حضور شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک در دفترانجمن نجات – جلسه اول

روز دوشنبه مورخه 19 آذرماه 1397 شماری از خانواده های اعضای گرفتار در فرقه بدنام و تروریستی رجوی در اسارتگاه اشرف 3 واقع درزندان مانز آلبانی بمنظور دیدار و گفتگوی صمیمانه با مدیر انجمن آقای پوراحمد در دفترانجمن نجات گیلان حضور یافتند و حول مسایل روز فرقه خاصه شرایط بسیار بحرانی و لاعلاج فرقه رجوی و ریزش فزاینده نیروی خسته وسرگردان تشکیلات سیاه رجوی به تبادل نظر پرداختند و راهکارهای مناسب بمنظور دسترسی به اسرای محبوس و رهایی آنان ازچنگال رجوی حاصل شد.

بار دیگر فرصتی دست داد تا شماری ازخانواده های دردمند وچشم انتظارکه سابق برایام به کرات درگردهمایی ها وهمایشها خاصه اعزام به عراق وتحصن درمقابل اسارتگاه مضمحل شده اشرف ولیبرتی درکنارهم بودند و به کارزار انساندوستانه علیه رجویها در راستای رهایی عزیزان دربندشان پرداختند ؛ بتوانند دردفترانجمن حضوریافته ودریک فضای صمیمی وخانوادگی باهم دیداری تازه کرده وگفت وشنودی داشته باشند.

blank
مدیر انجمن با شروع رسمی جلسه ضمن خوش آمدگویی به خانواده های چشم انتظاربا ارائه یک گزارش کامل ومبسوط ازآخرین وضعیت شکننده تشکیلات سیاه رجوی درآلبانی درحوزه های مختلف تشکیلاتی ونیرویی وهمچنین فشار و سرکوب وکنترل مخرب فرقه ای درآویختن به امریکا وآل سعود اذعان نمود:
” برغم بگیر و ببندها و فشارمضاعف دراشرف 3 و بکاربستن سایر ابزار کنترل برای نگاهداشتن وبه اسارت کشدین اعضای ناراضی , کماکان امرفراروجدایی ازمناسبات فرقه ای ازمعضلات وبحران های گریزناپذیر زندان مانز البانی است که سران فرقه رجوی خاصه مریم رجوی با آن گریبانگیراست وهم اینک مریم رجوی سراسیمه به آلبانی آمده است تا ببیند چه خاکی میتواند ازبرای کنترل اوضاع به هم ریخته ودرب وداغون درون تشکیلاتی روی سرش بریزد.”

blank

آقای مرتضی پورحسن با ابراز رضایتمندی واستقبال از اجتماع در دفتر انجمن درخصوص بحران درون تشکیلاتی گفت:” هرچند تماس مشکوک ازآلبانی با من مسبوق به سابقه است ولیکن الان سه روزپیاپی ومتوالی است که گاه وبیگاه با موبایل من وهمسرم وحتی با شماره ثابت تلفن منزلم تماس میگیرند وقصد آزار و اذیت مان را دارند.چرا که دراین سری ازتماسها نه حرف میزنند ونه گوش میکنند بلکه صرفا تماس میگیرند وبعد قطع میکنند.”
خانم شهربانو مرندی مادرخسروسلیقه دارضمن تایید گزارش آقای پورحسن گفتند” این قضیه برایمان چندباراتفاق افتاده است ازجمله همین آخرشب دیشب که ازفرزندم علیرضا خواستم که با یک تماس تلفنی ازشما علتش را جویا شود که خلاصه اینکه پشت این تلفن کردنها چه کسی است؟ آیا فرزندمان جداشده وقصد برقراری تماس را دارد یا اینکه دارند با این تماسهای بی حاصل میخواهند روی اعصاب وروان ما بروند وپی مردم آزاری هستند.”

blank
خانم مرندی که خود ازمادران مقاوم و پیشقراول حضور پیوسته دراسارتگاه مضمحل شده اشرف درعراق بود وسهم بسزایی دراعمال فشار بر رجوی دراتخاذ تصمیم ترک عراق واشرف و فرار به آلبانی داشته است در ادامه افزود:” آقای پوراحمد راستی داستان مضحکه دوران آماده باش وسرنگونی دیگرچه صیغه ای است که رجوی ازسوراخ موش یا قبرخودش ازبرای اغفال آدمهای وارفته خودش مطرح کرده است وقول داده است که جشن چهل سالگی درایران نخواهیم داشت چرا که بهمن ماه امسال نظام ایران سرنگون میشود وما به همراه جان بولتون و رودی جولیانی و شاید هم ما یک پمپئو به ایران می آییم و امر حکومت را در دست مریم رجوی میگذاریم.”(خنده شدید حضار)
هریک ازخانواده ها اباطیل رجوی را به سخره گرفتند و خندیدند از جمله آقای زاداسماعیلی که داود را دراسارت رجوی دارد گفت:” من متعجبم ازاینکه چقدر فرزندان ما دراثراغفال ومغزشویی، فسیل وناتوان شدند که سره را ازناسره تشخیص نمیدهند و به اراجیف رجوی امیدوارهستند ودراسارتگاه رجوی دل خوش هستند وجا خوش کردند که مثلا شاید روزی به پاس حمله و هجوم اجنبی بتوانند به ایران برگردند ومن متاسفم که چنین سرابی را برای فرزندانمان ایجاد کردند ودارند با زندگی وعمرشان بازی میکنند.”

blank
همهمه ای درمیان جمعیت ایجاد شد وجملگی موضع داشتند که چرا در عصر ارتباطات و تکنولوژی برتر وحقیقت سرسخت تعادل قوای منطقه که ایران نقش بی بدیل را درهدایت اوضاع به جانب صلح ودوستی را ایفا میکند، آقای پوراحمد که با متانت دلنشینی در سکوت بود وبه سخنان حضارگوش می داد گفتند:
” خوشا به حال من وشما که درکشوری چون ایران سرفراز زندگی میکنیم. واقعا افتخارآمیز و غرورآفرین است که برغم فشار مضاعف دشمنان و معاندان خم به ابرو نمی آوریم وشرافتمندانه ایستادگی میکنیم وبا فریادی رسا میگوییم که به کشور نیرومند ومردمان فهیمش می نازیم و افتخارمیکنیم و فخرمی فروشیم. علتش را باید درعقاید باورمندانه نظام وملتش جستجو کرد. امریکا که سهل است بلکه با سرجمع شدن تمام دولتهای استکباری علیه ایران وایرانی به معنای دقیق کلمه هیچ غلطی نمی توانند بکنند وبه عینه می بینیم که خود درگرداب بحرانها غوطه ورند ودست وپنجه نرم میکنند. یک موردش قتل فجیج جمال خاشقچی است که می بینیم که چگونه امریکا وآل سعود را اسیرخود کرده است وافتضاح ببار آورده است که مثل خر درآن گیرپاچ کرده اند. یا همین بحران اخیر در فرانسه را ببینید که چگونه دولت ماکرون با بسیج صدهزارپلیس وجنگجوی شهری ضد شورش دارد مردمان شورشگرضد سرمایه داری را سرکوب وکشتارمیکند آنهم با داعیه دمکراسی وآزادی درفرانسه که لقب کانون و مهد آزادی قلمداد شده است. درعوض می بینید که چگونه ما درایران درامنیت کامل زندگی میکنیم.”

blank

دو ساعت ونیم جلسه با خانواده ها دردفترانجمن به درازا کشید و در صدرخواسته های آنان، ایجاد تسهیلات دراعزام به آلبانی برجسته بود که مدیرانجمن قول مساعد دادند درصورت مهیای کاروامورمربوطه، ازهیچ اقدامی کوتاهی نخواهد شد تا خانواده های دردمند بتوانند به دروازه رهایی عزیزانشان ازبند واسارت رجوی دست پیدا کنند وهمدیگررا درآغوش بفشارند.
تهیه عکس وتنظیم گزارش: دقتکار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا