داغ ننگ حمایت از صدام

در حالی که باند آدم‎کش رجوی، اعدام پدر معنوی و اصلیترین پشتیبان خود بهدست مردم عراق را محکوم کردند و از آنجا که جنایات صدام علیه بشریت، تا آن حد بوده که دار و دستهی قاتل رجوی نیز نمیتوانند صراحتاً از وی حمایت کنند، مسألهی وی را امری دانستند که تاریخ دربارهی آن قضاوت خواهد کرد!

با افشای برنامه‎های صدام برای نابودی کردها که تنها یک فقره از صدها جنایت هولناکی است که این فرد مرتکب شده، تمامی کسانی که مدال حمایت از صدام و عزاداری برای وی را به سینههای خود آویختند، داغ ننگ حمایت از نسلکشی و جنایت علیه بشریت را بر پیشانی خود یافتند.

در این میان و عبرت‎آموزتر از همه، سرنوشت باند خبیث و فرصتطلب رجوی بود که با همدستی وکلای جانی عراق، از یکسال پیش سناریویی را برای منحرف نمودن موضوع کشتار 180 هزار کرد عراقی، در پروندهی صدام، بهوسیلهی متهم نمودن ایران آغاز کرده بودند.

سال گذشته "امانوئل لودو" وکیل فرانسوی صدام، با طرح یک ادعای دروغ از قول سفیر ایران در فرانسه مدعی شد که ایران قصد دارد مسأله‎ی بمباران حلبچه را به مجاهدین نسبت دهد! (عملیاتی که حتی اگر مجاهدین هم مأمور آن میشدند، باز هم توانایی و امکانات آن را نداشتند).

در پی شکایت سفیر سابق ایران در فرانسه، نامبرده و چند تن از وکلای عراقی صدام، چندی بعد از قول سفارت ایران در اردن این دروغ را مطرح ساختند.

بعد از اعدام صدام و بلبشویی که هواداران وی و بعثیون به‎راه انداختند، بار دیگر "خلیل الدلیمی" رییس هیأت وکلای مدافع صدام، به تکرار این جعلیات پرداخت.

اما اکنون و با ارایه‎ی مستندترین مدارک در دادگاه "علی شیمیایی" مبنی بر اینکه صدام جنایتکار، صراحتاً اعتراض مجامع جهانی دربارهی کشتار اکراد بهوسیلهی سلاح شیمیایی را به تمسخر میگیرد و میزان سبوعیت و سختدلی خود را بهنمایش میگذارد، یکبار دیگر بر همه آشکار گردید که حامیان و عزاداران صدام تا چه اندازه دور از انسانیت و ضدبشر میباشند.

دار و دسته‎ی جنایتکار رجوی با وجود تمام شعارهای پوچ و بیاساس که در سه سال گذشته و در جریان محاکمهی صدام، بهدلیل ترس از رو شدن پروندهشان در این دادگاه، مبنی بر غیروابسته بودن به صدام سر میدادند، بلافاصله پس از اعدام صدام تلاش نمودند تا همنوا با بقایای حزب بعث، اعدام وی را نیز به موجی علیه ایران، در راستای تضعیف دولت عراق بدل سازند.

مجاهدین که پس از اعدام صدام نفسی به راحتی کشیدند و گمان بردند که دیگر موقعیتی برای رسیدگی به جرایم آنها در هم‎دستی با صدام پدید نخواهد آمد، با درک سیاست استعماری اشغالگران شکستخورده برای آتشافروزی بین شیعه – سنی از یکسو و عرب – عجم از سوی دیگر، با تمام قوا به صحنه آمدند و رسانههای ماهوارهای و اینترنتی خود را یکسره صحنهی مدح و ثنای صدام جنایتکار ساختند. اکنون آنان که بر روی تمامی جنایات صدام از جمله کشتار 250 هزار ایرانی، دهها هزار شیعه و سنی و وارد آوردن هزاران میلیارد خسارت به مردم منطقه چشم بسته بودند، با افشای پروژهی نابودی کردها، باید رسماً وارد میدان شده و نقاب از چهرهی ضدبشری خود برگیرند و ماهیت پلید خود را نمایان سازند.

روز گذشته رسانه‎های خبری (به نقل از رویترز، از دادگاه همدستان صدام) گزارشی را دربارهی افشای اسناد و مدارک مربوط به تصمیم صدام برای نابودی کردها با سلاح شیمیایی مخابره نمودند. در این گزارش آمده است:

« در نوار صوتی که در دادگاه علی حسن‎المجید پسر عموی صدام حسین معروف به "علی شیمیایی" و پنج نفر دیگر از مقامهای سابق حزب بعث ارایه شد، صدایی که به علی شیمیایی نسبت داده میشود، میگوید: "با سلاح شیمیایی همهی آنها را خواهم کشت."

صدا همچنین ادامه می‎دهد: "چه کسی میخواهد حرفی بزند؟ جامعهی جهانی؟ لعنت به جامعهی جهانی."

در پاسخ، صدای مردی که گفته می‎شود صدام حسین است میگوید: "بله، مؤثر است. بهخصوص در مورد کسانی که فوری ماسک گاز نمیزنند." »

خبرگزاری رویترز از قول دادستان‎ها نوشته است که در حدود ۱۸۰ هزار عراقی که بیشتر آنها را کردها تشکیل میدهند، بر اثر گازهای شیمیایی جان خود را از دست دادهاند.

"مغیث الفارون" دادستان کل، روز دوشنبه در دادگاه همچنین فیلم انبوه جسد کودک و بزرگ‎سالانی را به نمایش گذاشت که بر اثر حملهی شیمیایی مأموران صدام، جان خود را از دست داده بودند.

ایراندیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.