است که من نیز ازبینندگان سیمای ضد آزادی شمابوده و اتفاقا بادیدن هر برنامه ی کینه توزانه ووطن فروشانه ی آن، بیشتر پی میبرم که رجوی به همراه شما سرکار خانم، درتبدیل سازمان به یک فرقه ی لاف زن، وطن فروش ومستبد، چه نقش خبیثانه ای بازی کرده است!
 ازاین راه طرفی نخواهید بست ومردم ایران آگاه تر ازآن هستند که دوستانی؟! بنام باند رجوی و جکومت سوپر ارتجاعی عربستان را نشناسند!!
 دوباره میخوانیم:
 ” …نفی هرگونی دولت دینی در ایران و برقراری جمهوری کثرت گرا, برابری زن و مرد, دادن حقوق ملیت های مختلف ایرانی, احترام به حقوق بشر, نفی هرگونه تبعیض دینی. …”.
 شما که با سوء استفاده ی کامل از مذهب وگذاشتن رجوی بجای انبیا، شهره ی آفاق هستید، چگونه خواهید توانست این کارهای برضد خودتان را انجام دهید!
 اگر واقعا تغییر راه داده اید،تعارف را کنارگذاشته وموضع جدیدتان را با وجود عدم حضور مسعود رجوی، اعلام کنید وبگویید که چه تحولاتی درشما روی داده که مردمی تر شده و ودرعین حال با حکومت عربستان نرد عشق میبازید؟!
 آخر دوری ازخشونت با نزدیکی اینهمه شدید به حکومت خشن عربستان، چه ارتباط منطقی میتوانند با هم داشته باشند؟!
 آیا جز این است که صرفا شعار داده و دنبال دروغ گویی های قبلی هستید ومیخ آهنین برسنگ خارای مغزهای فسیل شده ی شما ها نخواهد رفت؟!
 صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا