تروريسم ضد مردمي ، نفي بنيادهاي خرد

تروريسم ضد مردمي ، نفي بنيادهاي خرد


بيش از دو دهه از آغاز عمليات تروريستي مجاهدين مي گذرد. سران فرقه مجاهدين نه تنها از پيشبرد اهداف تروريستي چشم انداز روشني ندارند بلکه هم اينک در بستر سرنوشت پيش روي خويش جايي در تحولات شتابنده  منطقه اي و جهاني ندارند.بدون ترديد اضمحلال و ميرندگي سرنوشت محتومشان شده است. همسوئي آشکار و بي پرده فرقه رجوي با عناصر و جريان هاي جنگ طلب بيگانه براي تحريم همه جانبه ملت ايران يکي از علائم و سيگنا ل هاي آشکار و روشن فروپاشي و از هم گسيختگي تئوريک ، سياسي و تشکيلاتي فرقه رجوي است. بي شک جاسوسي براي بيگانگان و فعاليت به نفع قدرت هاي جهاني سلطه طلب در مغايرت آشکار با اهداف و آرمان بنيانگذاران سازمان مذکور بود که با شعار آزادي و رهايي خلق ايران از سيطره رژيم ارتجاعي و استبدادي وابسته به قدرت هاي بيگانه به فعاليت تشکيلاتي و سازمان يافته روي آوردند.


سران فرقه رجوي بايد به اين نکته مهم پي ببرند که در دنياي توسعه يافته هيچ عنصر و جريان سياسي براي تئوريزه کردن و مقدس جلوه دادن ترور ، خشونت و حذف فيزيکي مخالفين خويش جايي ندارد. البته توجيهي نيز براي مشروع قلمداد نمودن خشونت و ترور سازماندهي شده نداشته و نخواهد داشت.


انسان متمدن و آگاه در عصر تحولات دموکراتيک کوشيده است ذهن و روان خويش را خشونت زدايي کند تا عرصه عمومي در دنياي کنوني از ستيزه جويي و ترورهاي لجام گسيخته پاک گـردد. دغدغه ، چالش ذهني و فکري آدمي در عصر انفجار اطلاعات نشانگر ابراز بيزاري از خشونت طلبان و طرد تروريست ها با هر مسلک ومرامي است. اينکه سران فرقه رجوي عليرغم رويکرد و مواضع ضد تروريستي جوامع مدرن در سالهاي اخير همچنان بر روحيه ستيزه جويي و خط مشي تروريستي خويش پاي مي فشارند و تمايل فراوان دارند تا در روابط ايران با دنياي پيراموني اش آنارشي ، هرج و مرج ، تحريم و سپس جنگ و خونريزي روي دهد ،  نشانه اي از افراط گرايي مفرط و بيمار گونه ، نگاه ماکياولي به پديده ها و امر واقع و نيز افکار و نيات  زشت و پليد آنان است.


سران فرقه رجوي  به خصوص خانم مريم عضدانلو که  به پيروي از عناصر بيگانه و سلطه طلب در روزهاي اخير در مواضع خويش به طور مدام و مستمر بر شعار جنگ و تحريم در هر کوي و برزني بر عليه ملت ايران پاي مي فشارند به نوعي سعي دارند با اتخاذ روش هاي جنون آميز و جنايتکارانه نام فرقه رجوي را از ليست تروريستي کشورهاي غربي پاک کنند کنند و امکان عينيت  استراتژي ترور را دوباره محقق سازند. سران فرقه  بايستي متوجه باشند هرجا خشونتي از جنس ترور صورت گيرد به نوعي رد پايي از افراط گرايي و مطلق انگاري بيمارگونه نيز در آن ديده مي شود که امر مذمومي است و مهمتر از آن ترور و خشونت بيش از هر چيز تفکر و ماهيت آن را مورد هدف قرار مي دهد که نافي عقلانيت و خردورزي است.اين روند در ابتدا موجب چند پاره گي ذهني و رواني حاميان تروريزم خواهد شد.


بي شک بايد به خانم مريم عضدانلو يادآوري کرد جوامع انساني در قرن حاضرنيازمند عقلانيت ، مهرورزي و تفکر است.انسان مدرن و آگاه بيش از هر زماني ديگر در طول تاريخ به زشتي و تلخي خشونت و ترور با هر توجيه و منطقي پي برده است. به خانم مريم عضدانلو بايد متذکر شد که بر اساس آموزه هاي عقلانيت مدرن و انتقادي آدمي براي به تصوير کشيدن چشم انداز آزادي ، رهايي و دموکراسي ملزم است تا مصداقي از گفت و گو باشد، متن و حواشي ذهن و روان خويش را از هر گونه گرايشات ستيزه جويي و تروريستي پاک و مبرا سازد ويژگي که متاسفانه در حال حاضر در مواضع ، عملکرد و شخصيت خانم مريم عضدانلو متصور نيست.


  سوال اساسي که پيش روي تمامي ستيزه جويان ، خشونت طلبان و فرقه هاي تروريستي و خشن است اينکه آيا آن ها نمی توانستند کاري کنند که تنفر به خشونت منجر نشود؟ آيا نمی شد دست به کارهایی زد که تنفر و خشم از ديگران، قرباني نگیرد؟ بدون ترديد با کمي تامل ، خردورزي و فروتني ،  مي توان مدارا و گفتگو را جايگزين نفرت و کينه و خشم کرد!


 بي شک خوابيدن با بيگانگان در يک بستر نمود عيني ضديت با منافع ملي ايران  و جاسوسي و خيانت عيان و علني سردمداران فرقه رجوي را براي ملت بزرگ ايران آشکار مي سازد. تلاش هاي فرقه رجوي براي منزوي کردن ملت بزرگ ايران با بهانه اهداف هسته اي اش در تضاد آشکار با روحيه ميهن پرستي هر فرد ايراني است.


آرش رضايي


 1385/2/9

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا