نوری المالکی مجاهدين خلق را تروريست و مداخله گر در امور عراق ناميد

نوری المالکی مجاهدين خلق را تروريست و مداخله گر در امور عراق ناميد

نخست وزیر عراق می گوید یک گروه اوپوزیسیون ایرانی مستقر در عراق یک سازمان تروریستی است و در امور کشور مداخله می کند.
نوری المالکی روز چهارشنبه گفت سازمان مجاهدین خلق چنان عمل می کند که گوئی یک گروه عراقی است و در سیاست های عراق دخالت می کند. مالکی گفت ممکن است این گروه از کشور اخراج شود.
چندین هزار عضو مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در شمال بغداد مستقر هستند، و از آن برای انجام عملیاتی زمانی که صدام حسین در قدرت بود استفاده می کردند. اما ارتش آمریکا پس از خلع صدام آنها را خلع سلاح کرد.
آمریکا مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی می داند.


رادیو صدای آمریکا
خروج از نسخه موبایل