مجاهدین بازیچه ای برای غرب

احترام نظامی به وکیل شیطان

وادار کردن اعضای مفلوک سازمان به احترام نظامی و پهن کردن فرش قرمز برای امثال رودی جولیانی ، دلال حقوقی و شیاد واشنگتنی مریم رجوی، آیا یک اتفاق ساده و قابل اغماض در فرقه ی رجوی است ؟

 class=

بیچاره نمی داند که اگر روند بی مهری های اربابان آمریکائی بعد از اخراج جان بولتون، ادامه پیدا کند چه بسا که رودی جولیانی هم که بحد کافی پیر هم هست، یکی از قربانیان بعدی باشد!
روزگاری یکی از برادران مسعود رجوی که به اشرف آمده بود، چشمش زنان حاضر در فرقه را گرفته بود و طلب زن مجاهد از مسعود کرده بود! این وکیل پررو هم، اگر در بر همین پاشنه برایش بچرخد، بدش نمی آید یک زن مجاهد هم با خودش به آمریکا ببرد!
این قضیه مثل کارد تیز دوطرفه است ، یک طرف آن ، حسرت زندگی آزاد آمریکائی وسوسه ای است که مجردین مجاهد مانزی را ممکن است به وادی حسرت به دلی های خودشان پرواز دهد.
طرف دیگرش این است که باز شدن پای غیرنظامیان و اشخاص عادی به داخل اردوگاه کار اجباری فرقه ی رجوی، ممکن است همان پاشنه آشیلی باشد که می تواند جرقه ی زندگی آزاد و عادی را در ذهن هر اسیری زده و تبدیل به شعله های خانمان سوزی برای مریم عضدانلو در آینده بشود، که چه بسا می تواند مبارک باشد.
اینکه در فرقه ی رجوی ، اعضاء آموزش احترام نظامی به خارجی ها را می بینند و باید با لباس های مرتب به پیشواز فرصت طلبانی بروند که اگر کمی دلار بیشتر از جائی دیگر بگیرند، به آنها پشت می کنند، سکوئی نیست که بشود پا روی آن سفت کرد! از طرفی آیا این شروع یک پایان خفت بار برای شعارهای مردم فریب سران فرقه ی رجوی نیست؟
از همان روز اول که مسعود رجوی فرصت طلبانه در سودای حکومت بر ایران، دست دوستی به سوی دشمنان بالفعل مردم ایران ، صدام حسین دراز کرد، باید می فهمیدیم که این وطن فروشان! نان به نرخ روز خور هستند و هر دم به رنگی در می آیند!
روزگاری صدام حسین درحال جنگ با مردم ایران، دوست و هم پیمان مسعود رجوی بود و مسعود هم به پابوسی آن جنایتکار می رفت و امروز هم اعضای نگون بخت سازمان آموزش می بینند که سوراخ دعا، رودی جولیانی وکیل شیطان است!
وطن فروشی درسی است که مجاهدان امروزی از مسعودشان یاد گرفتند و نباید تعجب کنیم که امروز دختران مریم! برای رودی جولیانی و سایر بیگانگان ، پا چسبانده و احترام نظامی کرده و سینه جلو بدهند!
دستگاه ایدئولوژیک مسعود و مریم! محصولاتی بیرون دادند که امروز شاهد کارکردهای فرقه ای آنان هستیم. امیدوارم در پس پرده اتفاق هائی نیافتد که بعدها، از مطلع شدن از آنها ، بعنوان یک ایرانی، شرمنده بشویم!
ننگ خودنمائی برای شیاطین! نتیجه ی آرمانی است که سالها مسعود رجوی با استدلال به آن، به هر رنگی در آمد!
ایدئولوژی منحط فرقه ی رجوی ، برای توجیه هدف ، هر راهی را توصیه می کند، اینکه هدف وسیله راتوجیه می کند ، شعاری است که با تمسک بدان، رجوی ها هر خطائی را، ثواب هم نشان می دهند! اما خطاب به سردمداران وطن فروش در فرقه ی رجوی که چوب حراج به ناموس و شرف اعضای اسیر زدند و با شانتاژو فشار و خفقان ، امیال کثیف خود را پیش می برند، باید گفت :
اگر مفاهیمی چون غیرت و عفت و حریم و حرم، در نزد شما بی رنگ شده است و گرمای غیرت ایرانی در درون شما خشکیده و جای خود را به سرمای بی غیرتی داده است، باید بدانیم که فاتحه ی خیلی از ارزشها در دستگاه فکری رجوی خوانده شده است.
خطاب به اسیران در فرقه ی رجوی هم باید گفت:
قلب، حرم خداست و اغیار را در این حرم راهی نیست. انسان غیور نسبت به حرم مقدس و امن قلب خود که عرش الرحمن است ، در برابر هر نوع غیری باید با شجاعت برخورد کند، بیان تناقضات این شکلی را باید به خواسته هائی جدی و برحق تبدیل و مثل پتک بر سر مریم کوبید که چرا همه ی شما را اینچنین به خاک مذلت و پستی کشانده است ؟؟؟
فرید

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا