اعتراضات گسترده مردم عراق علیه مجاهدین

 

روند اعتراض مردم عراق به حضور گروه تروریستی مجاهدین در خاک این کشور، در شکل>‎های عراقی است که با تثبیت هر چه بیشتر دولت عراق، با پافشاری قاطعانه>‎یابد.

دولت>‎نظر از ماهیت قومی و مذهبی آنان) نیز این گروه را مانعی بر سر راه دوستی هر چه بیشتر با ایران می>‎عنوان یکی از ارکان اساسی، که در زمان صدام به گستردگی امروز وجود نداشتند، و آنهایی هم که منتشر می>‎هیچ>‎ای به منافع سیاسی حقیقی عراق داشته باشند، در دوره اخیر آئینه>‎اند. روزنامه معتبر المنارالیوم، سرکوب و نبود آزادی را عامل سكوت روزنامه>‎داند.

اعتراضات رو به گسترش مردم عراق در رابطه با مسأله>‎های وابسته به صدام، در حالی صورت می>‎های این کشور، برای ماندن خود در عراق شرایط را فراهم کنند.

ناگفته نماند طی هفته>‎نگاران و مردم عراق، تبدیل به بحرانی مهم برای این گروه گردیده است. تا جایی>‎اند با بسیج عوامل بعثی و وابستگان به رژیم صهیونیستی، مطبوعات عراق را به وابستگی به ایران و دریافت پول متهم کنند.

این البته رویه شناخته شده مجاهدین است. آنها نه تنها در قبال مردم عراق چنین فرافکنی سخیفی را انجام می>‎مردان فرانسه را دریافت>‎بان حقوق>‎های حکومت ایران و انگلستان و اتحادیه اروپا و … را اذناب جمهوری اسلامی معرفی می>‎نگاران عراقی، نتیجه>‎همراه خواهد داشت. چرا که حافظه تاریخی مردم عراق، به وضوح نقش مجاهدین در سرکوب شیعیان و اکراد را به>‎آورد و دست>‎مردان عراقی نیز، بر اثر اقدامات و توطئه>‎تر از آن هستند که قدردان برخورد کریمانه این کشور بشوند و تا زمانی که اجازه حضور در خاک عراق به آنها داده شود، علیه منافع مردم و حکومت عراق تلاش خواهند کرد.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.