سراسیمگی فرقه رجوی درآستانه تحویل اسارتگاه اشرف به ارتش عراق

آغازشمارش معکوس دستگیری مسعود رجوی رهبری وسایرسرکردگان فرقه رجوی
الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم اوت 2008
ازشش ماه پیش بدین سو دولت عراق اقداماتی را درراستای جمع کردن بساط شیادی و پرده گردانی مزدور وسرسپرده صدام (مسعود رجوی دجال) و اعمال حاکمیت خود بر پادگان العظیم ( اشرف) را دردستورکارخود قرارداده است واز علائم چنین نشان می دهند که این آخرین آثار وجودی فرقه تروریستی رجوی نیزدرحال محو ونابود شدن است.
پس از سقوط حکومت صدام (ارباب مسعود رجوی) فلسفه وجودی وموجودیت این تشکیلات تروریستی درعراق به زیر سئوال رفت چراکه تداوم وجودی چنین اردوگاهی که در آن چندهزارتروریست وابسته وتحت حمایت و فرمان صدام زندگی می کردند موضوعیت نداشت.
حمله نیروهای ائتلاف به عراق فرقه رجوی را باشرایط بسیاردشواری روبرونمود بگونه ایکه بنا بر روایت افرادی که درآن زمان درمناسبات فرقه قرارداشتند درهنگامه تهاجم به عراق مسعود رجوی درالتماس ودرخواست نامه هایی که بوسیله ایادی اش برای امریکا فرستاد قول داد که دراین جنگ همسو یی بانیروهای صدام نخواهد نمود ولذا با قول به همکاری با نیروهای ائتلاف کروکی تمامی مکان های تجمع افراد فرقه را دراختیار امریکا قرار داد وتقاضا نمود تا این پایگاه ها مورد تهاجم قرارنگیرند.
ولی نیروهای ائتلاف که بدرستی از ماهیت سرسپردگی فرقه رجوی به صدام آگاهی داشتند به این درخواستها وقعی ننهاده وآنها را مورد تهاجم قراردادند و رجوی که از این خواهش والتماس ها سودی نبرده بود تصمیم گرفت دریک عملیات خودکشی تحت نام بهمن کبیر به مرزهای ایران حمله نماید.
خروج نیروهای فرقه رجوی از پایگاه ها و حرکت به سوی مزرهای ایران این نیروها را بیشتر درمعرض هدف نیروهای ائتلاف قراردادولذا مسعود رجوی با فرستادن نمایندگانی به نزد نیروهای ائتلاف با آنها وارد مذاکره گردید.
گرچه از مذاکرات پنهانی مسعود رجوی رهبرفرقه تروریستی مجاهدین با نیروهای ائتلاف گزارش کاملی دردست نیست ولیکن دستوررجوی مبنی حرکت همه نیروها با پرچم سفید تسلیم شدن و تجمع همه آنها در اسارتگاه اشرف و درادامه سرشماری افراد وخلح سلاح وتسلیم وتحت نظرقرارگرفتن این نیروها نشان از آن دارد که مسعود رجوی تمامی شروط نیروهای ائتلاف برهبری آمریکا را کاملا پذیرفته و قراردادهایی رانیز دراین موارد امضا نموده است.
رجوی بدون آنکه دیگران را از این گفتگوهای پنهانی مطلع نماید تنها بدین جمله بسنده کرده است که :: ما آتش بس را پذیرفتیم گرچه بواقع آتشی درمیان نبوده است.
مسعود رجوی پس گفتگو های پنهانی با نیروهای امریکایی و قبول تسلیم وخلع سلاح افراد خود درسال 2003 از دیده ها پنهان گردید که بنابرآخرین بررسی های گروه تحقیق هم اکنون این تروریست خطرناک مذهبی و بیست تن از محافظانش درپایگاهی نظامی نزدیک پایتخت کشوراردن ( امان) تحت نظرنیروهای امنیتی اردنی _ امریکایی قراردارد.(1)
ازچندماه پیش بدین سو دراثرتسلیم دادخواست خانواده اسیران و کسانی که فرزندانشان درتصفیه های درون گروهی فرقه رجوی درسال 73 به قتل رسیده ویا بعلت سرپیچیدگی تشکیلاتی تحویل نیروهای صدام گردیده اند وهمچنین پاکسازی عراق از گروه های تروریستی وستیزه جو دولت عراق تصمیم گرفت تا تکلیف بازماندگان فرقه رجوی دراین کشوررا دردستور کار خود قرار دهد..
مسعود رجوی که درنوک پیکان دنائت وپستی ورذالت قرار دارد وازاسیران اشرف بعنوان سپری انسانی استفاده می کند از این تصمیم دولت عراق برآشفت و برای کند کردن این جریان فروپاشی چند برنامه تبلیغی را دردستور اجرا قرار داد که عبارت بودند از 1- اعلام یک خبر دروغین مبنی بر انفجار پمپاژ آب اسارتگاه اشرف و نمایش تبلیغاتی پیرامون آن وایراد اتهام به رژیم ومخالفان دراین نمایش– 2- شلیک موشک به بیابانهای اطراف اشرف ( دوبار پی در پی ) ومظلوم نمایی وهمچنین آزمونی برای سنجشی افکارعمومی برای نابودی وکشتارجمعی اسیران در شرایطی نامتعادل (تعین تکلیف)- 3- گردهم آوری تنی چند از اعضای سابق حزب بعث و صدام و طرفداران القائده دراردوگاه اشرف تحت عنوان پشتیبانان فرقه درعراق – 4- بسیج طرفداران فرقه دراروپا وامریکا برای انعکاس عمومی این نمایش ها- 5- تلاش مستمروپیگیرجهت خروج نام فرقه از لیست های تروریستی اروپا وامریکا-… ولی همه این نمایش ها و پرده خوانی های ملتسمانه برای این فرقه جنایتکار وتروریستی نتیجه ای دربر نداشت زیرا…….. الف- اداره کل خزانه داری امریکا درسال 2008 اعلام نمود که اموال ودارایی های فرقه رجوی و دنبالچه های آن همچنین در محاق توقیف خواهند ماند – ب – اتحادیه اروپا دربازبینی سال 2008 خود اعلام نمود دلیلی برای خارج نمودن فرقه رجوی از لیست گروه های ممنوعه وتروریستی وجود ندارد- پ – دولت عراق رسما اعلام نمود که مجاهدین یک گروه غیرقانونی وتروریستی می باشند لذا ضمن منع مردم عراق از هرگونه ارتباط با این گروه متخلفین را شایسته مورد پیگیری قانونی قرارگرفتن قلمداد نمود.
وبنا برآخرین تصمیمات دولت عراق گفتگو بین نیروهای ائتلاف ودولت عراق بر سرتحویل گرفتن پادگان العظیم ( اشرف) بگونه ای جدی دردستور اقدام قراردارد که درنتیجه حداکثرتا پایان سال کنونی این پادگان وامور امنیتی آن دراختیار ارتش عراق قرار خواد گرفت…………. اگر تمامی این قطعات پازل را درکنارهم قراردهیم به درستی درخواهیم یافت که تعین تکلیف اسارتگاه اشرف بگونه ای جدی دردستور اقدام قرارگرفته و لذا نیروهای ائتلاف هم آماده اند تا با دراختیار قرارگذاشتن این اردوگاه دراختیار دولت عراق برای همیشه از مسئولیتی که پنج سال پیش بعهده گرفته اند رهایی یابند…….. هم اکنون دولت عراق درحال وامریکا در آخرین مراحل امضای قرارداد امنیتی قرارگرفته اند و بی شک آینده گروه های تروریستی وخشونت طلب درعراق ( ازجمله فرقه رجوی والقائده) یکی ازبندهای این قرارداد امنیتی می باشد……………………………………………………………….فرقه رجوی که درنهایت ذلت وخواری وشکست قرار گرفته که می رود تا شاهد تعین تکلیف این دکان نمایش تبلیغی خود می باشد خوب می داند که با تخته شدن درب این دکان تبلیغاتی اخرین دست آویز های این فرقه جنایتکار ازدست خواهد رفت… وبنابراین واسطه ها ومزدبگیران خود درعراق واروپا وامریکا را به تلاشی مضاعف وادار نموده است بگونه ای که چند روزپیش یکی از حقوق بگیران امریکایی این فرقه هشدار داد که درصورتیکه امنیت وحفاظت از این فرقه درقرارداد امنیتی بین عراق وامریکا گنجانده نشود جان این اسیران باخطرجدی مواجه خواهد گردید! ومزدبگیران چپ نمای فرقه هم از وجود یک تراژدی انسانی درعراق درصورت حذف محافظت امریکا وتحویل اشرف به دولت وارتش عراق سخن می گویند!………………………………………………… واین ها همه نشان از آن دارد که این فرقه هم اکنون درسراسیمگی وگنگی دشواری قرارگرفته است و براستی نمی داند با این آخرین شکست چگونه کنار آید؟…………………………………………………………. کسانی که مسعود رجوی دجال را بدرستی می شناسند خوب می دانند که این جنایتکار برای بقای فرقه دست ساز خود قادر بهر عمل جنایتکارانه ای از جمله قربانی نمودن این سه هزارواندی اسیر ذهنی _ جسمی _ احساسی_ فیزیکی می باشد ( نمونه صدوردستور تشکیلاتی خود سوزی درسال 2003)………. ولی آیا آن شرایط نامتعادلی که بتواند این اقدام را موجه سازد هم اکنون بوجود آمده است ویا نه؟ باید مدتی منتظرماند………………………………………………………………. به باور این قلم ازسال 2003 بدین سو فرصت مناسبی برای فرار این اسیران وجود داشته است که دراثر آن دست کم بیش ازهزارنفر از اسیرانتوانسته اند از دام عنکبوتی این فرقه گریخته وبه دنیای آزاد پای گذارند وبهمین دلیل آنها که هنوز براسارت خود باماندن در این اسارتگاه تاکید می نمایند اصولا با دنیای آزاد بیگانه هستند ودنیایی که درذهنیت آنها وجود دارد همان فقس اشرف است وبنابراین بهمین سیاهی دل خوش نموده و سرنوشت تقدیر خود را بنابرباورهای دینی همانا ماندن وپوسیدن دراین اسارتگاه می دانند! اگر این تقدیرگرایی را درکنار حس انتقامجویی وذوب شدن در باورهای مالیخولیایی رهبرفراری فرقه درکنارهم قراردهیم به نوعی ماندگاری این اسیران توجیه پذیر می گردد……………………….. بهرروی ریزش نیروها و سقوط فرقه رجوی که پس از عملیات جنون آمیز فروغ جاودان آغازشده هم اکنون درسراشیبی کامل قرارگرفته است……………………………………….. پادگان العظیم بزودی زود تعین تکلیف خواهد شد…….. واین اسیران نیز اگرمورد سو استفاده رجوی قرار نگیرند پای به دنیای آزاد گذاشته وبه آغوش خانواده های خود بازخواهند گشت ولی وظیفه همه ما ایرانیان با هر عقیده ومرام اگر تنها طرفدار حقوق بشر باشیم اینست که تمامی تلاش خودرا درراه به دام قانون انداختن مسعود رجوبی دجال و تنی چند از جلادان وشکنجه گران شناخته شده فرقه او صرف نمایم وتا به غل وزنجیرکشیدن این جنایتکاران خائن دمی از تلاش باز نه ایستیم……………… درانتها سخنی هم با مسعود رجوی شیاد دارم وآن اینست که تو مطمئن باش شمارش معکوس دستگیری تو وتنی چند از چاکرانت آغاز شده است و دیری نخواهد گذشت که تورا درچنگ قانون وعدالت ببینیم بنابراین دوراه پیش پای قراردارد//////////// یکم………>>> اگرفقط یک سرسوزن وجدان داری خود را به دادگاه ضدتروریستی عراق برای رسیدگی به اتهامات رنگارنگ وبیشماری که به پایت بسته شده اند معرفی کن.. و دوم اینکه ///////////………>> مانند هیتلر خودکشی کنی که برای همیشه از پاسخگوبودن به این همه رذالت وشرارت رهایی یابی….
الف مینو سپهر………. کنکاشگر وتلاشگرحقوق بشر وزنان……… 2008-08-24

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا