مسعود رجوی (رهبرفرقه مجاهدین) درکجاست؟؟؟

وبلاگ زنان دراسارت فرقه رجوی
همانگونه که همگان می دانند بیش ازچهارسال است که از مسعودرجوی رهبرفرقه مذهبی تروریستی مجاهدین سابق خبری نیست وایشان طی این مدت درهیچ کجا ظاهرنشده و تنها چند بار ازمخفی گاه خود پیام های برای افراد شدیدا فرقه زده ارسال نموده تا آن درماندگان پریشان وواخورده را همچنان درقید فرقه ازهم پاشیده نگاه دارد…..
ولی براستی مسعود شیاد درکجاست؟ برای پاسخ بدین سئوال چند گمانه زنی رامی توان مدنظرقرا رداد.
الف- مسعود رجوی درعراق وتحت نظر وبازداشت نیروهای امریکایی قراردارد.
ب- مسعود رجوی ازعراق گریخته و بصورت قاچاقی دریکی از کشورها مخفیانه زندگی می کند.
پ- مسعود رجوی بیمار ورو بمرگ است و در کشورعراق در مخفی گاهی با امکانات پزشکی ازاو نگاهداری می نمایند.
ت- ودر آخراینکه او واقعا مرده است واین پیام ها رادیگران بنام او جهت جلوگیری ازپاشیدگی کامل فرقه صادر می نمایند و سناریوی تازه چنین پیش می رود که کم کم مریم عضدانلو بتواند جایگاه اورا پرنماید.
الف- از آنجایی که امریکا و اروپا این تشکیلات را یک سازمان تروریستی دسته بندی نموده لذا امریکایی ها که از مسئولیت او دراداره این تشکیلات فرقه ای تروریستی آگاه هستند اورادربازداشت خودقرارداده اند تا ضمن مراقبت از او بتوانند درصورتیکه سیستم قضایی عراق حکم دستگیری و محاکمه اورا صادر نمود اواربرای محاکمه دراختیار دادگاههای عراق قراردهندو طبعا هم اکنون تلاش هایی برای تحت تعقیب قراردادن او توسط سیستم قضایی عراق دردست اقدام است که دراین صورت دیری نخواهد پائید که کیفرخواستی سنگین برای این جنایتکار ودیگرسرکردگان این تبهکاران تدوین خواهد گردید.
ب- مسعود رجوی ازعراق گریخته ودر گوشه ای پنهان شده است ومنتظرتحولاتی است تا خودرا نمایان نماید واین تحولات می تواند تلاش فرقه برای بیرون کشیدن نام این تشکیلات ازلیست تروریستی اروپا وامریکا ودیگرکشورها باشد ویا اینکه سناریوی حمله به ایران دردستو کار قرارگیرد و تا او بتواند ازاین فرصت جهت بیرون آمدن ازمخفی گاه خود استفاده نماید…… این سناریو کامل نیست چراکه حمله به ایران اگرهم دردستور کارقرارگیرد بدون شک یک حمله مقطعی وسریع وکوتاه مدت است که شاید تنها حاصلش مقداری زیان مادی وتلفات انسانی برای رژیم درایران باشد وگرنه نه می تواند باعث فروپاشی رژیم گردد ونه اینکه برنامه های تسلیحات اتمی رژیم را برای همیشه متوقف نماید.
بنابراین طبق معمول تحلیل های مسعود شیاد با باقعیت ها خوانایی ندارد و لذا ماندن او درمخفی گاه هم باید تاهمیشه ادامه داشته باشد…. فراموش نکنیم که گزینه نظامی علیه فعالیت های مخفیانه هسته ای رژیم بعدازگزارش منابع اطلاعاتی امریکا دیگر روی میز قرارندارد و امریکا بارها برحل مسالمت آمیز مسئله تاکید نموده است….. بنابراین شرطبندی وتعهد دوساله این شیاد هم مانند بقیه تخیلات ماخولیایی اش به بارنخواهد نشست…..
پ- از آنجائیکه مرگ ایدئولوژیکی رهبران فرقه بسیار مهم تراز مرگ فیزیکی آنهاست لذا ممکن است مسعود رجوی دراثرنتیجه این همه شکست وخیانت وخباثت وتبهکاری به یک نوع بیماری روانی و یا سکته مغزی دچارشده باشد و لذا دیگردست اندرکاران فرقه برای جلو گری ازفروپاشیدگی کامل فرقه درمخفی گاهی ازاومراقبت می نمایند و دراین مدت به فکراجرای سناریوی تازه ای نیز هستند تا درصورت ضرورت ناتوانی اورادرتداوم رهبری فرقه اعلام و ارتش آزادی!!.سازمان را منحل اعلام نمایند تا با تشکیلاتی تازه بتوانند ضمن حدف این موجود دیوانه و روان پریش ازصحنه و مقصرشناختن او درهمه خیانت ها وجنایت ها پایه های یک تشکیلات نوین را بدورازوابستگی به گذشته تلخ وخفت بار مجاهدین اعلام نمایند طبیعی است که مریم عضدانلو قاجار اولین گزینه برای این تشکیلات تازه می تواند باشد……بهرروی مسعود روجوی شیاد دچارمرگ شخصیتی شده است وبود و نبود فیزیکی او چندان تفاوتی درحل مسائل بیشمار و جنایات وخیانت ها و رذالت های این فرقه تبهکار تروریستی-مذهبی ندارد.

ت- وگمانه زنی آخراینکه مسعود رجوی شیاد واقعا مرده است (مرگ فیزیکی) واز آنجایی که مرگ یک رهبرفرقه با ازهم پاشی کامل فرقه مواجه خواهد بود لذا این باقی ماندگان فرقه در انتظارفرصتی هستند تا این واقعیت رااعلام نمایند وچون این کار درهرصورت باعث نابودی کامل این بینش فرقه ای وازدست رفتن تخیلات ماخولیایی این تشکیلات تروریستی- مذهبی خواهد شد لذا آنها چشم براه فرصت هایی هستند تا بتوانند قبول این مرگ رابرای فرقه زدگان توجیه پذیر نمایند..!.
…………………………………به باورمن پنهان شدن مسعود رجوی نمی تواند بیرون ازاین گمانه زنی هاباشد…… گرچه معتقدم مسعود شیاد ودجال این تروریست مذهبی سالهاست مرده است و وجودخارجی ندارد واگراحتمالا زنده هم باشد سرانجام چنان تلخی درانتظار اوست که من پیشنهاد می کنم او ودیگرفرقه زده گان برای آسوده شدن و درامان ماندن از این آینده دشوار مانند فرقه فرزندان خورشید دست بخودکشی جمعی بزنند

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا