دیدار خانواده ها با عزیزان شان چه منافاتی با مبارزه مقدس! شما دارد؟

درخواست ویزای آلبانی، بد جوری باند رجوی را برآشفته

ما پیش بینی نمیکردیم که درخواست صدور ویزا ازطرف ما خانواده ها که بقصد سفر به آلبانی ودیدن فرزندان مان در قلعه ی مانز بود، طوری باند رجوی را پریشان حال کند که اعضای اسیرش را وادار به نوشتن ده ها فحش نامه علیه خانواده های خود نماید.

برای اینکه این فحاشی ها به خانواده ها کمی مستتر شود ، سنت رایج در حمله به حکومت ایران درسراسر این نوشته ها بکار برده میشود.

درنوشته ی مورد توجه فعلی ما که بنام یک کرد و اسیر رجوی درآلبانی نوشته شده است ، چنین میخوانیم :
زمانی‌که ما در عراق در حصار دولت نشانده‌اش بودیم و با اعزام مزدوران و تروریستهایش به اطراف محل استقرارمان (اشرف و لیبرتی) مستقیم و غیرمستقیم بر ما آتش و موشک و دشنه و تیر و تبر بر پیکر ما فرو می‌آورد و در یک جنگ روانی ضدانسانی با استفاده از ۳۲۰ بلندگو ما را تهدید به مرگ می‌کرد و بر آن بود که حتی یک نفر از ما را زنده باقی نگذارد “.

اولا :شما ها درسایه ی امنیت کم وبیشی که آمریکای جنایتکار ارزانی تان داشته بود ، هرچه ازدست تان میآمد برعلیه حکومت ومردم ایران میکردید و طی دسیسه های متنوعی، امنیت عراق را دروسع وتوان خود به خطر می انداختید و ما بعنوان خانواده ها ، روی آنرا نداشتیم که اقدامی و موضع گیری در مقابل این خمپاره پرانی ها که عراقی ها به عنوان مقابله به مثل درمقابل مسئولین باند رجوی انجام می دادند ،داشته باشیم.

ثانیا : ما خواستار ملاقات با فرزندان خود بودیم که اجازه داده نشد ، راهی جز رساندن صدای خودمان به فرزندان خود که کیلومتری ازما دورنگه داشته شده بودند، نداشته وبعد مسافت استفاده از بلندگو را ضروری میساخت که این صداهایمان هم با پارازیت شکن های داخل اشرف خفه میکردند.

طوری که بعدا با جدا شدن تعدادی ازاین فرزندان مان شنیدیم ، تعداد معدودی ازاین اسرا که درحوالی درب اشرف نگهبانی میدادند ویا به کار گل واداشته شده بودند ، صداهای ما را شنیده بودند وبعضا در فرصت ممکن وبا ترس ولرز گوشه هایی از حرف های ما را به دیگران رسانده بودند.

همینطور :
وقتی هم در پرتوی فعالیت‌های مقاومت ایران و رهبری پاکبازش، و به ویژه نقش بی‌بدیل خواهر مریم به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت، جهان در حمایت از اشرفیان به ایستادگی در برابر رژیم … و دولت دست نشانده‌اش برخاست و با صلابت و پیروزمند هجرت به سرزمینی دیگر محقق شده و سناریوی جنایتکارانه رژیم در تمامیت آن در هم شکست، این رژیم اکنون همچون ماری زخمی و در مداری بسیار متفاوت، می‌خواهد سناریوی سوخته خود را به طریقی دیگر و از طریق اعزام هدف‌گونه خانواده‌ها به اشرف ۳ در کشور آلبانی به شکل دیگری به اجرا بگذارد “.

پسر جان!
یا عمدا دروغ میگویی ویا اینقدر تحت سانسور واسارت بودی که ماهیت قضیه را نفهمیده بودی!

مریم و مسعود با تمام وجود با انتقال شما از عراق مخالفت میکردند ، درخواست سلاح نموده ومیخواستند نیروهای آمریکا مجددا به عراق وکمپ لیبرتی واشرف باز گردد که درمقابل اعتراض دولت عراق و ما اعضای خانواده ها ، به نیات شوم خود- هم به کام مرگ فرستادن شما وهم خرابکاری در عراق- نرسیدند وحالا تو مدعی هستی که مریم زحمت کشیده وشما را منتقل کرده اند؟!

بازهم :
در این توطئه کثیف ضدانسانی رژیم … که تحت پوش «طومار خانواده‌های مجاهدین» و «انجمن نجات» به راه انداخته یک اشتباه محاسبه ابلهانه دیگر نیز به چشم می‌خورد. همه ما به یاد داریم که چندی قبل، ]آیت الله[خامنه‌ای در برابر مواضع درست و اصولی دولت آلبانی در رابطه با مجاهدین و مقاومت ایران، همچنین اخراج سفیر و تروریستهای سفارتی آنها از آلبانی، وقیحانه این کشور را «شرور» خواند!

پس این سوزش مریم که آنرا درشکل وادار کردن شما باین یاوه نویسی ها چیست ؟
یعنی درخواست ویزای ما بضرر حکومت ایران بوده؟!
دولت فقیر آلبانی هم برای همیشه درهمین سیاق نمیماند و با پر زورتر شدن سمبه ی خانواده ها و تغییراتی که درجهان وجود دارد، ناچار به ترک این اقدامات برباد دهنده ی آبروی مردم وکشور خود خواهد بود وما با توسل به نیروی بزرگ خود و ایجاد فشارهای حقوق بشری هرچه بیشتر ، دولت آلبانی را به زانو درخواهیم آورد واین زمانی است که روابط سیاسی دوکشور ربطی بما ندارد و ما تنها با امضای یک طومار 10هزار نفری خواستار اعاده ی حقوقی شده ایم که دولت آلبانی با دستور امریکا و دیگر اربابان رجوی ، آن حقوق مسلم را از ما دریغ داشته است!
همچنین :

درادامه :
حال کیست که باور کند درد این رژیم، و عوامل آن در خارجه، عواطف خانوادگی نسبت به اعضای مقاومت است؟! … رژیم آخوندی و مزدورانش در خارجه بویی از انسانیت نبرده‌اند وگرنه برای امیال کثیفشان اینطور خانواده‌های مجاهدین را تحت فشار قرار نمی دادند “.

اشتباه نکن چرا که این درد، درد خانواده هاست . این خانواده ها شهروند ایرانی هستند و حکومت وظایفی درمقابل شهروندانش دارد که حتی المقدور مجبور به انجام آنست.
البته طرف صحبت ما حکومت ایران که مانع صدور ویزا برای ما نیست نبوده وفشارهای حقوق بشری مان بر روی دولت آلبانی ونهادهای مدنی وحقوق بشر جهانی است.
درمورد گرفتن ویا نگرفتن ویزائی که بشدت مورد علاقه ودلمشغولی ماست ، فشاری ازطرف دولت ایران متوجه ما نیست و اگر فشاری وجود دارد، ازطرف ماست.

مجددا :
جهان باید بداند و می‌داند که وقتی رژیم با تمام توش و توان باقیمانده خود، در داخل ایران و خارج ایران، پا به چنین حریمی نهاده و با یک سوء استفاده کثیف موضوع «خانواده» را سپر بقای کثیف خویش نموده …و می‌خواهد با ادعاهای مضحک و ضدونقیض خود، خدشه‌ای در عزم جزم اعضا و حامیان مجاهدین ایجاد کند “.

چرا فکر میکنید که ملاقات خانواده ها با فرزندانش ، حکومت ایران را ازبلاها مصون نگه دارد؟

البته خودتان بطور ضمنی اعتراف کرده اید که حضور خانواده ها در کمپ مانز آلبانی ، عزم مجاهدین را سست میکند و ننوشته اید که چرا باید اینطور شود؟

یعنی اینقدر خود را بی دست وپا وبی منطق میبینید که میترسید با ساعاتی گفتگو بین خانواده ها و اسرای رجوی ، اینها صفوف تشکیلات را ترک کنند؟!

عجب تشکیلات آهنینی دارید شماها!

وایضا :
بنابراین چه به عنوان یک مجاهد خلق، چه به عنوان یک ایرانی و یک کرد اعلام می‌دارم که هیچ وظیفه‌یی را مقدس‌تر از وظیفه و مسئولیت سرنگونی این رژیم و آزادی ایران زمین و مردم ایران از یوغ این دیکتاتوری نمی دانم “.

و انجام ملاقات خانوادگی چه تضادی با دیدار خانواده ها با فرزندان خود در تشکیلات رجوی دارد وچرا رجوی عمر خود را در شیشه ی خانواده ها ریخته که با تکان آن همه چیزش فرو میریزد؟

چرا قرار است که با ملاقات های درخواست شده ، مانع این نبرد مقدس؟! شما باشد؟!

همچنین :
من افتخار می‌کنم که بخاطر آزادی مردمم و بخاطر پایان دادن به دیکتاتوری و خاتمه دادن به درد و رنج مردمم، از همه چیز خود گذشته‌ام. بله ما مجاهدین همه چیز خود را فدا کرده‌ایم تا در ایران فردا همه مردم ایران از آزادی و عدالت اجتماعی برخوردار باشند“.

تا کنون که هرچه کرده اید درراستای برآوردن هوس های شهوانی ومقام پرستانه ی رجوی است واگر واقعا میخواهید مبارزه کنید، دروهله ی اول با رها کردن خود از بی عدالتی ودیکتاتوری رجوی، این ننگ را ازدامن خود پاک کرده وسپس ازاین حرف های دهن پرکن بزنید!

ازطرف امضاء کنندگان طومار 11 هزار نفری خواستار ویزای آلبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا