مجاهدین خلق با بحران مواجهاند (مصاحبه با ابراهیم خدابنده و جمیل بصام)

مجاهدین خلق با بحران مواجهاند (مصاحبه با ابراهیم خدابنده و جمیل بصام)
خبرگزاری ایرنا (انگلیسی)، تهران، بیست و پنجم ژوئیه 2007
ابراهیم خدابنده و جمیل بصام دو عضو سابق سازمان تروریستی مجاهدین خلق، میگویند که سازمان به بنبست رسیده و شمارش معکوس برای سرنگونی آن آغاز شده است. خدابنده و بصام، هر دو 54 ساله، در سال 1983 به عضویت گروه درآمدند و این سازمان تروریستی را 4 سال پیش ترک کردند.
آنان در مصاحبه با ایرنا از موضوعاتی جالب و تکاندهنده درباره گروه تروریستی پرده برداشتند.
مجاهدین خلق، سکوت درباره بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده
مصاحبه با دو عضو سابق با وقایع مرتبط با یک حادثه شروع شد. سؤال این بود: چرا دو ماه پس از انتشار بیانیه سالانه وزارت خارجه ایالات متحده، سازمان تروریستی مجاهدین خلق هنوز سکوت خود را نشکسته است؟
خدابنده، که به مدت 20 سال در بخش روابط بینالملل سازمان مجاهدین خلق فعالیت میکرد، گفت که علت اصلی این سکوت اذعان بیانیه به فرقه شخصیتی بودن مجاهدین خلق است.
او معتقد است که این عنوان، و نیز اقدام اتحادیه اروپا به نگهداشتن مجاهدین خلق در لیست گروههای تروریستی ممنوعه که اخیراً اعلام شد، موضع سازمان را در سطح بینالمللی تضعیف میکند.
اگرچه وزارت خارجه ایالات متحده مجاهدین خلق را از سال 1984 در لیست گروههای تروریستی بینالمللی قرار داده، اما امسال بر فرقه بودن گروه تأکید کرده است.
خدابنده، که مطالعات وسیعی را درباره سازمانهای فرقهای و رهبران فرقه انجام داده، میگوید که طبق تعریفهای ارائه شده توسط روانشناسان و جامعهشناسان دنیا، سازمانهای فرقهای آن سازمانهایی هستند که اعضایشان تحت القای ذهنی و سرکوب روحی قرار دارند.
وی افزود: طبق قانون در کشورهای اروپایی، تحمیل غیرمجاز اثرگذاری سیستماتیک بر افراد یک جرم محسوب میشود که قابل پیگرد قضایی است.
وی متذکر شد که طبق تعاریف، افرادی که در این فرقهها تحت فرایندهای تغییر فکر قرار دارند ممکن است به درخواست رهبران فرقه اعمالی را مرتکب شوند که در زندگی عادی و شرایط طبیعی هرگز انجام نمیدهند.
در عین حال، جمیل بصام، که سالها در بخش انتشارات مجاهدین خلق در چند کشور اروپایی فعال بود، به موضوع مهم دیگری اشاره کرد.
به گفته او، پس از قرارگرفتن مجاهدین خلق در لیست تروریستی توسط وزارت خارجه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، سازمان از طریق دادگاههای امریکایی و اروپایی تلاشهای زیادی را برای خروج از لیست انجام داد.
بصام معتقد است که وزارت خارجه ایالات متحده، با طبقهبندی گروه به عنوان فرقه و نیز قرار دادن آن در لیست تروریستی، موضع جدیتری نسبت به مجاهدین اتخاذ نموده است.
وی افزود: وزارت خارجه با دریافت اطلاعات از تعداد زیادی از اعضای سابق سازمان، در عراق و کشورهای دیگر، به چنین نتیجهای رسیده است.
در این بیانیه تأکید شده که مجاهدین خلق، علاوه بر سوابق تروریستی، نشانههای فرقهای از خود بروز داده است.
دفتر هماهنگکننده ضدتروریستم وزارت خارجه ایالات متحده در روز 30 آوریل لیستی از سازمانهای تروریستی را منتشر ساخت. بار دیگر، مجاهدین خلق وضعیت خود را که از سال 1997 بدان دچار شده حفظ کرد.
در بیانیه آمده: علاوه بر معیارهای تروریستی، مجاهدین خلق مشخصههای فرقهگونه از خود بروز میدهد.
اعضای جدید، به محض ورود به گروه، باید ایدئولوژی مجاهدین خلق و تاریخ دستکاریشده ایران را فراگیرند. از اعضا خواسته میشود به طلاق دائمی سوگند یادکنند و در جلسات غسل ایدئولوژیکی هفتگی شرکت نمایند. بعلاوه، بنابر گزارشها، کودکان را در سنین پایین از والدینشان جدا میکنند. مریم رجوی، رهبر مجاهدین خلق، یک فرقه شخصیتی به وجود آورده است. او مدعی تقلید از محمد پیامبر است و اعضا او را رئیس جمهور ایران در تبعید تلقی میکنند.
خدابنده معتقد است که بیانیه وزارت خارجه محصول تلاش کارشناسان و افراد با تجربه است و انگیزه سیاسی در آن نقشی ندارد.
تلاشهای مجاهدین برای جلب توجه بخش جنگ طلب پنتاگون
دو عضو سابق مجاهدین از تلاشهای سازمان تروریستی برای ایجاد ارتباط با بخش جنگ طلب پنتاگون پرده برداشتند. به گفته آنان، پس از سقوط صدام حسین، گروه تروریستی مجاهدین خلق تلاش نمود توجه عناصر خاص جنگ طلب در پنتاگون را جلب نماید.
آنان همچنین با اشاره به بحثهای داخلی در ایالات متحده گفتند: وزارت خارجه، در مقابل نظر جنگطلبان پنتاگون، با استفاده از مجاهدین خلق به عنوان یک ابزار مخالف است.
خدابنده بیانیه وزارت خارجه و معرفی سازمان به عنوان یک فرقه را دو مانع بزرگ در راه این تلاشها]ی سازمان[ میداند.
او معتقد است که با قراردادن مجدد مجاهدین خلق در لیست سازمانهای تروریستی، توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تلاشهای مجاهدین خلق در مشارکت با غرب در کل و با ایالات متحده امریکا به طور خاص بلوکه شدهاند.
این دو عضو سابق مجاهدین خلق گفتند: با در نظر گرفتن نظرات کارشناسانه درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق، وزارت خارجه استدلال میکند که فرقه قابل اعتماد نیست و در رده گروههایی همچون القاعده قرار میگیرد.
در رابطه با موضوع فرقهها، آنان گفتند که روش موضوع اصلی است و نه ایدئولوژی. به عبارت دیگر، در یک فرقه، کاربرد شیوهها برای تسلط کامل ذهنی بر شخص به موازات گرایشهای فرقهای در نظر گرفته میشوند.
خدابنده گفت که موضع مجاهدین خلق تروریست برای واشنگتن شبیه به آن دسته از گروههای تروریستی است که در کشورهای خاصی از جهان- از جمله عراق، افغانستان و لبنان- مورد حمایت امریکا قرار گرفتند و بعداً علیه منافع ایالات متحده عمل نمودند.
بصام نیز معتقد است که مجاهدین خلق تلاش میکند از اختلافهای موجود بین ایران و ایالات متحده برای بقای خود بهره ببرد.
وی درباره محدودیتهایی که مجاهدین خلق از زمان قرار گرفتن در فهرستهای تروریستی بینالمللی با آن مواجهند گفت، اعضای مجاهدین خلق به منظور فرار از محدودیتها در اروپا و ایالات متحده تحت پوشش انجمنهای ایرانی و مقاومت ملی فعالیت میکنند.
چرا سکوت ؟
این سؤال باقی میماند که با وجود اثرات منفی بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده بر روی فعالیتهای مجاهدین، چرا فرقه در دو ماه گذشته سکوت کرده و واکنشی نشان نداده است؟
خدابنده پاسخ جالبی برای این سؤال دارد. وی میگوید که سازمان مجاهدین خلق در مورد بیانیههای قبلی وزارت خارجه شدیداً موضعگیری میکرد اما این بار موضوع متفاوت است.
به گفته او، یکی از دلایل این امر این است که مجاهدین خلق با یک بنبست سیاسی در عرصه بینالمللی روبرو است و قادر نیست واکنشی نشان دهد.
هر دو عضو سابق میگویند که فرقهها مجبورند برای تغذیه اعضایشان، به منظور تظاهر به روبراه بودن همه شرایط، پروپاگاند فراهم کنند.
این دو عضو سابق تأکید کردند که سازمان اعضای خودش را متقاعد مینماید که غرب و ایالات متحده در حال حاضر از مجاهدین خلق حمایت میکنند. بنابراین نمیخواهند این گزارشهای منفی به اعضا برسند، برای همین است که در این رابطه سکوت اختیار کردهاند.
این دو نفر معتقدند که اعضای فرقه در توهم زندگی میکنند.
آنان یک مثال میآورند: افرادی که در اردوگاه اشرف زندگی میکنند تصویری غلط از ایران دریافت میکنند. بنابراین وقتی ما به تهران وارد شدیم، دیدیم که شرایط با آنچه تصور میکردیم کاملاً تفاوت دارد.
آنان افزودند که مجاهدین خلق به اعضایش در داخل سازمان میگوید مریم رجوی طراح راهبرد گزینه سوم است، که در حقیقت قرار است توسط پنتاگون اجرا شود!
خدابنده گفت: با صدور چنین بیانیهای، ایالات متحده در واقع مجاهدین خلق را ناامید کرد. بنابراین، رهبران گروه تروریستی به منظور دور نگهداشتن اعضای خود از واقعیت ترجیح دادند که درباره این بیانیه ساکت بمانند.
وی تأکید نمود که گزارش اخیر وزارت خارجه از نقطه غیرقابل بازگشت گذشته و راهبرد مجاهدین در جستجوی جایگزینی برای صدام حسین در غرب را با بنبست کامل مواجه کرده است.
وی گفت که سکوت مجاهدین درباره گزارش دقیقاً از این بنبست استراتژیک ناشی میشود.
در رابطه با قطع روابط بین افراد ساکن در اردوگاه اشرف و خانوادهها و دوستان آنان و در کل با واقعیتهای دنیای خارج، بصام گفت که فرمول عراق با فرمول دیگر قسمتهای دنیا تفاوت دارد.
او افزود علیرغم صدور چنین بیانیهای توسط وزارت خارجه، گزارشها از همکاری بین مجاهدین خلق و برخی از عناصر در وزارت دفاع امریکا حکایت میکنند.
خدابنده معتقد است که واشنگتن ممکن است در مذاکرات خود با ایران از این کارت استفاده کند. اما، او میگوید این کارت آن قدر مهم نیست چون اردوگاه اشرف دیگر برای ایران یک دغدغه امنیتی محسوب نمیشود.
بصام معتقد است که واشنگتن در عراق گرفتار شده. به گفته او مجاهدین تلاش میکند نشان دهد که ایران در مشکلات عراق دست دارد و بدین ترتیب به واشنگتن نزدیکتر شود.
به نظر او دولت عراق مصمم است که اردوگاه اشرف را منحل کند. وی شرایط کنونی را برای مجاهدین خلق حساس دانست و افزود که آنان در تلاشند قبل از به پایان رسیدن دور دوم ریاست جمهوری بوش از این مرداب بیرون بیایند.
مجاهدین خلق به دنبال یک جایگزین برای صدام حسین
دو عضو سابق مجاهدین خلق افزودند که هدف سازمان تروریستی رسیدن به قدرت با توسل به هر وسیلهای- از جمله همکاری با صدام حسین- است. آنان یادآور شدند که فرقه در جستجوی فردی مانند دیکتاتور سابق عراق است تا به او تکیه کند.
به عقیده آنان این بیانیه مانعی را بر سر راه تلاشهای مجاهدین- برای جلب حمایت امریکا- به وجود آورده، و سازمان را با یک بن بست مواجه کرده است.
خدابنده، در پاسخ به سؤالی درباره نقش دولت فرانسه در تشدید لحن بیانیه، به خودسوزیهای اعضای مجاهدین خلق در پاریس در سال 2003 پس از دستگیری مریم رجوی اشاره کرد و افزود که آن دسته از افراد مجاهدین خلق که در آن زمان توسط پلیس فرانسه دستگیر شدند واقعیاتی را فاش کردند که حاکی از روابط فرقهای داخل سازمان بودند.
در عین حال، بصام تأکید نمود که علاوه بر گزارشهای دولت فرانسه درباره فرقه تروریستی، افشاگریهای بیش از 2000 عضو سابق در تشدید لحن بیانیه مؤثر بوده است.
به گفته آنان، غرب در حال حاضر کاملاً میداند که چنین فرقههایی برای اعضای خود و نیز محیط اطرافشان یک تهدید محسوب میشوند.
هشدار برای اروپا، ایالات متحده
بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده اروپا را دو مقر فرماندهی سازمان میداند. خدابنده و بصام گفتند این موضوع در صورت صحت میتواند برای اروپا هشداردهنده باشد.
آنان همچنین تأکید نمودند که ایالات متحده و اروپا باید نگران عملیاتهای تروریستی اعضای سازمان باشند.
عمل برخی از اعضای مجاهدین که پس از دستگیری مریم رجوی در 17 ژوئن 2003 در پاریس دست به خودسوزی زدند یکی از نشانههای این هشدار است. آنان همچنین اروپا و ایالات متحده را به حساس بودن نسبت به عملیاتهای تروریستی احتمالی توسط اعضای مجاهدین ترغیب نمودند.
خدابنده گفت که هیچ چیز خطرناکتر از یک فرقه که به وضعیت بنبست رسیده خطرناکتر نیست. وی گفت در چنین شرایطی رفتار فرقه تروریستی غیرقابل پیشبینی خواهد بود و چنین تهدیدی قبل از هرچیز امنیت کشورهای میزبان آنان و نیز اعضای کنونی و سابق خود گروه را به مخاطره میاندازد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا