نقد برنامه ی ده ماده ای مریم رجوی عضدانلو توسط یکی از جدا شده ها

1-از نظر ما آزادی مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.
*شتر در خواب بیند پنبه دانه … و اما بعد، کدام مردم؟! همان هایی که تا توانستی در دلشان تخم کینه کاشتی ، مردمی که در دهه شصت بیش از 17000 نفر از آن ها به شهادت رساندی و با صدام همدست شدی و تا توانستی بهشان خیانت کردی.
2-ما خواهان یک نظام کثرت گرا ، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم.
در ایران فردا ما به کلیه آزادی های فردی احترام می گذاریم. و برای آزادی بیان و آزادی کامل رسانه ها و دسترسی بی قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم.
*تو ( مریم قجر ) هنوز نتوانستی که حتی یک حزب مخالف نظام را بپذیری و در خود جای دهی! معلوم است اگر به قدرت برسید آن ها را لت و پار می کنید ، از کدام آزادی دم می زنید همه گروه ها و احزاب خارجه نشین از بوی تعفنت بیزارند.
3-ما در ایران آزاد شده فردا ، از لغو حکم اعدام دفاع می کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
*مگه تو به افراد خودت رحم کردی! هنوز ترور جدا شده ها را در دستور کار دارید ، بعد از آزادسازی اشرف گورهای دسته جمعی پیدا شدند ، مثل این که فراموش کردی در سال 1373 به بعد به نیروها اعلام شد ما بریده نداریم و حکم او اعدام است ، مگر فردایی برای جانیان آدمکش وجود دارد؟
4-مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد ، هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.
*رجوی از اول لائیک بود و می گفت دین ابزاری است که از آن استفاده می کنیم ، حتی پیروان ادیان دیگر را به عنوان مجاهد قبول نداشت و می گفت آن ها فقط ارتشی هستند نمی توانند مجاهد باشند.
5-ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم.
هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد ، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش ، ازدواج ، طلاق و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.
*مثل این که فراموش کردید که در اشرف مردها حق نداشتند با زنان در یک ماشین باشند و یا تنها با هم صحبت کنند و به مردها نرینه وحشی می گفتید و موقع تردد زن ها ، مردها حق نداشتند جوراب را از پا دربیاورند و یا آستین شان بالا باشد که تحت تأثیر قرار نگیرند ، ازدواج اجباری راه انداختید بدون دیدن و انتخاب همدیگر ، آن ها را به عقد هم درآوردید و بعد طلاق اجباری ، این همان آزادی است که می گویید!!!
6-ایران فردا ، کشور عدالت و قانون است . ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت ، حق دفاع ، حق دادخواهی ، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم.
*منظورت کدام عدالت است؟! در محاکمه مخالفین خودت در اشرف چنان شکنجه می کردی که روی شیطان را سفید کردید ، آن همه زجر و شکنجه و بی حرمتی که باعث شد تعداد زیادی روانی شدند.
7-ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به « بیانیه جهانی حقوق بشر » و میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی ازجمله ، « میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی » ، کنوانسیون علیه شکنجه » و « کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان » می باشیم.
*از کی تا حال یک فرقه تروریستی و ضد بشری دم از حقوق بشر می زند از محدود کردن نیروهای تحت فرمانت در پشت سیم خاردارهای بلند و حلقوی قرارگاه اشرف در عراق تا دیوارهای بلند قرارگاه اشرف 3 در آلبانی و از محروم کردن افراد اسیر حتی از یک ارتباط تلفنی با خانواده ، کدام حقوق بشر! مگر تو و آن شوهر ترسوت که از ترس پاسخگویی به نیروهای وارفته اش به لانه موش خزیده! بشرید؟
8-ما مالکیت شخصی ، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می شناسیم. و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصت های برابری برخوردار باشند.
از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود.
*کدام سرمایه گذاری ، ذلت و خواری و با خیانت به ایران و ایرانی ، تو و آن شوهر فراریت که چشم دیدن ایران را ندارید و گرنه حفاظت از محیط زیست ایران در جهان حرف اول را می زند.
9-سیاست خارجی ، مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز ، صلح و همکاری بین المللی و منطقه ایی و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همکاری کشورها رابطه خواهیم داشت.
*منظورت از همزیستی رفتن زیر قبای شیوخ عربستان یا پادویی برای اسراییل؟ یا باج و خراج فرستادن برای آمریکا؟ مثل این که این روزها از بس خواب های آشفته می بینید که هذیان می گویید.
10-ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و عاری از سلاح های کشتار جمعی.
*منظورت کشوری وابسته و تو سری خور… از قدیم گفتند: یارو به ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا می گرفت ، این آرزوهای خیالی و رئیس جمهوری پوشالی رابه گور خواهید برد و در بی هویتی به درک واصل خواهید شد.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.