فرقه گرایی مجاهدین

بشتابید موقع تقسیم غنایم است

قدیما وقتی جنگ می شد بعد کشتاروغارت وآتش زدن و ویرانی ، موقع تقسیم غنایم می رسید ورسم هم براین بود قبل ازجنگ قبایل برای هم کرکری می خوندند. یکی می گفت قبیله من درفلان جنگ به 200زن تجاوزکرد وقبیله شما به 198 زن و مردانتون بی عرضه بودند والی آخرکه بیشتردرقبایل عقب مونده ووحشی عربستان زیاد رواج داشت ازسال 96 اگردنبال کرده باشید باصطلاح اپوزیسیون بمدت دوسال درحال کرکری خوندن برای هم بودند رجوی وعضدانلو میگفتند کانونهای شورشی ما فلان کردن وبهمان ورضا پهلوی هم میگفت درخیابون 50 نفرگفتند رضا شاه روحت شاد وبرای هم کرکری می خوندند وبهم فخرمی فروختند ما نفهمیدیم روحت شاد چه ربطی به رضا پهلوی داشت مگه گفتند رضا پهلوی بیا ورهبری ایران را بدست بگیر،خیر هرکسی درطول روز ممکن است دهها باربگوید فلان کس آدم خیروخوبی بود روحش شاد اینکه رضا پهلوی این حرف معمولی را خواستن رهبری خودش میداند بحث دیگری ست رجوی هم که دیگرنگو جهان هستی را کانونهای شورشی نگه داشتند قدیما میگفتند زمین روی شاخ گاو قراردارد هروقت این شاخش خسته میشود زمین را روی شاخ دیگرش پرتاب می کند ودراین زمان زلزله رخ میدهد حالا جهان هم روی شاخ کانونهای شورشی است وزمین را ازشاخ به شاخ دیگری پرتاب کردند بیشترپرتاب کردند که باعث زلزله درآلبانی واشرف سه شد ازاینها که بگذریم جنگ درایران بعد غارت وکشتاروآتش زدن مثل قبیله های وحشی عربی به پایان رسید والان زمان تقسیم غنایم است مال ومنال که نیست پس غنایم کشته ها هستند که باید تقسیم شود رضا پهلوی ورجوی وتجزیه طلبان وکمونیستهای آویزان به امپریالیسم هرکدام حرفی میزنند وهرکس کشته ها را بخودش مربوط میکند وسعی دارند هرچه می توانند به آمارکشته ها پروبال بدهند وآنرا چند ده برابرکنند ترامپ میگوید هزاران هزار برایان خوک میگوید هزار رجوی وعضدانلو از200شروع ودرنهایت با آقای خوک روی هزارنفربه تفاهم رسیدند الان دنبال این هستند که هرکدام آمارکشته ها را زیاد کنند که درتقسیم کشته ها که همان غنایم جنگی آنهاست سهم بیشتری نصیبشون بشود و کرکری خوندن برای این است که درتقسیم غنایم وقلومبا کردن جنازه کشته ها تعداد بیشتری گیرآنها بی افتد.
مثلا ازهزار500 برای رضا پهلوی 300برای رجوی وعضدانلو 50 برای حزب کمونیست کارگری آویزان ازبیضه پمپئو 100 سهم حسن شریعتمداری وشورای گذار 150 برای تجزیه طلبان کردی که 300سال است به قوم خود وسرزمین مادریشون درحال خیانت هستند و170نفرهم برای خیانتکاران ومزدوران عربستان الاهوازیه وتظامن واقعا جای شرم وحیا دارد که هیچ کدام ذره ای ندارند رضا پهلوی راست یا دروغ ان خبرندارم زنگی به پدریکی ازکشته شده ها زده یک هفته است که شبکه های اجتماعی را مختل کرده اند ورجوی وعضدانلو هم با گزارشهای کانونهای شورشی ودرست کردن لیست وعکس ومراسم گرفتن وهمه را به خود نسبت دادن هستند ولی بایدگفت آیا شرافتی درشمایان وجود دارد آیا غیرت انسانی دارید آیا درد مردم وخانواده کشته شدگان وزندانی ها را درک می کنید. آنها انسان بودند که با تحریک شمایان کشته شدند بگذریم ازاینکه قیام مردم را به مسلخ بردید زیرا اگر میگذاشتید قیام مسالمت آمیزادامه پیدا می کرد غنیمتی به شمایان نمی رسید ولی بدانید با اینکارها هیچ خیری به شمایان نمی رسد یکی ازپلیدترین ویژگی این است که سواربرکشته فرزندان دیگران بشوی وفرزندان خود را درآرامش واشرافیت نگه داری وبروی درقمارخانه های لاس وگاس جورج سوروس قماربازی کنی وبعد سواربرکشتها بشوی ای تف براین اعتقاد وای تف بر فرهنگ شاه ورجوی وعضدانلو تجزیه ونوکرعربستان و…..
ای مردم ایران بدانید به این دلیل قیام رابه آشوب می کشند تا سواربرکشته ها بشوند زیرا درآرامش وقیام سراسری مرگ آنها رقم میخورد وآنها برای جلو گیری ازمرگ ونابودی خودشون فرزندان شما را با تحریک به مسلخ می فرستند چقدراین حرکات خائنانه وضد بشری وضد مردمی وضد ایرانی ست فریب آنها را نخورید شما درگیرمشکلات زندگی هستید وآنها دنبال تقسیم کشته های فرزندان شما به عنوان غنایم جنگی هستند.
علی شیرزاد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا