اضمحلال فرقه رجوی درسال 1397

سوال: وضعیت فرقه رجوی موسوم به مجاهدین خلق را درسالی که گذشت وسال پیش رو چگونه ارزیابی میکنید؟

پوراحمد: سال گذشته سالی بود که به یمن فعالیتهای انسانی و کارزارسهمگین جامعه جداشدگان و خانواده های دردمند وچشم انتظار؛ مجاهدین ناگزیربه امر خروج ازعراق تن دادند وبه باتلاق آلبانی روانه شدند. همچنانکه انتظارمیرفت وبراساس کارشناسی صورت گرفته سیل ریزش وجدایی نیروهای متاصل وبریده ازمناسبات سیاه وبسته وکنترل شده درآلبانی روبه فزونی رفت ودربرایند این روند درعرض مدت کوتاهی چندصد تن ازناراضیان برغم مشکلات عدیده مالی وحقوقی ومهمترازآن ایجاد رعب و وحشت و تهدید به ترورجداشدگان و سایرسنگ اندازی رجویها دراین خصوص ؛  با خارج شدن مهاراوضاع ازدست سران تشکیلات سرکوبگر، ازصفوف رجویها فاصله گرفتند وبه صف جداشدگان وفعالان حقوق بشر و بهتربگویم به صف جنبش ضد رجوی پیوستند والبته که بهای خاص آنرا هم درفضای رعب آور آلبانی پرداختند و می پردازند.

اوضاع اندرونی تشکیلات درآلبانی آنچنان نابسامان وبه هم ریخته بود که شخص مریم قجرناگزیراز فرانسه به آلبانی ورود کرد شاید که بتواند بحران ناعلاج ریزش فزاینده نیرویی را هم بیاورد وبا دوزوکلک درحوزه وعده سراب سرنگونی ؛ آدمهای خانه سالمندان را جمع وجورکند. متعاقب آن برای سرگرم کردن اعضایش بحث کذایی شورای مرکزی سازمان که اساسا زنان را شامل میشد وهمچنین انتخاب مسول اولی زهرا مریخی را سوژه جماعت بریده خودش کرد که اساسا بازخورد داخلی داشت وامرانتخابات چیزی نیست که بتواند با مناسبات فرقه ای رجوی وذات ماهوی آنان  همخوانی داشته باشد واساسا با آن بیگانه بوده وهست.

همچنانکه گزارشات آن انتشاریافت واطلاع رسانی شد جامعه جداشدگان اقصی نقاط جهان  هم درعوض ساکت ننشستند ودرکنارخانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی با روشنگری جانانه خود بساط دجالگری رجویها را درعرصه ها وحوزه های مختلف ازجمله درملاقات با پارلمانترها ونمایندگان کشورهای مختلف ونامه نگاریهای وسیع به جانب سازمان ها و وجدانهای حقوق بشری ؛ به هم ریختند ورسوایشان کردند مبنی براینکه فرقه رجوی تنها آلت دست ومهره بی جیره و مواجب اجنبی خاصه امریکا وصهیونیسم وآل سعود است ودرنگاه توده های مردم فهیم ایران نه تنها جایگاهی ندارند بل بطورکامل ومطلق منزوی ومنفورقراردارند.

وضعیت روبه اضمحلال مجاهدین درسال 1397 هم با انتخاب جان بولتن درموضع مشاورامنیت ملی امریکا درآمیخته وعجین شده است یعنی سالی که نکوست ازبهارش پیداست.

سوال: شما صحبت ازاضمحلال مجاهدین میکنید وجان بولتن واینکه اتفاقی که درشروع بهار1397 با انتخاب جان بولتون افتاد. میشود بیشتراین قضایا را بازکنید چونکه فرقه رجوی درانتخاب جان بولتون ادعای پیروزی دارد ودکل سرنگونی را دیده اند!؟

پوراحمد: لابد این طنزهم درقلب تاریخ درکنارطنزوعده سرنگونی به ثبت خواهد رسید! قبل ازبازکردن انتخاب جان بولتن ازحامیان سرسخت رجویها درموضع مشاورامنیت ملی دولت نژاد پرست رونالد ترامپ باید بگویم وتصریح کنم که فرض محال چنانچه نظام حاکم برایران هم نباشد وتغییراتی درهیئت حاکمه ایران همچنانکه اشاره کردم  درفرض محال صورت بگیرد ؛ فرقه رجوی ودارودسته اش هیچ جایی درآتیه وآینده ایران نخواهند داشت وازقضا بخاطرانبوه خیانت وجنایاتش به دست عدالت سپرده خواهند شد.

گواه این حرفم این است که چه دراعتراضات بحق عدالتخواهانه مردمی وچه درصفوف اغفال شدگان اغتشاش گر وچه دراعیاد وجشنهای ملی ومردمی همنوعان عزیزمان درایران درهمه عرصه ها وحوزه ها اساسا اسمی ازفرقه رجوی موسوم به مجاهدین خلق واسمی ازسران جنایتکاراین فرقه برده نشده ونمیشود واساسا درذهن وعین ملت آگاه ایران مطرح نیستند وجایی ندارند ودریک کلمه درمعادله وتعادل قوای موجود اساسا حساب نایند وعددی نیستند که دیده شوند.

دروصف جانی وجنایتکارجان بولتن همین بس بگویم که گویا وزیردفاع دولت ترامپ دراستقبال وخوش آمدگویی ازجان بولتن درکاخ سفید به طنزوالبته به حقیقت گفت: خیلی خوشحال هستم ودرانتظارهم بودم که از” شیطان مجسم” درکاخ سفید بهره مند شویم!

سابقا جان بولتون سفیرامریکا درسازمان ملل بود واین امرمصادف بود با حمله ددمنشانه امریکا نه به دولت عراق بلکه به مردمان شریف وستمدیده عراق.چون همین دولت امریکا با لابی گری نابخردانه جان بولتون برغم مخالفت جهانی دول ها وملل ها به بهانه برخورداری دولت وقت عراق ازسلاحهای کشتارجمعی وهسته ای که مطلقا با سرنگونی صدام یافت نشد ؛ مردمان عراق را به روزسیاه نشاندند که تبعاتش هنوزکه هنوزاست ادامه دارد ومردمان شریف ومظلوم عراق گریبانگیرآن هستند کمااینکه کشورهایی چون افغانستان ویمن و.. ازکین وجفای امریکا مستثنی نبودند ونیستند.

ازیمن صحبت کردم ویک طنزتلخ تاریخ دیگرهم درذهنم متبادرشد.لابد همچنانکه مطلع هستید امروزخبرسازشد که آل سعود درپاسخ به طرح انسادوستانه! سازمان ملل کمک یک میلیارد دلاری به یمن داشته است! واقعا تحمل عصردجالگری خیلی دردناک است ازیک طرف مردمان یمن ازناحیه موشک باران وبمب بارن مهیب آل سعود درکناربی تفاوتی سازمان ملل ؛ لت وپارمیشوند وجان میدهند آنگاه ما شاهد طنزمشمئزکننده حمایت آل سعود ازمردمان یمن در افکارعمومی هستیم!

جالب است که همزمان ملک سلمان و رونالد ترامپ بربه اصطلاح ثبات امنیت منطقه همپیمان شدند وخزعبلات بافتند که انگاری ایران امنیت منطقه را به مخاطره انداخته است ومیخواستند که درقدم اول عوامفریبانه ملک سلمان سفری به عراق داشته باشد که همگان شاهد بودیم که چگونه مردمان شریف وباتجربه عراق با سرازیرشدن شان درخیابانهای عراق خاصه بغداد ونجف وبا اعتراض شان مانع ازحضورنماینده آل سعود ملک سلمان درعراق شدند ویکجا تمام دشمنان عراق وایران وخاورمیانه که ازیک آخورارتزاق میکنند؛ بورشدند وسوختند.

شروع سال 1397 که با انتخاب جان بولتون جنگ طلب درموضع مشاورامنیت ملی امریکا کلید خورد ؛ بسیاربسیارموجبات شعف وشادمانی رجویها شد وخبرموثق دارم که مریم قجردرجمع اعضایش درآلبانی حاضرشد ودرمنتهای حضیض ذلت وزبونی مدعی شد که با وجود جان بولتن وحامیانی چون مک کین وجولیانی امرجرقه وجنگ درتقدیراست وسرنگونی دردسترس! وجالب اینکه اساس نیروهای مستاصل دیگربارنخواستند که فریب مریم قجررا بخورند وبه اعتراض جلسه را ترک کردند وعطای سراب سرنگونی را به لقایش بخشیدند وخواهان خروج ازمناسبات فرقه ای آویخته به امریکا وآل سعود وصهیونیسم شدند.

آخرین اجتماع شادمانانه ایرانیان درجشن چهارشنبه سوری وایام تعطیلات نوروزی سال 1397 بود که درکمال امنیت وآرامش دراقصی نقاط ایران پهناورخاصه دراستانهای شمالی کشوربه خیروخوشی سپری شد وامروزدرسایت نخ نمای مجاهدین خواندم که عکسهای مریم ومسعود رجوی دراماکن عمومی دیده شده است که این هم درشمارطنز تاریخ به ثبت خواهد رسید.

با توجه به شواهد وقرائن وحوادث محتمل درپیش روشخصا براین عقیده هستم که سال 1397 سالی سرشارازپیروزی برای اعضای ناراضی وخانواده های دردمند وچشم انتظارآنان وجامعه جداشدگان درکناراضمحلال نهایی فرقه رجوی خواهد بود وپیشاپیش حضورآنرا به همگان تبریک وتهنیت عرض می نمایم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا