ماشین تبلیغاتی مجاهدین

سخنی با هاشم خواستار؛ نماینده ی گروهی خیالی

آقای هاشم خواستار که خود را یک معلم آزاده – و بدتر نماینده جمعیت موهوم معلمان آزاد ایران؟!- معرفی میکند. در عین حال باکی ندارد که خود را کشته ومرده فرقه ی رجوی که دشمن سر سخت آزادی بوده واین دشمنی را به نزدیک ترین وابستگان خود هم تحمیل میکند ، معرفی کند و براثر مداومت از پیروی از رجوی و دفاع ازاستبداد وتمامیت خواهی ونیز دشمنی با مردم ایران، کارش به دادگاه وزندان هم بکشد!
در روزهای اخیر ، پیامی با امضای او در رسانه های رجوی منتشر شده که کم وبیش مشکوک است!
درمتن این پیام میخوانیم :
” ملت قهرمان ایران من سر مواضع به حقم هستم تمام نوشته ها مقاله ها و مصاحبه هایم را قبول دارم. از دهم اردیبهشت۹۷ که اطلاعات موبایل ولب تاپ و تبلت مرا برده و تلفن خانه ام را قطع کرده اند وشماره موبایل های اعضای خانواده ام را مسدود کرده اند. من هیچ کانال و گروه و فیس بوک و….ندارم. اگرکسانی ازطرف من یابنام من کانال یا گروه یا…زده اند مسئولیت با خودشان است.”
بردن موبایل ولب تاب تو امری غیر عادی نیست اما قطع کردن تلفن خانواده ات طبیعی بنظر نمیرسد!
چرا که هرنوع شماره تلفنی قابل جایگزینی است وخانواده ی شما میتوانند درعرض چند ساعت به انواع تلفن ها وموبایل ها دسترسی داشته باشند وهر استفاده ای که خواستند ازآنها بکنند یا به کانون معلمان آزاده ؟! سر زده و بعنوان خانواده ی مسئول این تشکل- موجود یا ناموجود؟!- انواع مراودات اینترنتی و تلفنی را با اقصی نقاط جهان داشته باشند که اگر این کار میسر نیست، لابد کانونی وجود ندارد وشما بعنوان معرفی خود بعنوان سخنگوی این کانون ناموجود ، دست به کلاهبرداری زده اید!!
مگر تشکلی که شما رئیس آن هستید، درغیاب شما وبدست معاونان ومنشی تو نمیتوانند کارهای سیاسی شما را راست وریست کنند یا اداره ی این تشکل موهوم هم مانند باند رجوی است وشما دیکتاتور مطلق العنان دراین تشکل هستید؟!
یا راحت تر بگویم چنین تشکلی زاییده ی افکار باند رجوی بوده و موجودیت اش تنها روی کاغذ است؟!
آیا تو”مریم تابانی” نداری که درغیابت مواضع تورا تبلیغ وترویج کند ویا احساس میکنی که انجام این کارها بعهده ی رسانه های رجوی بوده واین امر کافی است؟!
ضمنا شما ازکجا میدانید ویا حدس میزنید که ممکن است که حرف هایی از شما در شبکه های اجتماعی آورده شود؟!
آیا واقعا خبری است آقای خواستار؟!
یا دربی اطلاعی شما، این باند رجوی است که این بیانیه ها را صادر میکند؟!
اگر ارتباطی با جهان خارج از زندان ندارید، این پیام شما توسط چه کسانی به بیرون درز کرده و صفحات اینترنتی مجاهدین خلق را مزین؟! کرده است؟!
آیا کار، کار خود مجاهدین نیست؟!
وچرا به سیاقی که خود گفته اید یا به نامتان گفته اند، ما چگونه میتوانیم اصالت این پیام شما را باور داشته باشیم؟!
درادامه ی این پیام آمده است :
“ملت قهرمان ایران من دراین مدت از عقایدم برنگشته ام و همچنان بر مواضع به حقم تاکید دارم حتی اگر سالها در زندان باشم.”
آیا کسی درجایی چیزی گفته یا نوشته که شما احساس کرده اید که درنفی عقاید رجویستی شما بوده است ویا واقعا هم خودتان تلنگری خورده و میخواهید گذشته ی رجویستی خود را نفی کنید وباند رجوی با صدور این بیانیه ها درصدد جلوگیری از آن وکتمان واقعیات است؟!
سپس :
“ملت قهرمان ایران روزیکه گالیله از محکمه بیرون آمد یکی از شاگردانش گفت بدبخت ملتی که قهرمان ندارند. ولی گالیله گفت بد بخت ملتی که به دنبال قهرمان می گردد.من امیدوارم شما هریک به تنهایی یک قهرمان باشید.”
پس توصیه میکنید که ملت ایران دنبال قهرمانانی مثل شما که باند رجوی تراشیده یتان ، نروند!
با این وجود زندانی ماندنت وپیام فرستادنت برای چیست؟!
آیا دراین پیام از ملت نمیخواهید که یقه ی شما را که انصافا هم نچسبیده بودند، ول کنند وبگذارند زندگی کنید ؟!
مطمئن باش که ملت توقعی ازافراد به تور افتاده ای مثل شما که افکار اصحاب کهفی رجوی ها را با خود حمل میکردی ، ازتو ندارند و با خیال راحت اززندان بیرون بیآ!
سعید

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا