خدا پدر این جدا شده ها را بیامرزد

خدا پدر این جدا شده ها را بیامرزد
پرونده سیاه، دوازدهم آوریل
من عضو مجاهدین هستم ،رزمنده یا شرمنده ارتش خصوصی صدام هستم،عضو مرد یا زن هستم،Mجدید یا قدیم هستم،MOیا شورای رهبری هستم والا آخر من نوعی شاید 10 سال ویا شاید 27 تا35 سال عمر تشکیلاتی دارم اما در این پروسه همیشه آرزو داشتم حرف دلم را بزنم اما نتوانستم.
در سالهای حیات پدر بزرگ مسعود یعنی صدام اندک افرادی پایشان به خارجه می رسید واز ما وبدبختی های که گریبانگیرمان هست حرف می زد اما متاسفانه نه بگوش ما می رسید ونه برای کسی هم قابل فهم بود ،زمان گذشت من نوعی هم چنان مجبور بودم که این همه حرف وتناقض و.. را در درون خود فرو برم ولب بر نیارم ، به گونه ای که همه ی ما مصداق آن شعری که می گوید چنان قحط سالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردنی عشق شده بودیم.
ما معنی واقعی زندگی را از یاد برده بودیم وفکر می کردیم تمام هستی در همان محدوده اسارتگاه مجاهدین محدود می شود ورهبری مجاهدین هم با هر دوز وکلکی که بود خدایی خودش را بر ما ثابت نمود.
این روند ادامه داشت تا اینکه رهبری دسته دسته از دوستان ورفقایمان را از میان ما می برد وما تا سالها از سرنوشت آنها مطلع نمی شدیم جای هیچ سئوال وپرسشی نمانده بود حتی مادر نمی توانست از غیبت فرزندش بپرسد تا چه رسد به دوست ورفیق.
خلاصه ما کم وکمتر شدیم فضای مرگ وخفقان موج می زد اما احدی جرات نداشت نفس بکشد رهبری هم به دور گردن همه ی ما طناب ایدئو لوژیکی انداخته بود وهر روز آن را تنگ تر می کرد نا امیدی ،پاسیویزم ،بی رمقی وهر عارضه کشنده دیگری همه ی ما را از پای در آورده بود هیچ چشم انداز وروزنه امیدی برایمان متصور نبود تا اینکه…
تعدادی عزم جزم کردند با فرار ویا بعد از رهایی معجزه آسا از زندانهای مشترک رجوی وصدام خود رابه دنیای آزاد رساندند آنها انسانهای والایی بودند با وفاداریشان دین خود را نسبت بما ادا کردند وهر گونه ریسک وخطری را به جان می خرند تا ولو یک قدم در جهت رهایی ما بر دارند درود برهمه ی آنها.
نکته ای که قابل توجه هست اینکه اکنون ما از زبان جدا شدگان می توانیم کینه ای نسبت به رهبری ودستگاه جبر وجنایت او داریم را بیان کرده ومینیمم خودمان را تخلیه کنیم.ما حالا می توانیم از زبان جدا شده بااضافه کردن یک فعل یا کلمه بی ربط بگوئیم که استراتژی غلط ،مزدوری،وابستگی عیان،جاسوسی، خیانت به منافع ملی،وخلاصه با این محمل ما از رده تشکیلات بالا تا پائین همین کار را می کنیم.
خدا پدر این جدا شدگان را بیامرزد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا