خلقی که مجاهدین با خود یدک می کشند چگونه خلقی است؟!

سازمان تروریستی فرقه نمای رجوی چنان رنگ میگذارند و برمی دارند که هیچ”بوقلمونی” به پایشان نمیرسد. از رزم و بزم و از تیربارانها، به مهربانی و دوستی های دروغین، روی می آورند که اگر یکروزی چنین شود که راهشان به ایران باز شود؛ باید دودستی به بیگانه ها چسبید که مار بهتراز اژدهاست. روزی که سازمان با جنگ ابزارهای یادگاری یاسرعرفات و ابوجهاد و پس ازدیدن دوره های ویرانگری و آدمکشی به کشتار در درون ایران دست میزدند، در یک رقابت روانی با همتای مارکسیستی خود چریکهای فدایی خلق و توده ای ها تا آنجا که توانستند شعارهای گوناگون به دشمنی با آمریکایی ها به آسمان بلند کردند و پس از پیروزی انقلاب ضد دیکتاتوری مردم ایران به نام پیکار با آمریکایی ها،دسته دسته بزرگان و اندیشمندان را به نامهای جورواجور دستگیر کردند و کشتند، حال چگونه شده است که امروز همین سازمان فرقه نما پی در پی به پابوسی همان امپریالیسم خونخوار میرود و از او می خواهد که به پشتیبانیش دست بزند؟

آمریکایی ها تا دیروز بهره کش (استثمار) و تبهکار و دشمن خلق ها بود و امروز پشتیبان کارگران و مردم از آب درآمده؟ آنهمه مرگ بر امپریالیسم و آمریکا و پدر پدر گفتن رجوی به آیت الله خمینی و او را مجاهد نخست نام دادن … چه بود و امروز دشمن خونی مردم ایران شدند.

امروز پرچم شیرخورشید بر می افرازند و سرود ملی ایران می خوانند که تا دیروز آنرا”سرود شاهنشاهی” و درفش را”طاغوتی” میدانستند و هرچه ناسزا بود به سوی آنها روانه میکردند. این خلقی که همچنان فرقه رجوی با خود یدک میکشند، چگونه خلقی است و در کجا آباد می باشد؟ آیا خلق تازی است؟ عربستان است؟ اینان چگونه ناگهان دوزیستی شدند که تا دیروز در مرداب زشتی های تازیان غوطه ور بودند و نوروز را یادگار شاهان میدانستند و عید قربان را گرامی می داشتند ولی ناگهان”نوروز” را جشن ملی و بزرگشان دانسته و جشن سده و مهرگان راه انداختند. دگرگونی های پی درپی و این شاخ و آن شاخ پریدنهای خنده دار فرقه چنان است که گویی سازمان کانون چیستان شده است زیرا هر بار با انجام کاری همه را در برابر صدها پرسش می گذارد که به یکی هم نمی تواند پاسخ دهد و هم اکنون در کشور آلبانی و در دام آمریکا در انزوا و واپس ماندگی افتاده اما باید آگاه بود سازمان فرقه نمای رجوی هرچه واپس مانده باشد بی گمان در چند چیز پیشتازند و کامیاب:
ا. در کشتار گذشته ایران 2. در پیاده کردن اسلام دروغین در سازمان مانند عقد تمامی زنان به کابین ننگین مسعود 3. رنگ به رنگ شدن ، دورویی ، ریا و دروغگویی 4. برده داری
بیژن

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا