آیا جنایات رجوی ها، شامل مرور زمان می شود ؟

باز از مزدوران قلم به مزد رجوی ، مهرداد هرسینی در مطلبی تکراری چنین گفته :
“جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی شود” به راه افتادن جنبش دادخواهی کذائی با آمارهای من درآوردی خود ، برسر خون‌های به‌ ناحق ریخته شده در ایران پرداخته است .
جنایات فرقه رجوی مگر از یادها فراموش می شود ؟ شما که هر وقت بیکار شدید ، گریزی به صحرای کربلا می زنید ! انگار زندان های انفرادی تان در جای جای قرارگاههای مجاهدین را فراموش کردید .
شما که دگنگ را در چشم خود نمی بینید ، چطور خار را در چشم دیگران می بینید ؟ رخت چرک های 40-30 سال پیش را روی میز می چینید و به سر خود می زنید که آی چنین و آی چنان .
هنوز ناله های زندانیان در زندان های شما را فراموش نکردیم. مگر می توانیم ناله ناصرها و کوروش ها را در حالیکه شبانه توی پتو می پیچیدید و به شکنجه گاهها می بردید را از یاد ببریم ؟
چرا به محض ورود نیروهای آمریکائی به اشرف ، با لودر و بولدوزر به خراب کردن زندان اسکان و جمع کردن برج های نگهبانی زندان اشرف در خیابان های اطراف خیابان 100 پرداختید .
گیریم زندان هایتان را خراب و صاف کردید ، چطور می خواهید همه شاهدان را نابود کنید ؟
امروز تک تک ما ، زندانیان آنروز گواه و شاهد هستیم و در هر کجا حاضریم شهادت دهیم و به وجود زندان ها وشکنجه گاههای شما اذعان کنیم .
این مهرداد هرسینی کجا بود وقتی در اشرف ما را محبوس کرده بودید ؟ کجا بود این مزدور رجوی وقتی دهها و صدها نفر را شبانه دستگیر کرده و به زندان های خود منتقل می کردید؟ چرا از زندان انفرادی مجاهدین و شکنجه های شما و بازجوئی های شبانه تان که صحبت می شود، مرض حناق گرفته و کروکور و لال می شوید ؟
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم ! که چطورما را در اشرف به زندان انفرادی برده و شکنجه کردید.
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم ! کمال و یاسر وحجت و… را وادار به خودسوزی وخودکشی کردید.
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم ! که باعث شدید حمید (همدانی ) درانفرادی رگ خود را زد.
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم ! کوروش (سنندجی) را که از انفرادی برده و سربه نیستش کردید.
و … هزاران هزار جنایاتی که نزدیک نیم قرن خیانت و دریوزه گی مرتکب شدید.
نمی بخشیم ، سران سرکوب و شکنجه و زندان در سازمان را که در روزگار صدام در عراق بی مهابا می تاختند و سرمست از شکنجه ما عربده می کشیدند .
نمی بخشیم ، امثال مهوش سپهری (خواهر نسرین ) و بتول رجایی ها را که ساعت ها ما را آماج فحش و ناسزاهایشان قرار می دادند که چرا خود را ول دادیم و مفت خوری می کنیم …! در صورتی که مفت خوری از هیکل های بالای صد کیلویی شان می بارید ! همه مسئولین شکنجه گر در اشرف امثال مسئولین اف جی ها واسداله مثنی و … آنقدر مفت خورده و مفت خوابیده بودند که از درب اتاق های اشرف باید یکنفر هل شان می داد تا به داخل اتاق بتوانند بیایند ! اما ، ما در زیر گرمای طاقت فرسای بیابان های عراق آنقدر کار می کردیم تا از هوش می رفتیم.
فراموش نمی کنیم ، ضجه های ملتمسانه مادرانی را که بارها به اشرف آمدند و التماس ملاقات با فرزندانشان را داشتند و تنها به استشمام عطر و بوی عزیزانشان از دوراکتفا کردند و سنگ هائی که به طرفشان پرت می شد را برداشته و بوسه ای بر آن می زدند واز سنگی که پرتاب می شد عطر عزیزشان را می بوئیدند و استشمام می کردند ودست آخر هم دل شکسته و مایوس از پشت سیاج های اشرف دست خالی برمی گشتند و …
خطاب به مزدوران رجوی باید گفت :
انصاف هم خوب چیزی است ! مردانگی هم مرد می خواهد که شمایان نیستید. انتقاد از خود را یاد بگیرید.
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.