طرح یک شکست(2)

طرح یک شکست(2)


آرش رضائی/ October 9, 2005


آغاز خط حرکتی- انتخاب مشی مسلحانه چریکی
بنیانگذاران سازمان متاثر از جنبش های مسلحانه ی جوامع امریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی برای سرنگونی رژیم شاه به انتخاب مشی مسلحانه ی چریکی دست یازیدند که این امر ناشی از ایدئولوژی التقاطی و خودباختگی در مقابل جذابیت تحرکات چریکی در دهه های شصت و هفتاد میلادی بود زیرا در تفکر قرآنی روند تکاملی یک جنبش انقلابی و مردمی باید مبتنی بر خیزش توده ها و همگام با آنان حادث گردد و اصولا مبارزه رهائیبخش بدون همراهی و همدلی مردم آگاه جامعه سکتاریسممحض و منجر به شکست خواهد شد و نتیجه آن غالب شدن نگاه چریکی بر مبارزه و اتکاء به اسلحه بدون احساس نیاز به پشتیبانی توده ها خواهد بود که سر آغاز بریدگی از ملت و نیز تشکیلات محوری ، مطلق اندیشی و دیکتاتوری تشکیلاتی و سازمانی است اصولا برای تحقق دموکراسی و آزادی نیازی به کشیدن سلاح بی همراهی و پشتیبانی توده ها نیست بویژه برای سازمان سیاسی که هنوز از پایگاه مردمی برخوردار نیست و این امر(انتخاب مشی مسلحانه بدون پشتوانه مردمی) در ذات خود ناقض همسوئی با قوانین عام حاکم بر تحولات اجتماعی است و حرکتی جدای از توده هاست که در ادبیات مبارزاتی به آن چپ روی کودکانه اطلاق می گردد.
نقش پیشتاز آگاهی بخشی به جامعه است نه قیمومیت و سرپرستی مردم، بنابراین تاکید بر مبارزات مسلحانه و در نظر نگرفتن شرایط عینی و ذهنی جامعه در دوران حاکمیت رژیم شاه به وسیله سازمان مجاهدین یکی از دلایل بی اهمیتی آن سازمان به دیدگاه تفکر قرآنی در رابطه با خصوصیات و ویژگی های مبارزه عدالت طلبانه و آزادیخواهانه و التقاطی بودن ایدئولوژی سازمان مجاهدین بوده است. بنیانگذاران سازمان تحت تاثیر مطالعه مبارزات گروههای مارکسیستی در دهه شصت میلادی که اوج تحرکات سازمان های چریکی در منطقه و کشورهای تحت سلطه امپریالیستی است وموج جذاب مبارزات چریکی در فضای آن دهه سایه افکنده بود، متاثر از آن موج و با تقلید کورکورانه و عدم تحلیل علمی و جامعه شناسانه از شرایط ذهنی و عینی جامعه ی خود و بافت فرهنگی و اجتماعی آن در سالهای مورد نظر به مبارزه مسلحانه ی مخفی روی آوردند و اتخاذ خط مشی چریکی در شرایط آن روز سر آغاز انحراف در مسیر مبارزه آگاهی بخش توده ای و هدر رفتن بیشترین انرژی
و فرصت ها و انحراف از معیارهای شناخته شده جنبش همبستگی مردمی بود. در موازی با مشی چریکی اتخاذ شده بوسیله ی سازمان مجاهدین به صراحت و جرات می توان اذعان کرد که تاثیر مبارزات سیاسی و فرهنگی دکتر مصدق و دکتر شریعتی در دهه های بیست الی پنجاه شمسی در فرایند آگاهی بخشی و بیداری مردم ایران خیلی افزون تر و بیشتر از تاثیر مبارزات مسلحانه ی گروههای چریکی نظیر سازمان مجاهدین در ایران بود. در آن مقطع مبارزات مسلحانه ی سازمان مذکور تنها بر قشر دانشجو کمی تاثیر گذار بود و از توان کشاندن عنصر اجتماعی به مبارزه در مقاطع گوناگون عاجز ماند و به هیچ وجه فراگیر و مردمی نشد. بخش وسیعی از کادرهای سازمان مجاهدین تحت تاثیر تفکر التقاطی و انحرافات ایدئولوژیکی و نیز با تاسی انفعالی از گروههای مسلحانه مارکسیستی و مائوئیستی از نقش حیاتی و تعیین کننده مبارزات فرهنگی و سیاسی در بیداری اقشار مختلف اجتماعی غافل ماندند آنان ضمن انتخاب مشی مسلحانه چریکی که از الزامات آن زیرزمینی بودن و مخفی زیستن بود به تدریج حصاری به دور کادرها و اعضای سازمان کشیده شد و آنها را از واقعیت ها و شرایط سیاسی و فکری آن روزگار دور ساخت. کادرهای سازمان طی چندین سال زندگی مخفی با بحث های آکادمیک و روشنفکرانه در صدد بالا بردن به اصطلاح معلومات تئوریک و ایدئولوژیک خود بودند همچنین به دلیل شرایط بسته ، رعایت مسائل امنیتی ، اضطراب ناشی از زندگی مخفی و جلوگیری از خطر لو رفتن که همه فکر و ذکر آنها را فرا گرفته بود، تاری به دور سازمان تنیده شد که به مرور سازمان را در خود پیچید. الگوبرداری کادرهای رهبری سازمان مجاهدین از انقلابات چین و کوبا و ویتنام، انحرافات ایدئولوژیک و تلقی های نادرست از اسلام و قرآن و تلفیق مکانیکی آن با مفاهیم علمی و مهمتر از آن تاثیر پذیری برداشت ها و استنباطات دینی آنان از اصول و مبانی مارکسیستی و ندیدن شرایط ذهنی و عینی و روابط و مناسبات فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه ی خود مانع درک و شناخت همه جانبه نظریه پردازان و استراتژیست های سازمان از واقعیات فرهنگی و شرایط ایران شد. مجموعه ی مسائل ذکر شده موجب اصرار و تاکید رهبری سازمان بر ادامه ی خط مشی چریکی و در نهایت انشعاب و ضربه پذیری تا مرز نابودی را برای سازمان به ارمغان آورد. علیرغم اهداف جنگ چریکی که شکستن فضای رعب ، خفقان و وحشت رژیم سلطنتی بود خود باعث تشدید جو پلیسی و موجب تقویت راست ترین جناح های حکومتی رژیم شاه در آن سالها گردید.
ادامه دارد………….

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن