بورس تهمت ، فحاشی وتهدید علیه علی شمس

بورس تهمت ، فحاشی وتهدید علیه علی شمس
توسط سایتهای وابسته به مجاهدین خلق

علی شمس، چهاردهم مارس
بورس تهمت ، فحاشی وتهدید علیه علی شمس توسط سایتهای وابسته به مجاهدین خلق
بازهم جوابی به ایادی مریم رجوی!
سایتهای همبستگی ملی ، ایران افشاگری ، ایران آزاد ، اندیشه وشاید چندتای دیگر که من چک نکرده ام در بورس فحاشی و تهمت و افترا زدن فعلاعلیه علی شمس را مرکز حملات فاشیستی خود قرار داده اند.
یکی مینویسد که مزدور است دیگرمینویسد که اصلا تنبل است ویا حتی مسئولیت درقبل خانواده اش ندارد و بهتر است که ابتدا خانواده خود را چپ کند در حالیکه خانواده های خودشان به ایران میروند ومیایند و حال هم میکنند بهتر است که این افراد با نام مستعار هم از خود شروع کنند! و نزدیکترین افراد خانواده هایشان را نگذارند که یک پایشان در وزارت اطلاعات در ایران باشد ودیگردرآلمان!وچماق کشی هایشان نیز در میادین مختلف یادشان نرود
!وبا اینکه با دوستانشان در خانه های خود فیلم سکسی در نبود خواهران وبرادران مجاهدشان میبینند را یادشان نرود!و یا همبستری با یک زن هوادار پشت در پایگاه یادشان نرود!ویا ماچ وبوسه ها در داخل پایگاه! ودهها داستان دیگر که ماهیت واقعی عربده کشان مجاهد را رو میکند!
ویا دیگری از اشرف سربلند مینویسد که علی شمس حرام زاده و لقمه حرام است ودر انتظار محاکمه در دادگاه خلق بایدباشد. وخلاصه دهها مقاله این روزها میتوانید در این مورد درسایتهای وابسته به مجاهدین پیدا کنید. یکی درچهره معصومی نامی که معلوم نیست که در کجا نشسته است دیگری در چهره میلیشیای قدیمی که حتی در قلعه رجوی هنوز پس از سالها نمیداندکه در آلمان مارک پول رایج نیست! ومرا به گرفتن مارک ودلار متهم میکند ودیگری مرا مزدور بی مزد و…….!
این یک سازمان قدر قدرت است که در مقابل یک فرد ویک کامپیوتر وبقول خودشان زبون ، تنها و…… به دست وپا افتاده است وهرروز ساعتها کاغذها سیاه میشود که تنها یک فرد را بکوبند. پس باید این فرد چیزهائی گفته باشد که جان این حضرات را سوزانده است وبه آنها بقول یکی شان فلفل به آنجایشان پاشانده شده باشد که اینقدر در هرسایت خود با اسم های مستعار غیر مستعار به شکر پاشی علیه علی شمس مشغول هستند!
از عکس العمل این ایادی های پایین وبالای مجاهدین میفهمم که باید حسابی به خال خورده باشد که اینقدر زبونانه این جاروکشان به کار افتاده اند وگرنه کسی که ادعای آلترناتیوی دارد نبایستی از سخنان یک فرد اینقدر بالا وپایین بپردکه تمامی ایادی کوچک وبزرگش به دست وپا بیافتند. این دقیقا ناشی از ضعف وپوچی این سازمان باصطلاح مقتدراست که با کوچکترین انتقادی ویا حتی ضدیتی این گونه درهم ریخته میشود وگرنه یک شخص ویک کامپیوتر که به حرفهاش هم کسی گوش نمیدهد چرا باعث نگرانی است ؟
در واقع این نه در اثر کلمات برنده ومنطقی من باشد بلکه بیشتر ضعف و درهم ریختگی یک سازمان سیاسی با ادعای آلترناتیوی است که باعث بالا وپایین پریدنهای ایادی فاشیست  مجاهدین شده است.
درکلن یادم است که شخصی دراوائل دهه نود از ارتش بایستی بیرون آمده باشد ودردانشگاه کلن اطلاعیه علیه مجاهدین پخش میکرده است. در آنزمان در پایگاه افشار شخصی بنام شریف مسئولش بود که یک قدر قدرتی را پیدا کرد واسم او را مرد گذاشت و تحریکش کرد که باید به خدمت این شخص برسد. رفیق ما که بسیار احساس مردی بهش دست داده بود به دانشگاه کلن رفت وخلاصه دست او را پیچاند وگوشمالی بدنی اش داد.
برادر شریف مسئول آنزمان این پایگاه به او آفرینها گفت وگفت یک مرد پیدا شد وجواب این مزدور را کف دستش گذاشت. حالا این مرد ها اکنون در اینترنت پیدایشان شده است. هرچند به درخانه من در کلن مدتی پیش هم آمده بودند وبجای اینکه به خدمت من برسند به خدمت صندوق پستی که درکلن وجودداشت رسیده بودند وآنرا که بیرون از خانه قرار داشت با لگد کوبیده بودند! چرا که میدانند فعلا نمیتوانند از نظر سیاسی دیگر مانور تهدید وکتک داشته باشند. البته بگذریم که یکی از این مردها نیز از دانمارک تلفن زده و مرا تهدید میکرد! ومیگفت اگر مرا در جائی گیربیاورد چنین وچنان خواهد کرد وفحاشی هایی مانند نفرات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میکرد! –پرونده اش در نزد پلیس آلمان موجود است.
حال این مردها تبدیل شده اند به مردهای اینترنتی ودر انتظار این بسر میبرند که مریم مهرتابان با کمک عمو سام به تهران برود و در آنجا دادگاههای خلق برای مخالفین فکری خود تشکیل بدهند واز همین امروز اشرف نشینان برای ما خط ونشان میکشند. کافی است به مقاله شخصی بنام محسن معصومی بدون عکس  ظاهرا از اشرف سربلند بیاندازید که به علی شمس نوید محاکمه میدهد!
صلابت افراد وسازمانهای سیاسی عموما دربحرانها مشخص میشودودست خود را نیز در بحرانها رو میکنند وشخصیت واقعی خودرا رومیکنند. زمانی که یک سازمان سیاسی درمقابل یک شخص ونوشته هایش چنین پریشان میشودکه کف از دست میدهد وماهیت واقعی خود را نشان میدهد که چقدر این سازمان وایادیش عصبیت دارند که با کوچکترین مخالفتی به فحاشی وتهدید میپردازند واگر قدرتشان برسد بازور میخواهند مسائل با مخالفین خود را حل کنند. این سازمان با این عصبیت نشان میدهد که اگر بر سرقدرت آِید چه بر سر مخالفینش خواهد آورد. مثلا یک لحظه فکرکنید که سازمان مجاهدین ومریم خانم درایران هستندو من هم درا یران نتیجه این رفتار در ایران چه خواهد بود ؟ محاکمه که نویدش را دادند؟ ولی فکر میکنید این عصبیت فرهنگی دامن هرکس را نخواهد گرفت که کوچکترین مخالفتی با سازمان مجاهدین داشته باشد؟ روزی میگفتند که باند فاشیستی اندیشه کاری به مجاهدین ندارند واینها از مجاهدین نیستند ولی امروز دقیقا میبینید که از بالا تا پائین سازمان از اشرف نشینان گرفته تا خارجه نشینان به یک شکل عمل میکنند با زبان تهمت ، افترا وتهدید سخن میگویند! بارها گفتم ونوشتم که این فرهنگ وروح دیکتاتورمابانه که خود را در سطوح مختلف سازمان نشان میدهد وامروز میبینیم که زبان اشرف نشین با زبان خارجه نشین درمقابل مخالف خود که بقول خودشان ناچیز وتنها وبی کس است چگونه است و میگویند میخواهید پدیده ای را برای آینده ا ش تقریبا حدسی بزنید کافی است که به گذشته وحالش مراجعه کنید و گذشته وحال مجاهدین در برخورد با مخالفین فکری خود نشان میدهد که در آینده نیز این سازمان چگونه عمل خواهد کرد. میبینیم که پشت لبخندهای ملیح واسلام دمکراتیک خانم رجوی که به همین ایادی اش درس دمکراسی میداد که باید کسی که حتی صدوهشتاد درجه با عقیده شما مخالف است حق صحبت کردن داشته باشد در عمل فریبی بیش نیست ونبوده است وایادی اش چهره واقعی مریم خانم را نشان میدهندکه با کلمات لقمه حرام وحرامزاده آنچه که به معنی سیاسی اش شایسته همان مریم خانم است افراد را مورد حمله قرار میدهند.آری این فرهنگ مجاهد است که خود را نشان میدهد. هر جریانی وهر شخصی در نا متعادل بودن است که هویت واقعی خود را بیرون میریزد ومجاهدین دقیقا با فحاشی به من ودیگر رفقا در گذشته مانند جابر کلیبی ، حمید تقوائی ، خانم احدی و….. نشان داده اند که در کجا قرار دارند. ولی امروز خوشبختانه اشرف نشینان این گوهران بی بدیل هم فرهنگ لمپنی و سرکوبگر خود را یکبار دیگر در کلمات وتهدیدا نشان دادند که اگر مجاهدین در آروزهای خود به قدرت برسند چه در انتظار مخالفین فکری انهاست.
علی شمس

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا