چشم انداز وضعیت مجاهدین خلق

اداره امنیت آلمان: مجاهدین خلق را بعنوان یک ریسک امنیتی در اینده نیز تحت نظر خواهیم داشت

از انتشارات دوهزار وشش

پروسه و فعالیتهای مجاهدین خلق و بازوی سیاسی آن شورای ملی مقاومت و همچنین تعداد بی شمار سازمانهای پوششی آن در حال حاضر نه بطور دائمی بلکه برای یک مدت زمان خا صی میتواند پیش بینی شود.

سازمان بدلیل تحولات اخیر در عراق بطور که اینکه بطور ممتد مورد ضربت قرار گرفته است وبا توجه به درهم شکسته شدن ارتش آزادی بخش ملی و انحلال مقرهای انها در عراق در یک حالت تحول بسر یمیبرند. تبلیغات قبلی مبنی بر سرنگونی خشونت آ میز رژیم در ایران بسیار دور شده است، و یک استراتزی جدید موجود نمیباشد. این موقعیت مجاهدین خلق و همچنین شورای ملی مقاومت وهمچنین روشن شدن بی آیندگی سیاسی مبارزه تاثیرات بی انگیزگی در وابستگان به سازمان داشته است وبرای همین برای شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق بطور افزاینده ای سخت شده است که وابستگان به خود را از این باز دارد که خود را از سازمان ومبارزه سیاسی علیه رهبری ایران جدا ننمایند و به به زندگی عادی برنگردند..

خلع سلاح ارتش آزادی بخش ملی درعراق وهمچنین نبود حمایت رژیم صدام حسین وهمچنین تحت مراقبت و کنترل آمریکائیها بودن کمپ اشرف در شمال بغداد باعث شدند که طیف فعالیتهای سازمان بطور شدیدی در نقطه سیاسی متمرکز شود.

از سال دوهزار یک و دوهزار دو تاکنون عملیات تروریستی ویا طرح آن دیگر دیده نشده است. هدف جدید فعالیت شورای ملی مقاومت در اروپا فعالیتهای غیر خشونت امیز برای رسیدن به یک وزنه سیاسی موثر بعنوان یک اپوزیسیون در تبعید است. سه وظیفه این سازمان برای خود مشخص کرده است:

حذف نام مجاهدین خلق و ارتش آزادی بخش از لیست سازمانهای تروریستی اروپا – همچننین بعلاوه حذف شورای ملی مقاومت از لیست سازمانهای تروریستی درآمریکا 2-افشا وضعیت سیاسی در ایران بویژه نقض حقوق بشر و سیاستهای اتمی دولت 3- کنار گذاشت سیستم دولتی مذهبی در ایران بوسیله غالب شدن در داخل بوسیله " جنبش مقاومت " در ایران به رهبری شورای ملی مقاومت

در کنار چنین اهداف اولیه سیاسی برای بسیاری از وابستگان و اعضا در کمپ اشرف یک امنیت شخصی در مرحله اول قرار دارد: بعد از خلع سلاح بسیاری از اعضای ارتش آزادی بخش ملی ویا بکار گرفته شدگان آن سعی وتلاش دارند که به کشور امن سومی بروند که در آن کشورها بعضا –همچنین درآلمان – قبل از آن یک استاتوس پناهنده سیاسی داشته اند. از زمان سال دوهزار سه ودوهزار چهار دوائر مسئول دولتی در آلمان در موارد بسیار چنین نوع پناهندگی را فسخ کرده اند با هدف اینکه از اعضای مجاهدین خلق و همچنین ارتش آزادی بخش پناهندگی واستاتوس آنرا پس بگیرند.

هرچند که حال حاضر عملکردهای مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت سیاسی میباشد ولی یک نشان روشن رد رفتار تروریستی سابق در حال حاضر وجود ندارد.

بویژه وضعیت انفجاری در عراق ووضعیت تقریبا چهار هزار اعضای جنگجوی ارتش آزادی بخش چنین پیش بینی را امکان پذیر نمیسازند. همچنان بعضی از وابستگان بی احیتاط بویژه در موقعیت های حساس واحساسی یک ریسک امنیتی در اروپا میباشند – مانند برای مثال زوئن سال دوهزار وسه که خود سوزی ها بعنوان عکس العملی در مقابل دستگیری "رئیس جمهور تبعیدی" مریم رجوی انجام دادند. بدین دلیل اداره حراست آلمان همچنان در آینده فعالیتهای این سازمان را زیر نظر وتوجه خواهد داشت.

ترجمه برای خبرگاه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا