توسل به شورای امنيت فرمایشی

توسل به شورای امنيت فرمایشی

جمشيد طهماسبی
• همانطور که گوهرهای بی بديل مريم به يک باره تبديل به بريده مزدور میشوند، همانطورکه رزیم  هم ضد امپرياليسم هست وهم ضد بشر،حال اينکه چگونه فردی همزمان در حالیکه ضد بشراست ضد امپریالیزم هم می تواند باشد ديگرمشکل آقای رجوی نيست، مشکل ماست که بايد با پذيرش انقلاب خواهر مريم؟!! گفته های ايشان را که مثل آيه قرآن هست هضم کنيم، واگرنه کارت رژيم را بازی کرده و تبديل به بريد ه مزدور خواهيم شد، همانطورکه اما نيکلسون نماينده پالمان اروپا از انگليس و… به اين لقب از طرف ايشان نائل شدند.
وبر پايه همين قانون « شورای امنيت فرمايشی » ديروز،امروز به مرکز ثقل اميد ومرجع تظلما ت بانو رجوی به نمايندگی از طرف ولی فقيه مفقوداثر ورهبر خاص لخاص…تبديل میشود.
فکر میکنم برای درک بيشتر اين معادله به نمونه هایی از اينگونه مواضع که البته هيچگونه تناقضی هم خدای ناکرده با هم ندارند نگاهی بيندازيم بهتر است :
درمعرفی کتاب چهار پیام تاریخی « امام » که البته بعدا جز کتابهای ضاله، جمع آوری وسوزانده شد به نقل از نشریه مجاهد صفحه 10 شماره 15 آذر 58چنین می خوانیم :

شجاعت و صراحت دو مشخصه بارز امام خمينی است. امام در تمام زندگانيش ، در تمام فراز و نشيب های مبارزات سياسی اش و حتی در تمام برخوردهای خصوصی و فرديش تاکنون اين دو خصلت اصيل را دارا بوده است. بياد ميآوريم در سالهای 40 تنها امام بود که با قاطعيت و صراحت تمام در مقابل رژيم منحوس سلطنتی موضع گرفت. بياد ميآوريم که چگونه شجاعت های امام در نظر عافيت جويان سازشکار به تندروی و درنظر نگرفتن شرايط تعبير ميشد ، و بياد ميآوريم که پيام های شورانگيز امام در خلال مبارزات ضد ديکتاتوری يکی دو سال گذشته چه وحشتی برای رژيم و محافظه کارانی که بيشتر دلشان برای رژيم ميسوخت تا مردم ، ايجاد کرد. امام بارها در فرازهای حساس تاريخ سياسی معاصر کشورمان با يک رهنمود و يا پيام ، فصل جديدی را برای مبارزه خلقمان گشوده است. و اکنون در اين برهه زمانی با گشايش جديدی روبرو هستيم. اشغال جاسوس خانه آمريکا و متعاقب آن پيام امام خمينی ، در واقع آغاز مرحله جديديست که بنظر ما بايد با استقبال صادقانه کليه عناصر آگاه و سازمانهای انقلابی و مترقی روبرو گردد. سازمان مجاهدين خلق اخيرا چهار پيام مهم و تاريخی امام را در مجموعه ای گردآوری چاپ کرده است. سخنان امام خمينی به نماينده ويژه پاپ در قم ، پيام به خواهران و برادران کرد ، سخنان امام خطاب به پاسداران در قم ، پيام به شورای امنيت فرمايشی. در تمامی اين مجموعه علاوه بر صراحت و شجاعت امام برخورد متواضعانه و صادقانه ايشان به نحو چشمگيری جلب نظر می کند.

و اينکه چگونه بعدها اين « امامی » که از « مشخصات ِ بارزش » « شجاعت و صراحت » است ، «مزوّر» از آب در آمد و از خصوصياتِ اينچنانی برخوردار گرديد باز مشکل شماست نه آقای رجوی….
باز در جای ديگر ادامه میدهند:

از نظر ما ( مجاهدين ) و اسلامی که ما به آن معتقديم ، کل رژيم با همه ی نهادهايش از روز اول هم فاقد مشروعيت ايدئولوژيک و بخاطر ماهيت ارتجاعی و فقدان صلاحيت ايدئولوژيکی، غاصب رهبری انقلاب بوده است.
« جمع بندی يکساله… » ، « نشريه » ، ش 50 ، 29 مرداد 61 ، ص 7 ، س 1
ما که [آقای] خمينی و تفکر اورا از سالهای 1970 به بعد بخوبی می شناختيم ، هيچگاه به رهبری نپذيرفتيم و از همان فردای انقلاب افشاء سياستهای ارتجاعی اش را آغاز کرديم.
مصاحبهء رجوی با EXTRABLATT. به نقل از : « نشريه » ، ش 3 ، ص 6 ،
گرماگرمِ بازارِ « مبارزهء ضدامپرياليستی » («تسخير لانهء جاسوسی » ) « در اوج مبارزات شکوهمند ضدامپرياليستی » ( « عروسکهای کوکی ارتجاع » ، « مجاهد » ، ش 15 ، ص 5 ، س 1 ) ، عليرغمِ « فرمان امام » داير براينکه قشرهای ملت با هر مسلکی که دارند و با هر فکر سياسی که دارند لازم است وحدت خودرا حفظ نمايند.

يورش مجدد به نيروهای انقلابی ، نقض خط ضدامپرياليستی امام
دومين تيترِ بزرگِ « مجاهد » ، ش 1
مسعود رجوی ، مجاهدين خلق : هيچکس تابحال مثل رژیم به امپرياليسم خدمت نکرده است »
نشريه آلمانی ِ Die – Neue ، 8 اکتبر 82. به نقل از : « نشريه » ، ش 62 ، 21 آبان 62 ، ص 13
« امام خمينی » – پدر تمام ملت ايران پس از اقدام شجاعانه دانشجويان مستقر در لانه جاسوسی ديده شد که بسياری از کارها بروفق مراد انقلابيون اصيل ادامه می يابد ، فشارهای نيروهای مرتجع برآنها تقليل يافت ، حضور آنها در جامعه ملموس تر شد.
ودر شرايط کنونی اوج مبارزه ضد امپرياليستی و لزوم بسيج همه نيروها عليه آمريکای جهانخوار [ که امروز البته ديگر نمی خورد ] ، آيا در اين شرايط ايجاد ميليشيای مردمی و سازمان دادن نيروها جهت مقابله با امپرياليستها اولويت دارد……. ؟

اين روزها به برکت اوج گيری مبارزهء ضدامپرياليستی فضای سياسی ميهن ما از سلامتی بيشتری برخوردار شده است. و عليرغم نارسائی های ريشه ای که به دليل برخوردار نبودن همه جانبه انقلاب از ايدئولوژی ضداستثماری کاملا مشهود است ، ولی با پر رنگ شدن جنبه ضدامپرياليستی انقلاب ، اميدهای بيشتری را به تداوم حرکت بالندهء خلق بخشيده است.
اگر امروزقرار داشتن در ليست تروريستی را هم برچسب میدانند بی خود نيست اين وصله ها به ايشان اصلا نمی چسبد چون از همان اول مخالف ترور بودند می گويد نه توجه کنيد:

ما کودتاچی هم نبوديم و به معنای دقيق کلمه با ترور فردی هم نمی خواستيم کار را پيش ببريم… معنایِ « نادقيق » کلمه چيست ؟

اگر قرار است انقلاب بشود ، موضوع انقلاب ، توده های مردمند و نمی شود که همه چيز را دور از چشم آنها و مخفيانه تصميم گرفت و انجام داد [ ياللعجب! ]. آنها بايد سرفصل هارا ببينند و به چشم ، تجربه کنند [ و چه خوب هم ديدند و تجربه کردند! ]. اما اگر قرار به يک کودتا به معنای تغيير مهره ها يا ترور فردی است که بحثی نداريم.
« جمع بندی… » ، « نشريه » ، ش 51 ، ص 48 ، س 3 و 49

ترورهایی که به قیمت جان هزاران نفر و قربانی کردن بسیاری از بی گناهان انجامید هم البته ابدا ربطی به جنون قدرت و رويای به تخت نشستن آقا و بانو ندارد، همانطور که درخواست و التماسهای امروز و زنجیر کردن خود در جلو شورای حکام برای فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت « البته فرمایشی » امروز هم که زمینه ساز حمله نظامی که به قیمت به خاک وخون کشیدن مردم بی گناه می شود همه ربطی ندارد به دخیل بستن به مرتجع ترين جناح های کاخ سفيد که ديگر امپرياليست هم نيستند، بلکه مبشر آزادی ورهايی البته برای آقای رجوی ، از بن بستی که در آن دست وپا میزنند و چه باک که در اين رهگذر چه بر سر مردم ستمديده ايران خواهد آمد.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا