وحشت عمیق مجاهدین

نوشته ی عارف شیرازی واهمه وترس باند رجوی را اینگونه بنمایش میگذارد:
” بیش از یکسال از قیام سراسری و خیزشهای دیماه ۹۶ می گذرد… در این خیزشها مردم خواستار سرنگونی تمامیت رژیم (یعنی هر دو باندآن) شده و … “.
اصلی ترین خواست مردم ، حل مشکلات اقتصادی آنها بود و درهیچ کجای جهان دیده نشده که این قبیل تحرکات ، معنی تغییر حکومت را بدهد ومطمئن باشید درایران نیز چنین نبوده ودر صورت اراده ی حکومتگران برای رهائی از این وضع ، کسی برای سرنگونی حکومت تلاشی نخواهد کرد.
اقتصاد دانان واقع بین و مردم گرا و کسانی که دلی برای تپیدن به ایران دارند ، با روشنی قابل توجهی راهکارهایی ارائه نموده اند و وظیفه ی قدرت است که با استفاده از این راهکارها وتجزیه و تحلیل سود و زیان خود ، اراده ی خود را بنمایش بگذارد.
دراین میان ، مشکل عمده ای که با شرارت تمام ایجاد شده ، دشمنی بی حد وحصر دولتمردان آمریکاست که بر دشواری کار حکومت ایران میافزاید ومزید بر علل میشود.
عارف شیرازی مینویسد :
” سلطنت موروثی با تمرکز قدرت در دست یک فرد موجب دیکتاتوری و خودکامگی است…”.
اینکه توضیح واضحات است.
اما صحبت دراینجاست که مناسبات درون تشکیلاتی فرقه ی مجاهدین ، بارها مستبدانه تر از هر حکومت استبدادی است و وابستگان این گروه انحصار طلب و مستبد اعم از عارف شیرازی و شرکاء ، نمیتوانند ازاین نوع حکومتها انتقاد کنند ودراصل رطب خوردگانی هستند که قادر به منع رطب نیستند.
دوباره :
” در یک کلام در نظام سلطنتی موروثی نیز نه از آزادی و دمکراسی خبری است و نه از حکومت قانون و قضاییه مستقل، تمامی قدرت در دست یک فرد متمرکز و همه کارگزاران عروسک های خیمه شب بازی و یا در بهترین حالت ابزاری برای پیشبرد «منویات شاهانه» می باشند “.
وآیا شما بعنوان یک مرید حقیر رجوی ، چیزی جز یک عروسک خیمه شب بازی درمناسبات تنگ و تاریک رجوی هستید؟
آیا در سازمان شما ، این قدرت فردی نیست؟!
قدرت جمعی ادوات خاص خود مانند حق اظهار نظر و حق انتخاب کردن و شدن را دارد و پاسخگویی فرد درجه اول، شرط احقاق این حقوق میباشد وحال آنکه این حقوق در سازمان شما، بطور کامل نقض میشود و بنابراین موردی برای پزدادن برای سلطنت طلبان وجود ندارد.
همچنین :
” و یا در ماههای اخیر با نقل قول از بریده مزدوران به خدمت رژیم در آمده با عنوان «اعضای سابق» مجاهدین از فقدان دمکراسی در مناسبات آنها و از وجود زندان و شکنجه در قرارگاههای شان صحبت کرده و … “.
ادعای این رها شدگان از مناسبات جهنمی رجوی ، چیزی نیست که قابل تکذیب باشد وشما میتوانید با درخواست حکمیت یا برپایی یک دادگاه علنی وآزاد ، ادعای خود را به ثبوت برسانید .
اگر بازهم قبول ندارید ، میتوانید هریک از این مدعیان را به مناظره و… دعوت کرده وعملا مشاهده کنید که دروغ میگویید.
دراین میان، چیزی که بیشتر چهره مینماید ، ترس مجاهدین از سلطنت طلبان است ازاین بابت که نمیدانند دولت آمریکا کدامیک را بر دیگری ترجیح خواهد داد واین موضوع یک عالمه معنی دارد:
مجاهدین رجوی جدا ازمردم ومایوس ازهمکاری آنها با خود، تنها به ریسمان آمریکا چنگ زده وازاین بابت حسادت ودلواپسی اش نسبت به سلطنت طلبان ، قابل درک است!
وحید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.