مذاكرات ایران و امریكا

مذاكرات ایران و امریكا
مذاکرات طرفهای ایرانی و امریکایی در بغداد بازتابهای زیادی در رسانههای مختلف داشته است. بیبیسی در این رابطه نوشت:
روزنامههای الحیات و الشرقالاوسط، دو روزنامهی مهم بینالمللی عربی که در عراق هم چاپ و توزیع میشوند بیش از روزنامههای محلی به مذاکرات ایران و امریکا بها داده و هر دوی آنها عنوان درشت صفحهی نخست خود را به خبر این مذاکره اختصاص دادهاند.
در میان روزنامههای عراقی هم، الصباح که روزنامهای نزدیک به دولت و مهمترین روزنامهی عراق بهشمار میرود بیش از همه به مذاکرات سفیران ایران و امریکا در بغداد اهمیت داده و عنوان درشت صفحهی نخست خود را به این موضوع اختصاص داده است، با این عبارت: سه طرف، یک پرونده و گفتوگوهای مبهم.
در سرمقالهی الصباح آمده که مذاکرات ایران و امریکا بر سر عراق، از دید ناظران، در صورتی میتواند به موفقیت منجر شود که ایران از حمایت تبلیغاتی و عملی از گروههایی که به نیروهای امریکایی در عراق حمله میکنند دست بردارد و در مقابل امریکا نیز عوامل تهدید امنیت و موجودیت نظام سیاسی ایران را کنار بگذارد که از جملهی آنها، حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا