دم تکانی فرقه رجوی برای امپریالیزم سابق

با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی از طرف ترامپ، فرقه رجوی سراز پا نشناخته و با دم تکانی ولیس زدن چکمه امپریالیزم، یکبار دیگر ماهیت واقعی خود را نشان داد. انچه مرا بر ان داشت که دست به قلم ببرم موضوع اقدام امریکا و یا میزان تاثیرگذاری ویا عدم تاثیرات ان وحمایت از سپاه پاسداران نیست. بلکه دقیقا کند و کاو موضع گیری فرقه مجاهدین خلق وتحسین وتشویق اقدام دولتی است که روزی ان را امپریالیزم جنایتکار ودشمن اصلی خلق و سد تکامل می دانست.
فرقه مجاهدین خلق براساس همین تحلیل وجمع بندی ماهیت امریکا، شاه را سگ زنجیری امپریالیزم امریکا لقب داده بود. براستی چه چیزی تغییرکرده است؟ ایا امریکا خوی جهانخواری وماهیت ضد خلقی اش تغییرکرده؟ ایا درکنار جنبش های ازادی خواهی منطقه و از جمله فلسطین ولبنان که روزگاری همین فرقه رجوی از اینکه درکنار انها باامپریالیزم مبارزه می کند افتخار میکرد و بخود می بالید قرار گرفته؟
با مروری به عملکرد امریکا در عراق، افغانستان و لیبی و سوریه بخوبی می توان فهمید که دولت امریکا در تاکتیک و استراتژی هیچگونه تغییری نکرده و انچه تغییرماهیت داده فرقه رجوی است که از دامن خلق به اغوش امپریالیزم تغییرمکان داده است. تا انجا که قرار دادن نام سپاه درلیست تروریستی از طرف امریکا را خانم مریم رجوی درخواستی از طرف این فرقه عنوان کرد.
واقعیت این است که سالها فرقه مجاهدین خلق که از حمایت مردم بخاطر اقدامات تروریستی وشیوه های سکتاریستی وقرارگرفتن درصف رژیم متجاوز عراق محروم است وبه همین دلیل برای اظهار وجود وکسب قدرت به امپریالیزم امریکا متوسل شده است. البته بخوبی سرکردگان این فرقه می دانند که سردمداران دولت امریکا به انها بمثابه یک ابزار برای تن دادن رهبران جمهوری اسلامی به مذاکره استفاده میکند وچنانچه سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا اعلام کرد مجاهدین خلق هیچ پایگاهی درمیان مردم ندارند.
فرقه رجوی سالهاست با بکارگیری تز هدف وسیله را توجیه میکند وبرای رسیدن به هدف از هرشیوه ولو غیر ثواب می توان وباید استفاده کرد؛ تمامی آرمان ها واصول و پرنسیب های اخلاقی ومبارزاتی خود را که درظاهرخود را پایبند ان نشان میداد از دست داده است. علی زرکش جانشین رجوی بعداز کشته شدن خیابانی درهمان سال 60 که رجوی فرمان ترورهای کور وانفجارات مهیب را صادر کرد. گفت: بااین کار عملا مردم را از صف مبارزه خارج کرده ایم واین اقدام محکوم به شکست است و اخر این خط پرت افتادگی از توده های مردم و وابسته شدن به یک قدرت و یا نیروی خارجی است.
علی زرکش بدلیل همین اظهارات از دفتر سیاسی برکنار وحکم اعدامش صادر شد ومدتها زندان بود.حال که رجوی حمایت خلق وپشتیبانی مالی ولجستیکی صدام را از دست داد خود را به امریکا ونوکر منطقه ایش پادشاه سعودی اویزان کرده است. انها درخواب های اشفته وپنبه دانه خود چنین تصور میکنند که با ایجاد یک جنگ نظامی می توانند همچون احمد چلبی درهامرهای امریکایی نشسته وبه اتفاق به ایران بروند وباحمایت دولت امریکا قدرت را بدست بگیرند ولی سرکردگان فرقه رجوی از یک اصل غافل هستند وان این است که هیچگاه مزدوران و وطن فروشان برغم تمامی خیانت ها وجنایاتشان مورد اعتماد اربابانشان قرار نخواهند گرفت. زیرا سردمداران امپریالیزم وقدرت های استعماری بخوبی تجربه کرده اند رهبران وجریاناتی که به مردم ومنافع ملی شان پشت می کنند نمی توانند افراد مورد اعتمادی برای انها باشند پس هرچه بیشتر رجوی برای امپریالیزم دم تکان دهد کمتر از طرف انها به بازی گرفته خواهد شد.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا