نامه سرگشاده مسعود خدابنده به وزير کشور بريتانيا

نامه سرگشاده به وزير کشور بريتانيا و در خواست حفاظت مکفي برای خبرنگاراني که در مورد مجاهدين خلق خبررساني مي کنند
مسعود خدابنده، پانزدهم نوامبر دوهزار و پنج
جناب آقای کلارک، وزير کشور بريتانيا
من اين نامه را بعنوان هشداری مجدد در رابطه با فعاليت های گروه تروريستي مجاهدين خلق ايران در کشور بريتانيا مي نويسم.
من و همسرم گروه فشار کوچکي را از شهر ليدز با نام ايران اينترلينک اداره مي کنيم. ما در طي سه سال گذشته به انتشار اطلاعاتي در مورد ماهيت واقعي گروه تروريستي مجاهدين خلق بعنوان يک فرقه شخصي مذهبي پرداخته و در کنار آن به افشای نقض اوليه ترين حقوق بشر اعضای مجاهدين توسط خود اين سازمان اقدام کرده ايم. اضافه بر اين، ما نقطه تماس و تجمعي برای خانواده ها و دوستان اعضای سازمان مجاهدين هستيم که خود اين قربانيان شامل تعداد زيادی از اعضای سابق سازمان نيز ميگردند.
در روز دهم نوامبر، ما يک کنفرانس خبری تحت عنوان روابط صدام با تروريسم بين المللي را در لندن سازمان داديم. اين کنفرانس خبری مدارک و شواهدی را در مورد دست داشتن مسعود و مريم رجوی در سرکوب خشونت آميز اکراد عراقي در بهار سال 1991 نشان داد. فيلم ها همچنين نشان مي دادند که رجوی از مقامات سرويس های مخفي صدام دستور مي گرفت.
مسعود و مريم رجوی رهبران خود انتصابي سازمان مجاهدين خلق ايران هستند که همچنين از نام شورای ملي مقاومت ايران و ارتش رهايي بخش ملي ايران نيز استفاده مي کند. از اين سازمان بخاطر تحت الحمايه بودن زير دست صدام حسين در بيست سال گذشته همچنين بعنوان ارتش خصوصي صدام نيز ياد مي گردد.
ما مطلع بوديم که طرفداران مجاهدين و مسعود رجوی سعي خود را برای بر هم زدن اين کنفرانس خبری خواهند کرد. بنابراين و بعنوان پيشگيری از آن ما از قبل پليس را در جريان احتمال فعاليت های خشونت آميز و باج گيری ماموران مجاهدين خلق قرار داديم. مشخص بود که اين ماموران سعي خواهند نمود تا به هر طريق ممکن جلوی افشای مدارک جنايات جنگي و جرائم ضد بشری مسعود رجوی را بگيرند.
طبعا حضور پليس در محل برای محدود کردن و تحت نظر داشتن حدود دوازده مامور سازمان مجاهدين که سعي در ورود به هتل محل برگزاری جلسه و اطاقي که کنفرانس در آن در جريان داشت الزامي بود. با توجه به حضور پليس و با تشکر از آنان کنفرانس بصورت آرام پيش رفت و خبرنگاراني که در جلسه حاضر شده بودند توانستند فيلم ها و مدارک را ديده و به سخنان سخنرانان گوش فرا بدهند.
متاسفانه با وجود سعي و هماهنگي های پليس، در يک نقطه يکي از خبرنگاران در پايان برنامه و زماني که قصد خارج شدن از ساختمان را داشت توسط يک مامور سازمان مجاهدين مورد حمله قرار گرفت. اين خانم خبرنگار، نماينده شبکه صدای امريکا در بريتانيا، شخصيتي مشهور در جوامع ايراني و همچنين محقق و تحليلگری شناخته شده در مورد مسائل ايران است که بصورت متناوب برای صحبت از طرف برنامه های مختلف راديو تلويزيوني در بريتانيا دعوت مي گردد. پليس مجبور شد که سريعا با گذاردن اسکورت وی را به داخل ساختمان برگرداند. طبعا وی به وضوح از اين مسئله شوکه شده بود. سپس پليس مجبور شد تا با تقاضای ارسال نيروی کمکي از مرکز بتواند حفاظت افراد برگزار کننده و شرکت کننده در اين کنفرانس خبری از ساختمان محل برگزاری تا مقصدشان را تضمين نمايد. بخش فارسي خبرگزاری بي بي سي گزارشي در مورد اين حادثه منتشر نمود که هم از طريق کانال راديويي و هم از طريق سايت اينترنتي اين خبرگزاری اعلام گرديد. خبرگزاری بي بي سي در اين گزارش گفت که طرفداران مجاهدين خلق در اين گردهمايي اين افراد حتي به توهين و حملات لفظي به خبرنگاران پرداختند و آنان را مزدوران رژيم جمهوری اسلامي ايران خواندند.
ايران اينترلينک از کليه شرکت کنندگان بخصوص نمايندگان صدای امريکا و بي بي سي که در جريان اين کنفرانس خبری مورد حتاکي قرار گرفته اند رسما عذر خواهي مي کند.
آقای کلارک عزيز،
در تاريخ بيست و ششم سپتامبر دوهزار و پنج نامه ای برای شخص شما ارسال گرديد که توسط بيش از هشتاد نفر افرادی که در اين زمينه تاثير پذيرفته بودند امضا شده بود. اين نامه هشداری بود در همين رابطه و تقاضای کمک از شما. کپي اين نامه با تيتر تيم های تروريستي مجاهدين در اروپا فعال شده اند به وزاری کشور کليه کشورهای اروپايي نيز ارسال گرديد.
در تاريخ بيست و نهم سپتامبر دو هزار و پنج نيز من شخصا و مجددا مسئله را در مصاحبه ای با بخش فارسي بي بي سي مطرح کرده و تقاضای کمک نمودم. اين نامه بخصوص بر خطرات جدی فعال شدن سيستمي که با اعزام تعدادی از نيروهای مجاهدين از کمپ تروريستي آنها در عراق به کشورهای اروپايي در سال 2003 آغاز شده بود تاکيد مي نمود. اين نيروها تمامي آموزش های گارد جمهوری صدام حسين را ديده و در نتيجه توانايي اين تروريست ها مشابه توانايي های فدائيان رهبر سابق عراق است. اين نيروها اکنون مجددا در اروپا جمع شده و اخيرا دستور هدف قرار دادن مخالفين و منتقدين مجاهدين و مسعود و مريم رجوی را دريافت کرده اند.
ماموران مجاهدين در بريتانيا که در دو دهه گذشته بصورت علني برای سرويس های مخفي صدام حسين در بريتانيا کار مي کرده اند برای سيستم ها و آژانس های انتظامي شما افرادی ناشناخته نيستند. سرکردگان برنامه ای که سعي داشت تا در دهم نوامبر به ايجاد ترس و باج گيری از مردم بپردازد دولت نوروزی يکي از ماموران کاملا شناخته شده مسعود و مريم رجوی و عضوي از ارتش خصوصي صدام است که در حال حاضر تحت نام شورای ملي مقاومت ايران از دفتری که فاصله چنداني از دفتر خود شما در محله وستمينستر ندارد به فعاليت هايش ادامه مي دهد.
فعاليت های سازمان يافته تروريست های مرتبط با صدام حسين در لندن فقط به اين حادثه ختم نمي گردد. ماموران مسعود رجوی به سو استفاده از سيستم های دموکراتيک در بريتانيا و بخصوص سنت های دموکراتيک در هر دو پارلمان عوام و اعيان ادامه مي دهند. آنها سايت های خود را تحت نام های شورای ملي مقاومت و ايران فوکوس در لندن پايه ريزی کرده اند. هدف اين سايت ها همآهنگي در ترور شخصيتي، ايجاد ترس در ميان مردم و باج گيری از هر آنکس است به مجاهدين خلق انتقادی بکند. اين بخصوص شامل افراد حرفه ای و ژورناليست هايي مي گردد که جرئت شرکت در کنفرانس های خبری را به خود بدهند. اين نويسندگان و خبرنگاران بصورت مستمر از طرف سايت هاي تروريست ها برچسب ماموران وزارت اطلاعات دولت ايران را مي خورند.
طبعا مجاهدين در دروغ گفتن و لجن پراکني حدی برای خود قائل نيستند. شخصيت ها، سياستمداران عالي رتبه بريتانيايي، روزنامه نگاران و محققين فرانسوی و بريتانيايي و بزرگترين سازمان های حقوق بشری بين المللي نيز همچنان مستمرا از طرف مجاهدين و شخص دولت نوروزی و دار و دسته اش در بريتانيا مورد فحاشي قرار گرفته و مي گيرند.
دروغگويي ها و مزخرفات سازمان مجاهدين خلق تحت نام شورای ملي مقاومت (که در کشور امريکا بعنوان نام مستعار مجاهدين در ليست تروريستی قرار دارد) اکنون به جايي رسيده است که علني تحت نام آقای وين گريفيتث نماينده سابق پارلمان از بردج اند، ولز، نقل قول جعل مي نمايد. آقای گريفيث با سعي خود توانست با گرفتن ويزا برای دختر برادر من از سفارت ايران در لندن شرايط ديدار پدرش ابراهيم خدابنده را فراهم نمايد. آن زمان آقای ابراهيم خدابنده در زندان اوين به اتهام رابطه با قاچاق برای سازمان مجاهدين خلق در بازداشت به سر مي برد. بنده مطلع هستم که آقای گريفيتث در آن زمان درگير ديالوگي با ايرانيان بود که در صورت موفقيت مذاکراتش احتمال وفاق عمومي و دادن عفو به سران مجاهدين خلق از طرف دولت ايران وجود داشت. (دولت ايران از آن زمان عفو عمومي برای اعضای مجاهدين صادر نموده است ولي نه برای رهبران گروه).
قربان،
آنچه شوکه کننده تر است، حضور ماموران اين گروه تحت حافظت اسمي لرد کوربت در مجلس اعيان است. نظرات و عکس های اين آقا، چه خودش بداند و يا نه، در پانزده سال گذشته بطور متوسط سه بار در سال زير آرم کلاشينکوف و ستاره و داس و تفنگ مجاهدين منعکس گرديده است که به نظر مي رسد در آنها علنا خشونت بر عليه قربانيان فرقه نظامي را تاييد مي نمايد.
بايد بگويم که اين که در روز حادثه وحشتناک 7 جولای در لندن سخنان مريم رجوی رهبر تروريست اين گروه در قلب پارلمان اين کشور توسط لرد کوربت پخش شد بدون شک برای افکار عمومي شوکه کننده است.
آقای کلارک عزيز،
تحرکات آزاد تروريست های سازمان مجاهدين خلق در لندن شامل فعاليت دفتر رسمي گروه تروريستي وابسته به صدام در محله وست مينستر را که در ارتباط مستقيم تمام وقت با مريم رجوی (که در فرانسه منتظر دادگاه در رابطه با اتهامات تروريستي است) و محمد ثاني (در حال حاضر فرمانده عملياتي بخش اطلاعات سازمان مجاهدين در شهر کلن و يکي از فدائيان مجاهدين که بعد از دستگيری مريم رجوی در ژوئن 2003 خود را در پاريس به آتش کشيد) است را با هيچ کلمه ای کمتر از شوکه کننده نمي توان بيان نمود.
در زماني که تمام کشور متمرکز اين بحث شده است که واقعا پليس چند روز مي تواند يک فرد مشکوک به ارتباط با تروريسم را در بازداشت نگه دارد، من مجددا از شما تقاضا مي کنم تا با دخالت خود باعث به حرکت در آمدن يک تحقيق معني دار در مورد فعاليت های ماموران شناخته شده تروريست های مرتبط به رژيم سرکوبگر صدام حسين در لندن تحت هر نام و آرمي گرديد. همانطور که در نامه مورخ بيست و ششم سپتامبر امسال درخواست شده بود، خواهش مي کنيم که اين تهديد را پيش از آن که خيلي دير بشود جدی بگيريد.
اگر چه من شکي در مورد حجم اطلاعات موجود نزد آژانس های انتظامي در اين کشور ندارم ولي با اين حال بنده و دوستانم برای انتقال اطلاعاتي که در اين زمينه داشته باشيم در خدمت شما هستيم.
من بايد اضافه کنم که اگر چه ما به رهبران اين فرقه تروريستي با ديده انزجار مي نگريم، اما ما در ايران اينترلينک نظری بسيار مهربانانه و سمپاتيک نسبت به دنباله رو های رجوی داشته داريم و معتقديم که آنها قربانيان مغزشويي های مستمر يک فرقه شده اند و ايران اينترلينک برای کمک به قربانيان فرقه رجوی که توانسته اند از آن فرار کنند ابراز آمادگي مي نمايد.
با احترام
مسعود خدابنده
ايران اينترلينک
پانزدهم نوامبر دوهزار و پنج.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا