دفاع از تروریسم درنمایش ویلپنت فرقه رجوی

فرقه بدنام رجوی بار دیگر میخواهد زیر چتر حمایتی غرب ودم و دنبالچه آن ؛ پدیده شوم تروریسم را درنمایشی دیگر در مضحکه ی ویلپنت پاریس پاس بدارد.
فرقه تروریستی رجوی فاز مسلحانه و کشتار اقشار مختلف جامعه ایران درمقطع سی خرداد شصت را نابخردانه مبنای مشروعیت خود دانسته و کماکان برادامه و استمرار آن پافشاری میکند.
رجویهای خشن وبریده ازمردم درآن مقطع هفده هزار نفر ازجامعه بشری ایران را در دستگاه تروریستی خود قربانی گرفت وچند ده برابرازاغفال شدگان خود را نیز به قربانگاه فرستاد.
فرقه ستیزه جوی رجوی درپی کسب قدرت متوهمانه ومنزوی ازتوده های مردم مرتکب جنایاتی شدند که هیچگاه بخشوده نشدند که تاکنون نیز گریبانگیرش هستند.
جنایات آنقدر زشت و شنیع بود که سالیان از پذیرش شفاف آن امتناع می ورزیدند چرا که عموم ملت ایران را نقطه مقابل خود دیدند وآن چیزی نبود الابه شهادت رسانیدن شماری از مردان بزرگ در محراب نماز و نیایش و همچنین ایجاد فاجعه6 و 7 تیر و8 شهریور درسال یکهزار و سیصد وشصت که اندوه فراوان را برای نظام وملت بزرگ ایران موجب شدند.
درشرایطی که نظام ایران به اتفاق سیل خروشان وحضورفعال واکتیومردمان وقت شناس کشورمان دوره انتخابات ریاست جمهوری را با مشارکت 80 درصدی موفقیت آمیزوچشمگیرانه پشت سرگذاشته است وثبات ومشروعیت خود را درانظارجهانیان به اثبات رسانده است ؛فرقه تروریستی رجوی منزوی ازمردم وتوده های آگاه ایران نابخردانه درتلاش وتکاپواست با جمع آوری پناهندگان محروم وگردشگران کشورهای فقیر و تهیدست ازاقصی نقاط جهان وباخرید و رشوه دادن به شماری لابیهای ورشکسته وسناتورهای جنگ طلب امریکایی ؛ دربساط ونمایشی دیگردرویلپنت پاریس ضمن تبری جستن دجالانه ازعنصرتروریسم با القاب مردم خواهی ازنوع داعشی میخواهد درنزد ابرتروریست خود یعنی امریکای جهانخوار و دم ودنبالچه اش همچون آل سعود وجهه آلتیرناتیو کشوربزرگ وقاره نمای ایران را به نمایش بگذارد و پز بدهد که انگارهنوزمیتواند درکسب قدرت درپرتو مزدوری برای اجنبی کارآمد باشد!
امروزه داعش که بواسطه امریکا خلق شده است وازجانب همپالگی هایش حمایت میشود برغم ارتکاب جنایات بیشماردرحق مردمان عراق وسوریه وجسته وگریخته درکانون کشورهای اروپایی واخیرا هم درخلق جنایت تروریستی درایران در17 خرداد ماه گذشته ؛ بتوسط فرقه تروریستی رجوی” عشایرانقلابی” وعناصرمسلح قلمداد میشود وبدینگونه درمسیرایجاد تروریسم ورعب و وحشت از یک آخور تغذیه میشوند.
دورنیست که بساط تروریسم و افراط گرایی در منطقه با”قدرت” و” آتش” سهمگین ایران مقتدر در کنار مردمان غیور و باورمند ایران زمین برای همیشه محو و ناپیدا شود.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا