سازمان مجاهدین چقدر پول می دی موضع ام را عوض کنم ؟

بعد از اعلام جدایی رفیق دهقان از فرقه تروریستی رجوی اکنون به توصیه سازمان خود رفیق دهقان در مقاله ای عنوان نموده که تمام حرفهایی که در مورد وی نوشتند دروغ بوده و او این کار را انجام نداده است.
قبل از اینکه به چگونگی انجام این کار پرداخته شود باید به نکته ای اشاره نمود که رفیق دهقان به همراه تعدادی از دوستانش وارد پذیرش سازمان شدند و من آن موقع در پذیرش بودم و از شرایط حضور آنان اطلاع داشتم. همه آنها از اینکه سازمان سرشان کلاه گذاشته ناراحت بودند و حتی چندین بار بعضی از دوستانش اقدام به فرار نمودند که دستگیر شدند. به لحاظ روحی اصلاٌ وضعیت خوبی نداشتند ولی به مرور به خاطر اینکه مجبور بودند و راه بازگشتی برایشان متصور نبود در مناسبات باقی ماندند و در نهایت بعد از سرنگونی صدام تعدادی از دوستانش جدا شدند و او در مناسبات باقی ماند.
وقتی خبر جدا شدن وی از مناسبات فرقه ای رجوی را شنیدم بسیار خوشحال شدم که او توانسته از جهنمی که برای او درست کرده بودند رهایی پیدا کند ولی بعد از چند روز مطلبی که در سایت های فرقه تروریستی رجوی دیدم خیلی ناراحت کننده بود و اینکه برای تغییر موضعگیری خود چقدر سازمان به او پیشنهاد پول داده است.
چیزی که در نوشتار رفیق دهقان بسیار مشهود است بیشتر به فیلم های آمریکایی شبیه است که فردی به نام حیرانی او را فریب داده و به خانه خودش برده و او لباس بلوچی به تن کرده و از او مصاحبه گرفته است!!!.

آقای رفیق دهقان واقعاً حرفهایی که از پروسه خودت گفتی و از مناسبات سازمان حرف زدی همش تولیدی فرد دیگری بوده است؟! اگر اینگونه باشد باید گفت که او کارش را خوب بلد است!!!!!!! در ضمن اگر هیچ مطلبی ننوشتی و هیچ حرفی نزدی ، پس چگونه است که آقای حیرانی از تمام سابقه شما اطلاع داشته است؟! اگر چه همانگونه که خودت در مطلبت گفتی مردم بلوچ هرگز تن به بردگی نخواهند داد ولی شما بعد از مقداری دلار که سازمان به شما داده است تن به بردگی دوباره به سازمان مجاهدین دادید.
همانگونه که خودتان گفتید سه سال است که از سازمان پول دریافت می کنید و همه می دانیم سازمان مجاهدین در مقابل پرداخت پول از شما چه درخواستی داشته است و در این مدت به این کار مشغول بودید ( جاسوسی علیه جدا شدگان ) و اکنون بعد از افشاگری مبنی بر جدا شدن به یکباره از حرف خود بازگشتید. معلوم است که مسئولین سازمان به شما وعده خوبی دادند و اینکه هم پولتان را بیشتر کردند و وعده فرستادن به کشور دیگری به شما دادند. این تمام ماجرا است که شما حاضر شدید از موضعگیری خود عقب نشینی کنید. البته این اولین مورد نیست و افرادی بودند که تن به خفت و خواری به همکاری دوباره به سازمان دادند و خیلی راحت چشم خود را به روی واقعیات موجود در مناسبات رجوی جنایتکار بستند.
بهتر بود آقای رفیق دهقان عنوان می کرد در مقابل این تغییر موضعگیری سازمان مجاهدین چه پیشنهاد وسوسه انگیزی به او داده است که حاضر شده یک شبه خودش را باز مجاهد معرفی کند و از مسئولین جنایتکار سازمان تشکر کند!
در انتها باید به رفیق دهقان گفت راهی که شما تازه وارد آن شدید قبلاٌ هم کسانی بودند که با دریافت پول و دریافت پناهندگی به دوستان خود خیانت کردند و این راهی که شما در پیش گرفتید یعنی سرپوش گذاشتن روی خیانت های رجوی!
در ضمن وی در جایی عنوان می کند که من نتوانستم به مبارزه ادامه بدهم و سازمان به من کمک کرده است!!! بهتر بود رفیق دهقان ابتدا مبارزه را تعریف می کرد و بعد به این سئوال پاسخ می داد که واقعاً سازمان مجاهدین در حال مبارزه می باشد ؟ آیا خودت اصلاٌ اعتقادی به مبارزه داشتی که اکنون بعد از رسیدن به کشور آلبانی به یاد نکشیدن از مبارزه افتادی ؟ این حرفهای دهان پرکن تماماً ساخته رجوی ها می باشد تا بتواند فرد را خراب کند.
باید برای شما متاسف بود. با وجود اینکه شاهد این همه خیانت توسط رجوی ها در مناسبات بودید حتی وقتی هم اکنون جدا شدید به خاطر مال دنیا حاضرید دوستان گذشته خود را بفروشید تا خودتان به زندگی ادامه دهید. این افراد را می توان در زمره کسانی قرار داد که هنوز در مناسبات بر طبل توخالی رجوی ها می کوبند و موضعگیری کردن به این شیوه ماهیت رجوی ها را بیشتر از همیشه رو خواهد کرد که آن زبان بستگان هنوز نمی دانند که رجوی ها چه جنایتی علیه خود آنان انجام دادند.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل