خيـانـت و مـزدوري استـراتـژي مسعـود رجـوي

خيـانـت و مـزدوري استـراتـژي مسعـود رجـوي

انجمن نجات – دفتر استان كرمانشاه
جاسوسي و كشتار مردم ايران راهي است كه مسعود رجوي با همـدستـي صدام حسين آن را شروع كرد و بايستي براي حفظ بقاي خود به هرقيمت به ان ادامه دهد زيرا تاكتيك در هرزمان و متناسب با دوران قابل تغيير است اما استراتژي چيزي نيست كه بتوان به سادگي آن را تغييرداد.
بعد ازعمليات مرصاد يا به اصطلاح سازمان ( فروغ جاويدان ) مسعود رجوي در مقابل اين سئوال قرارگرفت كه هدف ازاين عمليات و به مسلـخ آوردن نفرات چه بوده است ؟
رجوي در آن زمـانـي كـه مخفـي نشـده بـود جواب مي داد «« اين عمليات بيمه نامه ارتش آزادي بخش بوده است!؟ با اين عمليات سازمان به همه دنيا بودنـش در عراق را مشروع جلـوه داد ، ارتش آزادي بخش چيـزي جـز مـولـودي از بطـن جنگ ايران و عراق است كـه مستقل از دولت عراق عمل ميكند و كاري به اين ندارد كه جنگ بين ايران و عراق تمام شده است و چون استراتژي ارتش آزادي بخش در حقيقـت جنگ آزادي بخش نوين مي باشد ، بنابراين به جنگ و مبارزه با حكومت ايران ادامه مي دهد »».
در سالهاي بعد از جنـگ و تا زماني كه صدام حسين سقوط نكرده و در راٌس حكومت عراق قرارداشت مسعود رجوي اسم اين كشتار را بهاي استقلال سازمان گذاشته بود!! اما اكنـون و پـس از سقوط صدام و خلع سلاح ارتش آزادي بخش توسط نيروهاي امريكايي ، بـا حيـرت مـي بينيـم كـه اين بارمسعود رجوي براي حفظ بقاي حيـات پليـد خود به هر قيمت ، به جاسوسي براي امريكايي ها روي آورده ، اكنـون بايد پرسيد اسم اين استراتژي جديد رجوي چيست ؟
استراتژي كه درآن امريكا تشويق به جنگ با ايران مي گردد تا از اين طـريق دوباره مسعود رجوي بتواند ارتش آزادي بخش خود را مسلح و فعـال كـرده و اين دفعه با حمايت نيروهاي امريكايي ترور و عمليات ايذايي عليـه مـردم و كشـور را شروع كند ، حتماٌ اين بارنيز اگر موفق به اين خوش خدمتي شود اسم آنرا ادامه استراتژي جنگ آزادي بخش نوين!! خواهد گذاشت چرا كه در هيچ مقطع زمانـي مسعود رجوي از خودش به اصطلاح مايه نگذاشته است و همـواره اين اعضاي رده پايين سازمان بوده اند كه قرباني اهـداف و مقـاصـد او شده و ميشوند.
اينطور اسـت كـه مسعود و مريم رجوي از رفاه وآسايش بيشتر بهره مند مي شوند بـه هميـن دليـل اسـت كـه تمامي خط و خطوط سازمان نيز از شعار فراتر نمي رود براي مثال و قتي كه سازمان در ملاقات با سناتورهاي امريكايي و يا مجامع بين المللي خواستار تحريم ايران مي شود!!
مگر نه اينكه ملت ايران تحت فشار قرار خواهند گرفت و يا زماني كه امريكا را تشويق به جنگ با ايران مي كند. بايد از رجوي پرسيد به خیال خام خود، در صورت شروع جنگ آيا همانند جنگ ايران و عراق سازمان مي خواهد جلودار نيروهاي امريكايي باشد و باز دست به كشتار خون و خونريزي همانند عمليات فروغ جاويدان (مرصاد ) و ياعمليات مرواريد كشتـاركردها بزند!؟ که زهی خیال باطل. و شايد امريكا از بابت اين خوش خدمتي به مسعود رجوي اجازه ادامه فعاليت (جاسوسي و ترور) بدهد و حال خوب مي توان فهميد و ديد كه آزادي خلق قهرمان به قول مسعود رجوي فقط شعار بود و مسعود رجوي حتی حاضر است براي خیانت خائنانه خود و اطرافيانش جلودار نيروهاي امريكايي براي كشتار مردم ايـران بـوده و يا اينكه اخبار و اطلاعات ايران را طبـق روال جـاري به معرض فروش بگذارد.
البته كسي كه پايه و بنيـادش را تـلاش برای خيانت و مزدوري بگذارد اين مفاهیم برايش مطرح نيست ، در يك زمان ( همانند اسنـادي كه از همكـاري و فروش اطلاعات به رژيم صدام حسين افشا شد ) اين اطلاعات را به صدام حسين مي فروشد ، دوشادوش سـربـازان عراقي به جنگ برعليه ايران مي رود ، زن و مـرد و كـودك را بـه خـاك و خـون ميكشيـد و حالا كه رژيم صدام سقوط كرده همـان اطلاعات را اينبـار به اربـابـان امريكايي و يا … وديگران مي فروشد و مي خواهد نيروي جلودار براي حملـة نظـامـي بـه ايران باشد و به اين شكل خوش خدمتي خودش به اربـابـان امپـريـاليسـت را بـه اثبات برساند تا شايد چند صباحي بيشتر بتواند به حيات ننگينـش ادامه دهد ؟ غافل ازاينكه اين دوران نيزطبـق قـانـون و جبـر زمـان تمام شده ، زمستان خواهد رفت و روسياهي آن براي ذغال باقي خـواهـد ماند.
بـراستـي عـروسـكـان خيمـه شب بـازي شهـوت و قـدرت رجـوي و مـريـم قجـركـي از خـواب غفلـت بيـدار خـواهنـد شـد ؟؟ بـه اميـد بيـداري اسيـران زنـدان اشـرف.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا