پيشنهاد برای برون رفت بحران مجاهدين

پيشنهاد برای برون رفت بحران مجاهدين
سایت آوا
03.09.2006
نگاهي به فعاليتها و کارهای اخير مجاهدين در دوسال اخير نشان ميدهد که انها محور فعاليتهايشان را بر روی دوموضوع اصلي استوارکرده اند:
1- مسئله انرژی هسته ای رژيم
2- مسئله استقرار درعراق
از مسئله انرژی هسته ای که بگذريم که مجاهدين دست دردست مرتجع ترين محافل جنگ طلب خارجي وارد مرحله تازه ای در خيانت به عالي ترين مصالح ملي و ميهني شده اند، مسئله استقرار در عراق مهمترين مسئله و دل مشفول کن آن ها را تشکيل ميدهد و در اين رابطه اقدامي نيست که صورت نداده باشند. از اعلام حمايت های سياستمداران بازنشسته غربي تا وکلای مزدور حقوقي، از خاخام شناخته شده يهودی تا عشاير ماقبل تاريخ عراقي و همچنين رای پنج ميليون و دويست هزار شهروند عراقي که اين آخری مارا بفکر پيشنهاد جدی برای برون رفت مجاهدين از بحراني که سرتاپای آنرا فراگرفته و همچنين به مقامات عراقي و آمريکايي برای حل مسئله مجاهدين گرديد
مگر نه اينست که مجاهدين طبق ادعای خودشان از عشاير عراقي عنوان شهروند افتخار ی گرفته اند. اين عشاير که خودشان حقوقدان نيز هستند (به اعلاميه سازمان مبني بر حمايت 12000 حقوقدان عراقي از آن ها توجه شود.) ميتوانند در چشم بر هم زدني وضعيت سازمان را از پناهندگي به شهروندی تغيير بدهند. ميماند حمايت مردمي که اين نيز با چشم بندی ماه ژوئن امسال طي يک کنگره فرمايشي که در آن کباب زيادی خورده شد، حل وفصل شد. در اين کنگره حمايت 5 ميليون و دويست هزار عراقي از سازمان اعلام گرديد. حالا اگر مردم ايران نشد مردم عراق که هستند. حالا اگر بخاطر وضعيت بد امنيتي و ناارام داخلي نمي شود امضائ کتبي از مردم گرفت، شفاهي که مي شود اين کار راکرد.
در اين کنگره رهبران عشاير شرکت کننده ضمن تشکر از کيفيت کبابها، مراتب قدرداني و حمايت همگي افراد قبيله را اعم از پيرو جوان، زن ومرد، بچه ونوزاد وحتي شتران که در سرشمار ی جزو نفر محسوب مي شوند، به پيشگاه ملکوتي مريم تقديم کردند.
ما ضمن استقبال از اين حمايت مردمي به خانم مريم رجوی پيشنهاد ميکنيم که در آستانه سيزدهمين سالگرد انتصابش به «رياست جمهوری مقاومت» که تا بحال هيچ خير وبرکتي برايش نداشته وباعث بي آبرويي بيشتر وی نيز شده است، از اين موهبت الهي استفاده کرده و خودش را کانديد رياست جمهوری عراق کند. باتوجه به اينکه طبق خبر روزنامه السفير چاپ عراق مورخ 27 اوت 2006 رای «پنج ميليون ودويست هزار عددی بزرگ و بيشتر از آرايي است که هرکدام از احزاب سياسي عراق بدست آورده اند»، پيروزی مريم رجوی در انتخابات آتي عراق حتمي است. با اخذ اکثريت آرا، سازمان ضمنا به آرزوی خود که همان حکومت بي شريک مي باشد مي رسد. حالا ايران نشد عراق چه فرقي مي کند. تنها ميماند توضيح به مردم شريف عراق در مورد گذشته ننگين رابطه با صدام که چه باک سازمان بندباز ماهری است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا